Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Jakich firm nam potrzeba

Materiały Prasowe
Dalszy rozwój polskiej gospodarki nie będzie się mógł już opierać na mikro- oraz małych przedsiębiorstwach. Również startupy nie udŸwignš rozwoju całej gospodarki na swoich barkach – pisze prezes Krokus PE.

W polskim sektorze przedsiębiorstw prywatnych mamy dziœ bardzo dużo małych firm, bardzo mało dużych firm oraz niezbyt wiele firm œredniej wielkoœci. Jedynie 30 tys. polskich przedsiębiorstw zatrudnia pomiędzy 50 a 250 pracowników, tylko ok. 5 tys. firm zatrudnia więcej niż 250 osób. Oczywiœcie, firm większych zawsze będzie w gospodarce mniej niż firm mniejszych, jednak w skali innych porównywalnych gospodarek udział tych dużych jest w Polsce relatywnie niewielki.

Żeby to lepiej zobrazować, posłużę się przykładem polskiej branży meblarskiej. Jej roczna wartoœć produkcji oscyluje w granicach 40 mld zł, co sprawia, że nasz kraj można uznać za europejskš superpotęgę. W całej Polsce w branży tej funkcjonuje ok. 26 tys. firm produkcyjnych – to bardzo dużo, choć oczywiœcie wiele z nich to małe, garażowe zakłady stolarskie. Spoœród tej liczby tylko niespełna 100 firm zatrudnia więcej niż 250 osób.

Nie można zaprzeczyć, że gospodarka oparta na modelu dużej, rozproszonej populacji małych firm ma swoje zalety. Sektor małych i œrednich przedsiębiorstw (MŒP) w gospodarce wolnorynkowej jest jednym z głównych filarów jej rozwoju. Małe firmy skuteczniej dostosowujš się do zmieniajšcej się rzeczywistoœci rynkowej – w trudnych czasach szybciej potrafiš się zrestrukturyzować, a w czasach dobrej koniunktury odbijajš się prężniej niż duże firmy. Dlatego ich rozwój jest niezwykle ważny.

Jednak we współczesnych realiach zglobalizowanego œwiata, w którym rywalizujš ze sobš potężne organizacje międzynarodowe, tylko większe polskie firmy będš mogły pozostać konkurencyjne, zwiększajšc swojš siłę przebicia, osišgać ekonomię skali, wchodzić na nowe rynki, a także wprowadzać z powodzeniem innowacje. Uważam, że po 30 latach od transformacji ustrojowej dalszy rozwój polskiej gospodarki nie będzie się mógł już opierać na mikro- oraz małych firmach, tak jak to było w ostatnich dekadach.

Kompleksowa przebudowa firm

Warto zastanowić się, jakiej jakoœci sš – z biznesowego punktu widzenia – nasze małe i œrednie firmy. Jaki procent ma perspektywy przebicia się na wyższy poziom w przyszłoœci, ugruntowania swojej pozycji na rynkach i dalszego rozwoju. Według danych Eurostatu polskie MŒP sš generalnie mniej efektywne niż zachodnie. Cechujš się również niższym niż w krajach Unii Europejskiej udziałem w tworzeniu wartoœci dodanej brutto. Dlatego musimy liczyć się z tym, że grupa najbardziej rokujšcych spoœród nich nie jest bardzo liczna.

Analizy przeprowadzone przez Krokus PE oraz nasze wieloletnie doœwiadczenia w inwestowaniu w MŒP wskazujš, że spoœród 30 tys. małych i œrednich firm jedynie ok. 25 proc. (6-7 tys.) posiada odpowiednie cechy do osišgnięcia przełomowego sukcesu, takie jak: znakomitej jakoœci oferta produktowa, wysokie kompetencje zarzšdcze, perspektywiczna strategia rozwoju itp.

Jakie zjawiska i procesy mogš w horyzoncie najbliższych lat doprowadzić do awansu polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych łańcuchach wartoœci i tym samym wzmocnić naszš gospodarkę? Uważam, że warto wzišć pod uwagę cztery kluczowe trendy, które wpłynš na strukturę, siłę i jakoœć polskich przedsiębiorstw prywatnych w sposób szczególny.

Pierwszym z nich jest szeroka, głęboka i kompleksowa modernizacja, wynikajšca z dojrzewania polskich małych i œrednich firm. Wiele spoœród podmiotów, które powstały w pierwszych latach transformacji, prężnie się rozwinęły i odniosły sukces. W tym momencie dochodzš do nowego etapu, w którym muszš dokonać pewnej metamorfozy. Polegać ona będzie m.in. na gruntowej przebudowie sposobu działania. To oznacza koniecznoœć profesjonalizacji organizacyjnej – przejœcia od modelu „właœciciela-zarzšdcy” do modelu korporacji, która ma swojš skalę, strukturę wewnętrznš, systemy zarzšdzania, instrumenty finansowe itd.

Inny wymiar tej przemiany to przejœcie od modelu tzw. niskich kosztów na poziom wyższej wartoœci dodanej. Będzie to wymagało od zarzšdów trafnych analiz i odważnych decyzji strategicznych oraz znaczšcych nakładów kapitałowych. Mam tu na myœli zarówno inwestycje twarde, jak np. budowanie nowoczesnych zakładów, modernizacje linii produkcyjnych, nowe innowacyjne produkty i usługi, zmiany technologiczne, robotyzacja i wdrożenie sztucznej inteligencji, jak i te nieco bardziej miękkie: wprowadzanie nowych modeli biznesowych czy strategii marketingu, sprzedaży i ekspansji zagranicznej. Przejœcie przez tę fazę będzie kluczowe dla zwiększenia pozycji konkurencyjnej firm w przyszłoœci.

Dwa procesy i sukcesja

Drugi trend to konsolidacja sfragmentaryzowanych rynków, na których funkcjonuje w Polsce zbyt dużo małych firm. Sš one dziœ za małe, by utrzymać swojš konkurencyjnoœć, zwłaszcza kiedy w wielu branżach dynamika rozwoju rynku spowalnia. Skończyły się czasy, gdy jakiœ segment rozwijał się w tempie 8-9 proc. Dziœ – z wyjštkiem najnowoczeœniejszych obszarów gospodarki – wzrost ten oscyluje w granicach 2-5 proc.

W takich warunkach efektywniejszy sposób na dalszy rozwój to przejęcie konkurenta i konsolidacja. Prężniejsze, silniejsze, lepiej zarzšdzane organizacje będš przejmowały te słabsze. W najbliższych latach będziemy œwiadkami ogromnej fali fuzji i przejęć w Polsce, w efekcie której zmniejszy się liczba firm ogółem, jednak w ich miejsce pojawiš się większe, jeœli chodzi o skalę, i lepsze, jeœli chodzi o jakoœć przedsiębiorstwa.

Trzecie zjawisko jest w istocie odwróceniem konsolidacji – chodzi o dekoncentrację branż i rynków, które sš obecnie mocno zdominowane przez kilku graczy. Spodziewam się, że w najbliższych latach nastšpiš procesy dekonsolidacyjne, w ramach których duże grupy kapitałowe będš się reorganizowały i zmieniały swoje strategie, pozbywajšc się aktywów, które uznajš za niepotrzebne.

Odbywa się to już teraz, choć raczej wœród zagranicznych inwestorów, którzy weszli do Polski w poprzednich latach. Nie tyle wycofujš się oni z naszego kraju, co z niektórych branż czy linii produktów. Tworzy to rynek wtórny, tzw. spin-offów, stwarzajšc okazję dla polskich podmiotów czy menedżerów do dokonania wykupu tych aktywów. Poprzez dekonsolidację skoncentrowanych segmentów rynków powstanie więc dużo nowych, niezależnych polskich firm, które były wczeœniej dywizjami w większych koncernach.

I wreszcie czwarte ważne zjawisko, które będzie dotyczyło segmentu polskich przedsiębiorstw prywatnych - trend sukcesji. Mamy dziœ w Polsce całe pokolenie przedsiębiorstw wchodzšcych w etap, w którym ich właœciciele, osišgnšwszy pewien wiek, nie chcš już dalej prowadzić biznesu. Mogš więc albo sprzedać swojš firmę, albo przekazać jš dzieciom.

Badania wskazujš na to, że niewielka częœć dzieci przedsiębiorców wyraża chęć kontynuowania dzieła rodziców, a większoœć z tych, którzy odziedziczyli „gen przedsiębiorczoœci”, woli rozwijać swojš karierę w biznesie, ale innego typu. Dobrym tego przykładem jest Sebastian Kulczyk, który nie idzie drogš ojca, lecz realizuje wiele własnych przedsięwzięć.

Takie podejœcie występuje coraz częœciej. Oznacza to, że następne pokolenie w doœć małym stopniu będzie przejmować stery po rodzicach. W efekcie cała rzesza polskich firm rodzinnych będzie musiała oddać się w inne ręce. Spowoduje to zmianę struktur właœcicielskich w tych firmach. Być może wejdš tam inwestorzy branżowi lub finansowi, być może będš następowały wykupy menedżerskie. Należy się jednak spodziewać, że w œwiecie rodzinnych firm nastšpiš duże zmiany.

„Przegrzane” startupy

Bazujšc na informacjach pojawiajšcych się w debacie publicznej, można odnieœć wrażenie, że dalszy rozwój polskiej gospodarki będzie zależał w głównej mierze od sukcesów rodzimych startupów. Być może należy je uznać za pišty filar przemiany polskiej gospodarki, jednak na pewno nie można go traktować jako najważniejszy. Trudno liczyć, by w najbliższej przyszłoœci mogły być one motorami napędowymi polskiej gospodarki.

Owszem, mamy w Polsce dużo talentu innowacyjnego. Widać też, że ekosystem, który ma służyć wsparciu rozwoju innowacyjnej gospodarki, bardzo się poprawia. Mam tu na myœli nie tylko profesjonalne wsparcie kierowane do przedsiębiorstw, ale też możliwoœci kapitałowe dla finansowania rozwoju innowacji.

Kiedyœ mówiło się, że nie ma pieniędzy na rozwój – teraz tego kapitału jest dużo, nawet bardzo dużo. Pod patronatem rzšdu, z licznymi programami wsparcia innowacyjnoœci, wokół segmentu startupów panuje generalnie dobra atmosfera. Stšd też możemy się spodziewać, że obszar ten będzie się w najbliższych latach bardzo dynamicznie rozwijał.

Nie zmienia to jednak faktu, że segment sturtupów jest dziœ w pewnym sensie „przegrzany”. Na pewno jest już do niego kierowane więcej kapitału, niż jest on w stanie zaabsorbować. Zatem musimy liczyć się z tym, że wiele pieniędzy zostanie Ÿle wydanych, Ÿle zainwestowanych. Oczywiœcie – z tej „masy” wyłoni się też pewna grupa firm, które odniosš sukces, być może nawet globalny. Nawet jeœli tak się stanie, z punktu widzenia całej polskiej gospodarki będzie to jednak za mało. Startupy, młode firmy innowacyjne nie udŸwignš bowiem rozwoju całej gospodarki na swoich barkach.

Moim zdaniem, z punktu widzenia budowania innowacyjnoœci polskiej gospodarki istotniejszym przedmiotem czekajšcej jš transformacji będzie wiele już istniejšcych małych i œrednich firm, które same w sobie sš często bardzo innowacyjne. Ze względu na to, że osišgnęły już pewnš skalę działalnoœci, procesy innowacyjne zachodzšce w tych organizacjach będš bardziej efektywne niż u nowo powstajšcych podmiotów.

Wszelkie statystyki pokazujš, że w cišgu pierwszych dwóch lat ponad połowa startupów upada. Tak się dzieje, bowiem młode firmy technologiczne zazwyczaj od zera muszš budować swojš pozycję na rynku z nieznanym produktem czy z nowš usługš. Muszš wyjœć na rynek bez własnego zaplecza dystrybucyjnego, a do tego zmagać się z bankami o finansowanie działalnoœci, czy też z naszym nadregulowanym biurokratyzmem. To niezwykle trudne wyzwanie dla nawet najbardziej utalentowanych poczštkujšcych biznesmenów.

Innowacja wdrożona w już ustabilizowanej firmie – nawet małej – która posiada swój rynek zbytu, rozpoznawalnš markę, strukturę dystrybucji i sprzedaży itd., jest o wiele bardziej skuteczna. Od razu przekłada się na sprzedaż i szybszš komercjalizację. Z natury rzeczy innowacje w istniejšcych, dobrze prosperujšcych firmach sš o wiele bardziej efektywne od innowacji startupowych.

Witold Radwański jest członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, prezesem zarzšdu Krokus Private Equity

Więcej na www.kongresobywatelski.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL