Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prokuratorzy

Prokuratura Regionalna w Warszawie

Prokuratura Regionalana w Warszawie prowadzi nie tylko sprawy karne, ale też cywilne oraz administracyjne
google maps
Sprawy w stolicy rzšdzš się swoimi prawami.

W dodatku „Sšdy i prokuratura" zakończyliœmy właœnie prezentację 11 sšdowych apelacji w kraju. Teraz będziemy przybliżać Czytelnikom prokuratury regionalne. Sprawdzimy, ilu majš prokuratorów, asystentów; jaki jest wpływ spraw, najciekawsze i najgłoœniejsze sprawy, które do nich ostatnio trafiły. Na poczštek Prokuratura Regionalna w Warszawie.

W liczbach

Prokuraturze Regionalnej w Warszawie podlegajš prokuratury: Okręgowa w Warszawie oraz Okręgowa Warszawa-Praga, a także 16 prokuratur rejonowych. Musimy pamiętać, że na terenie miasta stołecznego Warszawy działajš główne instytucje państwowe, centralne i naczelne organy administracji publicznej, sš też liczne ambasady, siedziby różnych podmiotów gospodarczych, mieszka i czasowo przebywa bardzo duża liczba osób, co powoduje ogrom spraw, które trafiajš zarówno do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, jak też do prokuratur podległych.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz prokuraturach jej podległych pracuje 651 prokuratorów, 51 asesorów oraz 64 asystentów. Z najnowszych statystyk (stan na grudzień 2017 r. wynika, że wpłynęło do nich: spraw karnych, zarejestrowanych na numerach „Ds" łšcznie 101 711, spraw pozakarnych (cywilnych i administracyjnych), zarejestrowanych na numerach „Pc", „Pa" 6808.

Te liczby nie wyczerpujš całoœci wpływu spraw do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i prokuratur podległych, i tak np. w tzw. systemie bezdziennikowym zarejestrowano ponad 51 tys. spraw, z zakresu informacji publicznej „Ip" 622 sprawy, a w samej Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarejestrowano przykładowo ponadto 791 spraw w rejestrze „Dsn" i 2323 sprawy w rejestrze „Ko".

Duże sprawy

W połowie listopada 2017 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie przeprowadziła wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego ogromnš realizację o zasięgu ogólnokrajowym, której efektem było zatrzymanie 77 podejrzanych o popełnienie przestępstw na szkodę Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, której wysokoœć przekracza kwotę 1 mld 600 mln zł. W sprawie tej 30 prokuratorów ogłaszało zarzuty podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przesłuchiwało na okolicznoœć zarzucanych im czynów zabronionych, których łšczna liczba wyniosła 1050 przestępstw.

Bardzo ważnym obszarem działań procesowych zarówno Prokuratury Regionalnej w Warszawie, jak i prokuratur podległych jest prowadzenie postępowań dotyczšcych reprywatyzacji nieruchomoœci warszawskich, które poprzedziła lustracja spraw zakończonych poprzednio odmowami wszczęcia postępowania przygotowawczego oraz umorzeniami.

Lustracja objęła wtedy sprawy prokuratur okręgowych i rejonowych podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, które prowadzono w tych jednostkach w okresie od stycznia 1999 r. do 30 sierpnia 2016 r. Sš to bardzo długotrwałe i pracochłonne postępowania, wymagajšce dotarcia do wielu dokumentów i œwiadków.

Nie tylko karne

W połowie stycznia zarejestrowaliœmy łšcznie 114 tego rodzaju spraw, przy czym częœć z poprzednio prowadzonych postępowań została przekazana do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Poza prowadzeniem i koordynowaniem postępowań karnych dotyczšcych reprywatyzacji nieruchomoœci warszawskich Prokuratura Regionalna w Warszawie wykonuje także czynnoœci pozakarne w Zespole Prokuratorów powołanym zarzšdzeniem prokuratora krajowego z 17 listopada 2016 r. do analizowania materiałów i podejmowania działań z prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach zwišzanych z reprywatyzacjš gruntów warszawskich zawisłych w prokuraturach obszaru właœciwoœci Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Prokuratorzy z Zespołu analizujš akta spraw administracyjnych i sšdowych, opracowujš œrodki prawne, biorš udział w postępowaniach przed właœciwymi organami administracji, sšdami powszechnymi oraz sšdami administracyjnymi w postępowaniach, których przedmiotem jest reprywatyzacja nieruchomoœci warszawskich.

Zespół obecnie liczy dziewięciu prokuratorów i na koniec 2017 r. miał zarejestrowanych ponad 600 postępowań wyjaœniajšcych, skierował 75 sprzeciwów i dwa pozwy o uznanie czynnoœci prawnych za nieważne ze względu na sprzecznoœć z zasadami współżycia społecznego, tzn. zasadš uczciwoœci i przyzwoitoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL