Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prokuratorzy

Akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi z Rzeszowa Zbigniewowi N.

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Œlšski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył prokuratora byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w stanie spoczynku - Zbigniewa N. - informuje Prokuratura Krajowa.

Prokuratura Krajowa podaje, iż Zbigniew N. w przeszłoœci pełnił on Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie, był prokuratorem byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie oraz był doradcš Ministrów Sprawiedliwoœci: Zbigniewa Ćwiškalskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Zbigniew N. został oskarżony o popełnienie 7 przestępstw, w tym 4 o charakterze korupcyjnym.

Prokuratura zarzuca mu powoływanie się na wpływy w Naczelnym Sšdzie Administracyjnym i podjęcie się poœrednictwa w załatwieniu korzystnego dla jednej ze spółek orzeczenia w tym sšdzie w zamian za korzyœć majštkowš w kwocie nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych. Czyn ten został popełniony w okresie od lutego 2007 roku do paŸdziernika 2008 roku w Rzeszowie, Leżajsku oraz Warszawie. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w zwišzku z art. 12 kodeksu karnego.

Odpowie on także za nakłanianie i ułatwianie jednemu z biznesmenów - Marianowi D. wręczenia korzyœci majštkowej w kwocie nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie - podejrzanej Annie H. oraz nakłonienie go do popełnienia tego przestępstwa. Czyn ten został popełniony pomiędzy poczštkiem 2010 roku a końcem 2011 roku w Rzeszowie. Chodzi o przestępstwo z art. 18 par. 2 i 3 kodeksu karnego w zwišzku z art. 229 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 230a par. 1 kodeksu karnego w zwišzku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego.

Zbigniew N. został także oskarżony o powoływanie się na wpływy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Kroœnie, w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku, Sšdzie Rejonowym w Rzeszowie, Ministerstwie Sprawiedliwoœci, Krajowej Radzie Sšdownictwa, Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzenia Egzaminu Adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwoœci, Izbie Skarbowej w Rzeszowie. W zamian za korzyœci majštkowe o łšcznej wartoœci nie mniejszej niż 362 tysišce 886 złotych w postaci gotówki, różnego rodzaju alkoholi oraz paliwa podjšł się on załatwienia okreœlonych spraw, z którymi zwrócił się do niego jeden z biznesmenów - Marian D. Czyny te zostały popełnione od wrzeœnia 2008 roku do 2 lipca 2014 roku w Rzeszowie, Leżajsku i Warszawie. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w zwišzku z art. 12 kodeksu karnego w zwišzku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego.

Zarzucono mu ponadto powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i podjęcie się poœrednictwa w załatwieniu korzystnych rozstrzygnięć dla okreœlonych osób – Andrzeja W., Michała W. i Rafała D., z którymi zwracali się oni do niego. W zamian za to przyjšł on korzyœć majštkowš w kwocie nie mniejszej niż prawie 49 tysięcy złotych. Czyny te zostały popełnione w okresie od co najmniej lutego 2013 roku do maja 2014 roku w Warszawie i innych miejscowoœciach. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego w zwišzku z art. 12 kodeksu karnego w zwišzku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego.

Bezprawna pomoc w przerwaniu cišży

W toku œledztwa ustalono także, że prokurator Zbigniew N. pomiędzy 7 marca a 30 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie udzielił ciężarnej K. P. pomocy w przerwaniu cišży z naruszeniem przepisów ustawy. Działanie sprawcy polegało na przekazaniu kobiecie œrodków poronnych, wskazanie lekarza, który przeprowadzi nielegalny zabieg, przekazanie jej 1 tysišca złotych na ten cel oraz zorganizowanie przewiezienia jej do szpitala w celu dokonania nielegalnego zabiegu. W zwišzku z tym prokuratura oskarżyła go o przestępstwo z art. 152 par. 2 kodeksu karnego.

Już w trakcie trwania postępowania przygotowawczego – pomiędzy 22 czerwca 2016 roku a 18 paŸdziernika 2016 roku - prokurator Zbigniew N. nakłaniał także K. P. do złożenia w prokuraturze nieprawdziwych zeznań i zatajenia prawdy. Zarzucono mu zatem także przestępstwo z art. 18 par. 2 kodeksu karnego w zwišzku z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.

Prokurator Œlšskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej oskarżył ponadto Zbigniewa N. o kolejne przestępstwo z art. 152 par. 2 kodeksu karnego. W toku œledztwa ustalono bowiem, że po 22 maja 2014 roku w Rzeszowie nakłaniał on ciężarnš M. N. do przerwania cišży z naruszeniem przepisów ustawy oraz udzielił jej pomocy w przerwaniu cišży.

Odpowie za wręczenie łapówki

Obok rzeszowskiego prokuratora Zbigniewa N. na ławie oskarżonych zasišdzie również Andrzej W. Prokuratura zarzuciła mu, że wspólnie z innymi osobami udzielił on Zbigniewowi N. korzyœci majštkowej w kwocie nie mniejszej niż prawie 49 tysięcy złotych. Korzyœci te zostały wręczone w zamian za załatwienie przez Zbigniewa N. w Krajowym Rejestrze Sšdowym, Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie oraz Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie różnych spraw Andrzeja W. Doszło do tego w okresie co najmniej od lutego 2013 roku do maja 2014 roku.

Andrzejowi W. prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 230a par. 1 kodeksu karnego.

Zarzuty usłyszało szereg osób

Zbigniew N. i Andrzej W. zostali oskarżeni przez prokuratora Œlšskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi œledztwo dotyczšce tzw. afery podkarpackiej.

W toku tego postępowania zarzuty popełnienia m.in. przestępstw o charakterze korupcyjnym ogłoszono m.in. byłemu posłowi PSL Janowi B., byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie Annie H., podkarpackiemu biznesmenowi z branży paliwowej Marianowi D., bratu byłego asystenta byłego posła PSL Jana B. – Zygmuntowi P. oraz Januszowi W. – byłemu funkcjonariuszowi służb specjalnych.

ródło: Prokuratura Krajowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL