Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo w firmie

Konstytucja dla biznesu Morawieckiego: sześć ustaw przyjętych przez Radę Ministrów

Adobe Stock
Jest szansa, że firmy będš mogły liczyć na przyjaznš postawę urzędów i precyzyjnš interpretację przepisów.

Te oraz wiele innych zmian zawierajš projekty szeœciu ustaw, w większoœci autorstwa Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju i finansów, które przyjšł we wtorek rzšd.

Teraz projekty, które sš elementem konstytucji biznesu, trafiš do Sejmu i mogš zaczšć obowišzywać w pierwszym półroczu 2018 r.

Więcej wolnoœci

W nowym prawie przedsiębiorców wyraŸnie wskazano, że „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, co podkreœla wolnoœć działalnoœci gospodarczej. Służyć jej ma też ustanowienie katalogu praw i obowišzków przedsiębiorców oraz zasad dla urzędów okreœlajšcych wytyczne interpretacyjne prawa gospodarczego, np. urzędnikom wolno będzie podejmować jedynie działania, które sš konieczne do zamierzonego celu czy równego traktowania wszystkich przedsiębiorców. Partnerstwu na linii administracja–przedsiębiorca ma służyć też domniemanie uczciwoœci przedsiębiorcy, rozstrzyganie wštpliwoœci faktycznych na jego korzyœć oraz przyjazna interpretacja przepisów.

Uregulowane majš być też zasady opracowywania projektów prawa gospodarczego i ustanowiony rzecznik małych i œrednich przedsiębiorców (to kolejna ustawa), który ma np. mieć prawo występować do urzędów o wydawanie „objaœnień prawnych”. Będzie on też zajmował się współpracš z organizacjami pozarzšdowymi zajmujšcymi się ochronš praw przedsiębiorców. Rzecznika ma powoływać premier na wniosek ministra ds. gospodarki na szeœcioletniš kadencję.

Mniej papierów

Dla osób fizycznych prowadzšcych działalnoœć na mniejszš skalę, gdy miesięczne przychody nie przekraczajš 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 r. 1050 zł, przewidziano status działalnoœci nierejestrowanej. Nie będš musieli jej rejestrować, płacić z niej składek ZUS, ale ten przywilej będzie dla tych, którzy nie prowadzili działalnoœci gospodarczej w ostatnich pięciu latach.

Ustawa o Centralnej Ewidencji Działalnoœci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ma usprawnić jej funkcjonowanie. Zaznaczmy, że w ewidencji tej jest obecnie ok. 2,5 mln firm.

Rzšd przyjšł też projekt noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sšdowym, autorstwa ministra sprawiedliwoœci, która ma wprowadzić od 1 marca 2020 r. obowišzek składania wniosków do KRS w systemie teleinformatycznym oraz w tej formie prowadzenie akt rejestrowych oraz udostępnianie ich w czytelni akt oraz w ogólnodostępnych sieciach informatycznych.

Kiedy projekty mogš wejœć w życie?

– Przewidujemy, że 1 marca 2018 r. – powiedział „Rzeczpospolitej” Mariusz Haładyj, wiceminister rozwoju. – W grudniu tego roku może się odbyć pierwsze czytanie projektów w Sejmie. Mamy nadzieję, że będš one mocnym impulsem dla przedsiębiorczoœci, proinwestycyjnym.

Oceny organizacji przedsiębiorców sš ostrożne.

Business Centre Club wydał oœwiadczenie, że sztandarowa zasada: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, w kontekœcie kolejnych zakazów i restrykcji wprowadzanych przez rzšd, które ograniczajš wolnoœć działalnoœci gospodarczej, nie jest wiarygodna.

– Przedsiębiorcy potwierdzajš, że najbardziej doskwierajš im częste zmiany przepisów, skomplikowany system podatkowy i bariery biurokratyczne. Należy mieć nadzieję, że przyjęte przez rzšd regulacje wzmocniš służebnš rolę administracji względem przedsiębiorców – ocenia Marek Goliszewski, prezes BCC

– Doceniamy, że krok w kierunku poprawy relacji państwo–biznes został wykonany – ocenia z kolei Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana przyjęty pakiet ustaw jest jednak tylko wycinkiem rzeczywistoœci prawnej, w której działajš przedsiębiorcy. Może stanowić pewien impuls dla administracji, ale sam nie rozwišże problemów wynikajšcych m.in. ze skomplikowanych przepisów podatkowych, prawa pracy czy ustaw branżowych. Š?

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL