Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Bodnar pisze do Seremeta w sprawie mowy nienawiści wobec migrantów

123RF
Konieczne jest wzmożenie wysiłków w celu przeciwstawienia się rosnšcej fali nienawiœci wobec migrantów – uważa Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

„W zwišzku z napływem do Europy licznych grup migrantów wspólnota międzynarodowa, a w szczególnoœci Unia Europejska, stoi wobec ogromnego wyzwania zapewnienia adekwatnego wsparcia dla osób, które najbardziej potrzebujš pomocy. Procesowi temu towarzyszš napięcia konflikty, o różnej genezie i przebiegajšce na różnych płaszczyznach" – tak swoje wystšpienie do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta zaczyna nowy rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Zauważa on, iż atmosfera toczšcej się w Polsce debaty publicznej na temat emigrantów „nie sprzyja budowaniu kultury szacunku i otwartoœci wobec migrantów, negatywnie oddziałujšc na postawy społeczne". W opinii Bodnara, przekaz medialny zdominowały doniesienia wskazujšce na ujemne skutki włšczenia się państwa i społeczeństwa polskiego w rozwišzanie obecnego kryzysu. Dlatego rzecznik praw obywatelskich uważa, iż konieczne jest wzmożenie wysiłków w celu przeciwstawienia się rosnšcej fali nienawiœci wobec migrantów. – Szczególna odpowiedzialnoœć spoczywa w tym zakresie na organach œcigania zobowišzanych do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywajšcym na terytorium naszego kraju, w tym odpowiedniego reagowania na przestępstwa dyskryminacyjne – pisze Bodnar.

W swoim wystšpieniu, nowy rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę, iż w Polsce problematyka mowy i przestępstw z nienawiœci występuje w przestrzeni publicznej od wielu lat. Okresowo przybiera ona na sile, co uwarunkowane jest m.in. stosunkowo niskim poziomem akceptacji dla odmiennoœci – w tym rasowej, etnicznej, wyznaniowej – czy też poczuciem zagrożenia wynikajšcego np. z obawy przed pogorszeniem się sytuacji w kraju, w szczególnoœci na rynku pracy, czy w zakresie dostępnoœci œwiadczeń zabezpieczenia społecznego, w zwišzku ze zwiększeniem się liczby migrantów, którzy mieliby się tutaj osiedlić. – Społeczne przyzwolenie oraz brak szybkiej i adekwatnej reakcji ze strony właœciwych organów państwowych na zdarzenia motywowane nienawiœciš, sprzyjajš narastaniu wrogich postaw, utrwalaniu negatywnych stereotypów i uprzedzeń – podkreœla Bodnar.

Ponadto zdaniem rzecznika, powstajšce przeœwiadczenie społeczne o rzeczywistej bezkarnoœci tego rodzaju zachowań, w szczególnoœci w odniesieniu do przestępstw popełnionych przy użyciu Internetu, wymaga pilnej reakcji.

Bodnar zwrócił się do Andrzeja Seremeta o przedstawienie oceny skutecznoœci funkcjonowania systemu wyspecjalizowanych prokuratorów zajmujšcych się przestępstwami skierowanymi wobec mniejszoœci etnicznych, narodowych i religijnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL