Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Więźniowie majš pracować - będš zmiany w kodeksie karnym wykonawczym

Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
WięŸniowie będš mieli nowe miejsca pracy, a firmy tanich pracowników. Dzięki zmianom w prawie utrzymanie skazanych ma być mniej kosztowne.

We wtorek Rada Ministrów zaakceptowała projekt zmieniajšcy kodeks karny wykonawczy. Jest on powišzany z przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci programem pracy więŸniów. Nowelizacja ma umożliwić nieodpłatnš pracę skazanych na rzecz większej liczby podmiotów niż ma to miejsce obecnie.

– Koszty utrzymania więŸniów w Polsce sš zbyt wysokie. Obecnie to ok. 3150 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego skazanego. Dlatego uznaliœmy za niezbędne wprowadzenie nowatorskiego programu pracy więŸniów. Osadzeni powinni pracować, by wspierać społecznoœci lokalne, by regulować swoje zobowišzania, np. alimenty – uważa wiceminister sprawiedliwoœci Patryk Jaki.

MS chce więc rozszerzyć zakres możliwoœci nieodpłatnej pracy więŸniów na rzecz samorzšdów, zbudować 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych oraz przyznać ulgi przedsiębiorcom zatrudniajšcym odsiadujšcych wyroki.

Załamanie rynku pracy dla więŸniów nastšpiło w 2010 r. Wówczas Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym nakazał wypłacanie pracujšcym więŸniom kwoty 100 proc. najniższego wynagrodzenia, mimo że w większoœci krajów otrzymujš oni ok. 30 proc. tej kwoty. Z tego powodu zatrudnienie osadzonych spadło o niemal 50 proc. Niskie zatrudnienie skazanych wygenerowało gigantyczne koszty ich utrzymania. Brak pracy wpłynšł także znaczšco na spadek wskaŸnika efektywnoœci resocjalizacji. Zmiany legislacyjne to jeden z filarów realizowanego od poczštku roku 2016 programu pracy więŸniów.

Już dzięki ogłoszeniu programu zanotowano największy wzrost wskaŸnika zatrudnienia więŸniów od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. Według danych Służby Więziennej od stycznia 2016 r. wskaŸnik ten wzrósł z 35 do 42 proc. To oznacza, że pracuje o 3649 osadzonych więcej.

To efekt intensywnych prac Ministerstwa Sprawiedliwoœci oraz dyrektorów zakładów karnych. Otrzymali oni zalecenie obowišzkowych kontaktów z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami, które zainteresowane byłyby zatrudnianiem więŸniów.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL