Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Sankcje za oszczerstwa o „polskich obozach”

www.sxc.hu
Instytut Pamięci Narodowej będzie œcigał, również za granicš, tych, którzy oczerniajš nasz kraj, piszšc np. „polskie obozy zagłady".

Za publiczne użycie okreœleń w rodzaju „polski obóz koncentracyjny", „polskie obozy zagłady" ma grozić do trzech lat więzienia. Przestępstwo będzie œcigane z urzędu. Z kolei Instytut Pamięci Narodowej i organizacje pozarzšdowe dostanš kompetencje do wytaczania za takie zwroty procesów cywilnych o ochronę dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej i narodu polskiego oraz żšdania zadoœćuczynienia. Takie zmiany w ustawie o IPN przewiduje przyjęty we wtorek przez rzšd projekt autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Œciganie pomówień

Jak powiedział minister sprawiedliwoœci, prokurator generalny Zbigniew Ziobro po posiedzeniu rzšdu, projektowane rozwišzania pozwolš skuteczniej bronić prawdy historycznej i dobrego imienia Polski wszędzie na œwiecie, gdzie dochodzi do jej pomówień i przedstawiania w fałszywym œwietle. Przeciwdziałaniu takiemu procederowi majš służyć œrodki karne i cywilne.

Publiczne przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialnoœci lub współodpowiedzialnoœci za popełnione przez Trzeciš Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne zbrodnie przeciwko ludzkoœci, pokojowi i zbrodnie wojenne podlegać będzie karze grzywny lub więzienia do lat trzech (pierwotnie przewidywano karę do lat pięciu). Tak samo będzie karane rażšce pomniejszanie odpowiedzialnoœci rzeczywistych sprawców tych zbrodni. Natomiast za tego rodzaju nieumyœlny wybryk grozić ma grzywna lub kara ograniczenia wolnoœci. Z tym że tego rodzaju czyny nie będš œciganie, jeœli doszło do nich w ramach działalnoœci artystycznej lub naukowej.

Co ważne, te rygory karne majš być stosowanie do obywatela polskiego oraz cudzoziemca niezależnie od tego, w jakim miejscu je popełniono, i przepisów obowišzujšcych w miejscu popełnienia czynu. Inna rzecz, że np. wypowiedŸ w USA w dobie internetu szybko obiega pół œwiata.

Œrodki cywilne

Ponieważ skuteczne œciganie karne za granicš może być często utrudnione czy wręcz niemożliwe, IPN dostaje prawnš podstawę do wytaczania procesów cywilnych o ochronę dobrego imienia Polski i narodu polskiego. Takie pozwy będš mogły składać także organizacje pozarzšdowe i za granicš. W takim działaniu będzie mógł je wspierać IPN.

– Większe szanse widzę dla procesów cywilnych, gdyż z karnym œciganiem za granicš mogš być kłopoty – mówi „Rzeczpospolitej" Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku. – Już jednak sam fakt, że państwo polskie, jego instytucje poważnie zabierajš się do ochrony dobrego imienia Polski i Polaków, może być istotnym hamulcem dla takich wybryków także za granicš.

Nowela musi teraz przejœć proces legislacyjny, a ma wejœć w życie po 14 dniach o ogłoszenia.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Opinia

Lech Obara, adwokat, pełnomocnik Polaków w kilku sprawach o „polskie obozy"

Zaproponowane przez rzšd nowe przepisy powinny zwiększyć ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej i narodu polskiego. Nie widzę jednak uzasadnienia, by ograniczyć uprawnienia Instytutu Pamięci Narodowej do wytaczania powództw jedynie w przypadkach kwalifikowanego naruszenia dobrego imienia Polski i Polaków, a więc o znamionach przestępstwa. Nieraz bowiem proces cywilny będzie jedynym skutecznym œrodkiem. Proponuję też dodać przepis, który jednoznacznie by potwierdzał, że nowe regulacje nie wyłšczajš prawa wytaczania indywidualnych spraw o naruszenie dóbr osobistych, w tym godnoœci narodowej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL