Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Sšd: określenia szklarz i dworak zniesławiajš

123RF
Użycie okreœleń „szklarz” i „dworak” na internetowym blogu może zostać uznane za przestępstwo zniesławienia.

Przekonał się o tym 48-letniu Mariusz W. (imię fikcyjne), ojciec uczennicy pewnego gimnazjum. W pewnym momencie pomiędzy ojcem a dyrektorem szkoły doszło do konfliktu na tle zasadnoœci wystawiania ocen œródrocznych jego córce oraz warunków sanitarnych oddanej do użytku uczniów sali gimnastycznej. Na skutek tego konfliktu gimnazjum wypowiedziało umowę kształcenia córce Mariusza W.

Mężczyzna zamieœcił na swoim internetowym blogu wpisy dotyczšce sytuacji w byłej szkole swojej córki. Pisał w nich m.in. tak: „każdy, nawet słabo rozgarnięty szklarz, musi dostrzec różnicę między 3 dniami nieusprawiedliwionymi a 19 godzinami nieusprawiedliwionymi...", „Jestem pewien, że gdyby nasza córka miała innych rodziców, przykładowo ojca szklarza, operacja zmiany szkoły byłaby z gatunku mission impossible" czy też „...jeœli nie ma się nic sensownego do napisania lub powiedzenia, to lepiej sobie po prostu pisanie i gadanie darować. Tę radę powinna wzišć sobie do serca nie tylko pani G., ale także jej dwórki i dworaki".

Treœciš tych wpisów poczuł się dotknięty przewodniczšcy szkoły (...) Piotr D. (imię fikcyjne), który uznał, iż okreœlenia „szklarz" i „dworak" odnosi się bezpoœrednio do jego nazwiska, bšdŸ profilu prowadzonej przez niego działalnoœci (był prezesem spółki, zajmujšcej się sprzedażš i montażem okien).

Piotr D. skierował prywatny akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi W., uzasadniajšc, że treœci zamieszczone na blogu pomawiajš go o takie właœciwoœci, które mogš go poniżyć w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania przez niego stanowiska poprzez podważenie jego możliwoœci intelektualnych, dezawuowanie wykonywanej przez niego działalnoœci oraz czynienie niestosownych, poniżajšcych uwag w zwišzku z jego nazwiskiem.

Mariusz W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaœnił, że występujšca na blogu postać szklarza jest fikcyjna, zaœ sformułowania „dwórki i dworaki" to rzeczowniki pospolite, których użycie jest przypadkowo zbieżne z członem nazwiska Piotra D. Argumentował, że jeœli wpisy dotyczyły Piotra D., to wskazywał go z imienia i nazwiska. Podczas rozprawy podkreœlał, że wpisy nie majš charakteru zniesławiajšcego, ani też ordynarnego, czy obraŸliwego, sš ewentualnie ironiczne.

Te argumenty nie przekonały jednak sšdu, który uznał Mariusza W. winnym zniesławienia (art. 212 par. 2 Kodeksu karnego), i ukarał blogera karš grzywny.

Sšd zwrócił uwagę, że bloger wypełnił znamiona przestępstwa w umiejętny sposób, pozbawiony wulgaryzmu, grubiaństwa. Jak napisano w uzasadnieniu „w sposób przemyœlany bawi się odmianš wyrazów stosujšc irytujšce, sarkastyczne zdrobnienia nazwiska (dwórki, dworaki), które majš pełnić funkcję impresywnš, wprowadza okreœlenie szklarza ukierunkowujšce czytelnika na profil prowadzonej przez pokrzywdzonego działalnoœci gospodarczej". Odnoszšc się do kontekstu sytuacyjnego wpisów, tj. konfliktu w gimnazjum córki autora bloga, sšd uznał, że skierowanie złoœci wobec Piotra D., osoby, która nie sprawowała w szkole funkcji władczej, nie uczestniczyła w procesie decyzyjnym odnoœnie przyjmowania i skreœlania uczniów z listy, nie może uchodzić za prawnie dozwolone. – Jeœli nawet oskarżony przedstawiajšc coraz to nowsze argumenty na okolicznoœć jawišcych się nieprawidłowoœci (...), a w konsekwencji spotkał się z aprobatš od strony kompetentnych organów, nie był uprawiony do szkalowania imienia P.D. – wyjaœnił sšd, uznajšc, iż mężczyzna przekroczył rażšco prawo do krytyki i wolnoœć wyrażania opinii.

Wyrok Sšdu Rejonowego w Lwówku Œlšskim z 15 grudnia 2015 roku (sygn. akt II K 157/15).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL