Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Ministerstwo Sprawiedliwości: od 1 stycznia 2018 r. dane gwałcicieli i pedofilów dostępne w Internecie

Fotorzepa / Jerzy Dudek
Od dziœ nazwiska i inne dane najgroŸniejszych gwałcicieli i pedofilów sš w pełni jawne. Zostały zamieszczone w internecie, w ogólnodostępnej częœci Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Wprowadzenie rejestru to efekt przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci i uchwalonej 13 maja 2016 roku ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczoœciš na tle seksualnym. Weszła ona w życie 1 paŸdziernika 2017 r. – Prawo do ochrony naszych dzieci stawiamy ponad anonimowoœć przestępców – podkreœla Minister Sprawiedliwoœci Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Rejestr jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Składa się z dwóch częœci: ogólnodostępnej (Rejestr publiczny) i z dostępem ograniczonym, z którego mogš korzystać przedstawiciele organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci, a także instytucji zajmujšcych się opiekš nad dziećmi.

Jak czytamy na stroni Ministerstwa Sprawiedliwoœci, w częœci ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuœcili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spoœród sprawców czynów popełnionych od 1 paŸdziernika 2017 r. do rejestru publicznego trafiajš dodatkowo także recydywiœci – jeœli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolnoœci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

- W Rejestrze publicznym zamieszczone sš informacje, w jakich miejscowoœciach przebywajš obecnie wszystkie te osoby. Muszš one pod groŸbš kary aresztu zawiadamiać policję o każdej zmianie miejsca pobytu, a policja na bieżšco będzie aktualizować te dane w rejestrze. Jawne też sš między innymi informacje o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa każdej z tych osób - podaje MS.

Druga częœć rejestru – z ograniczonym dostępem – zawiera 2614 nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleŸli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 paŸdziernika 2017 r. na osobach w wieku 15-18 lat, co do których to sprawców sšdy nie orzekły o wyłšczeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 paŸdziernika 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografiš na szkodę nieletnich. W tej częœci rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania.

Resort sprawiedliwoœci przypomina, iż dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci sš zobowišzani sprawdzać, czy osoby, które zamierzajš zatrudnić, figurujš w rejestrze. Jeœli tak – nie będš mogli przyjšć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowišzku grożš kary – aresztu, ograniczenia wolnoœci albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Rejestr publiczny jest w całoœci jawny i bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez koniecznoœci rejestrowania się na stronie i logowania. Strona umożliwi wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowoœci.

- Aby uzyskać informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym, osoby i instytucje uprawnione muszš zarejestrować konto na stronie rejestru - wypełnić odpowiedni formularz. Muszš też dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Założenie konta i uzyskanie informacji z rejestru sš bezpłatne – tłumaczy Wiceminister Sprawiedliwoœci Michał Woœ.

Przedstawiciele organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci majš wglšd do wszystkich danych zgromadzonych w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Natomiast dyrektorzy szkół, a także np. organizatorzy wypoczynku dla dzieci, mogš dowiedzieć się jedynie, czy osoba, którš chcš przyjšć do pracy, znajduje się w rejestrze.

Przewidziana została również możliwoœć sprawdzenia, czy ktoœ widnieje w Rejestrze z dostępem ograniczonym przez każdš indywidualnš osobę (w tym skazanego). Warunkiem jest zarejestrowanie się na stronie i dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W trybie tym można sprawdzić tylko i wyłšcznie samego siebie.

ródło: Ministerstwo Sprawiedliwoœci

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL