Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo drogowe

RPO do SN: za kierowanie rowerem „pod wpływem" nie można zakazać prowadzenia aut

Fotorzepa, Robert Gardziński
Obywatel, ukarany za kierowanie rowerem w stanie nietrzeŸwoœci, dostał ponadto od sšdu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, w tej sytuacji zakaz taki można orzec tylko wobec pojazdów inne niż mechaniczne - głosi kasacja złożona przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Sšdu Najwyższego.

Sšd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ wyrokiem nakazowym z grudnia 2016 r. ukarał obwinionego M. F. grzywnš 300 zł za kierowanie rowerem na drodze publicznej w stanie nietrzeŸwoœci. Orzekł też wobec niego œrodek karny w postaci półrocznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wyrok uprawomocnił się wobec niewniesienia sprzeciwu przez M.F.

W kasacji RPO zarzucił temu wyrokowi rażšce naruszenie prawa materialnego przez niewłaœciwe zastosowanie art. 87 par. 4 Kodeksu wykroczeń. Zastępca RPO Stanisław Trociuk powołał się na wyrok Sšdu Najwyższego z 6 paŸdziernika 2015 roku (KZS 2016/1/28), w którym podkreœlono, że treœć obecnie obowišzujšcego przepisu art. 87 par. 4 Kw wskazuje jednoznacznie, iż w przypadku ukarania za wykroczenie polegajšce na prowadzeniu w stanie nietrzeŸwoœci pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może być orzeczony, nie dotyczy pojazdów mechanicznych.

Treœć œrodka karnego orzeczono zatem w sposób sprzeczny ze wskazanym przepisem, co stanowiło jego rażšce naruszenie, które miało istotny wpływ na treœć orzeczenia - podkreœla kasacja.

RPO wnosi o uchylenie wyroku w zaskarżonej częœci i zwrot sprawy w tym zakresie sšdowi okręgowemu do ponownego rozpoznania.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL