Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Ratunek w nadgodzinach

Nadgodziny nie sš idealnym rozwišzaniem dla firm, nawet jeœli przejœciowo można w ten sposób złagodzić problemy z rekrutacjš nowych pracowników
shutterstock
Polacy pracujš coraz dłużej – œrednio 45 godzin tygodniowo. Nadgodziny to awaryjne wyjœcie dla firm, które majš problemy zwišzane z deficytem ršk do pracy.

Dlaczego Polacy pracujš coraz dłużej? Dla pieniędzy. Firmy nie majš wyboru – wykorzystujš już moce produkcyjne w ponad 83 proc. Jak wynika z danych Kantar Millward Brown dla Work Service, Polak zostaje po pracy œrednio godzinę dłużej dziennie. Nadgodziny to plan B dla pracodawców. Czekajš na zasilenie szeregów pracowniczych, a po rekrutacyjnym maratonie rezultat nie zawsze jest zadowalajšcy, bo niewielu jest kandydatów, których kompetencje sš idealnš odpowiedziš na potrzeby firm. Praca po godzinach sprawdzi się, ale nie na dłuższš metę – nie ma szans na załatanie luk kadrowych nadgodzinami.

Firmy dochodzš do œciany

Przez ostatnie cztery lata wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrastało – dziœ pracodawcy powoli dochodzš do œciany. Przyczyna tkwi w braku wyraŸnego odbicia inwestycji i coraz większych deficytach kandydatów do pracy. Aby nie zejœć z drogi rozwoju, firmy majš dwa wyjœcia: postawić na automatyzację lub wydłużyć czas pracy.

Jak wskazujš badania Work Service, 14,7 proc. badanych pracuje mniej niż 40 godzin tygodniowo, 36,6 proc. więcej, a 48,7 proc. dokładnie 40. – Polacy już teraz sš w czołówce najbardziej zapracowanych narodów. Nasze dane pokazujš, że œrednio pracujemy 45 godzin tygodniowo. To potwierdza tezę Narodowego Banku Polskiego, który zwraca uwagę, że roœnie liczba nadgodzin, co przekłada się na większš presję płacowš. Niskie inwestycje w połšczeniu z deficytami pracowników sprawiajš, że firmy, żeby utrzymać produkcję, muszš jednak wydłużać czas pracy osobom już zatrudnionym. Długofalowo nie jest to jednak rozwišzanie, bo osoba przepracowana jest mało efektywna. A za nadgodziny trzeba pracownikom zapłacić. To spowoduje wzrost kosztów personalnych, co docelowo odczujemy wszyscy w cenach produktów – komentuje Andrzej Kubisiak, dyrektor zespołu analiz w Work Service SA.

Warto zaznaczyć, że aż 1/3 zatrudnionych na pełen etat spędza w miejscu zatrudnienia ponad 40 godzin. To dowód na to, że nadgodziny dotyczš w dużym stopniu ludzi na umowach o pracę. Czas pracy przekłada się na zasobnoœć portfeli. Najwięcej godzin na wypełnianie obowišzków zawodowych przeznaczajš zarabiajšcy ponad 3999 zł miesięcznie i prowadzšcy własnš działalnoœć gospodarczš. Największš różnicę widać kiedy porównany, ile osób pracuje powyżej 40 godzin. W grupie pracowników najmniej zarabiajšcych to 26,4 proc., wœród ludzi z najwyższymi wynagrodzeniami to ponad połowa, bo aż 54,7 proc. Co ciekawe, mężczyŸni pracujš o ponad 5,5 godziny dłużej niż kobiety, co przekłada się na różnice w wynagrodzeniach obu płci.

– Wyższe wynagrodzenia sš wyraŸnie powišzane z czasem pracy. Jest to zwišzane m.in. ze sposobem rozliczania godzinowego, który występuje w wielu branżach w Polsce. Tam, gdzie pojawia się możliwoœć wydłużania czasu pracy, wielu pracowników sięga po nadgodziny, aby zwiększyć swoje dochody. Z naszych badań wynika, że różnica między osobami o największych i najmniejszych dochodach wynosi 8 godzin tygodniowo, czyli jeden dzień roboczy – dodaje ekspert Work Service.

W wyœcigu na największš liczbę godzin w pracy nie majš sobie równych osoby prowadzšce własnš działalnoœć gospodarczš – aż 72 proc. pracuje ponad 40 godzin tygodniowo, a œrednia dla tej grupy wynosi 55 godzin.

Szczególne potrzeby pracodawcy

A co na to Kodeks pracy? W jakich wypadkach pracodawca może zlecić zadania po godzinach? Poza sytuacjami awaryjnymi (koniecznoœć prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub usunięcia awarii) takie prawo przysługuje przy zaistnieniu „szczególnych potrzeb pracodawcy". Tak szerokie pojęcie daje naprawdę duże pole manewru. Nadgodzin nie można jednak zlecać kobietom w cišży, osobom młodocianym, pracownikom sprawujšcym opiekę nad dziećmi do lat 4. i tym, na których oddziałujš czynniki szkodliwe dla zdrowia. Dodatkowy czas pracy nie powinien przekraczać 150 godzin rocznie. Za wykonywanie obowišzków w nocy, niedzielę i œwięta, niebędšce wczeœniej ustalonymi dniami pracy, lub w dniu wolnym przydzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub œwięto, przysługuje dodatkowe 100 proc. wynagrodzenia. Dodatek w każdym innym dniu wynosi 50 proc. stawki.

Przyznanie w ramach rekompensaty dnia wolnego nie powinno skutkować obniżeniem miesięcznego wynagrodzenia. Warto podkreœlić, że pracownicy na kierowniczych stanowiskach wykonujš pracę po godzinach bez prawa do wynagrodzenia i dodatku, chyba że w zamian nie otrzymali dnia wolnego. Uznaje się, że majš wolnš rękę w ustalaniu czasu pracy. W ramach nadgodzin pracownik nie może wykonywać obowišzków wykraczajšcych poza jego kompetencje. Jeœli został dłużej bez wyraŸnego polecenia, nie może liczyć na wynagrodzenie ekstra. W każdym wypadku przysługuje mu co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Firma nie może żšdać od pracownika, który skończył pracę o godz. 23., by stawił się na porannej zmianie o godz. 6. W nagłych sytuacjach może być poproszony o stan gotowoœci – np. będšc w domu, musi być pod telefonem lub mailem. Jeœli w czasie dyżuru nie wykonał pracy, ten czas nie jest traktowany jako nadgodziny. Zatrudnieni na umowę zlecenie lub umowę o dzieło nie sš objęci przepisami Kodeksu pracy – zasady sš ustalane indywidualnie.

Czy to się opłaca?

Znaczna częœć pracodawców woli wysłać pracowników na urlop, niż ponosić dodatkowe koszty nadgodzin. Niewykluczone, że takie rozwišzanie zdecydowanie bardziej obcišży firmę niż wypłata dodatków. Przekraczanie limitu czasowego na pewno nie jest długoterminowš receptš. – W zwišzku z rozwojem firmy zwiększa się nasze zapotrzebowanie na nowych pracowników. Wišżę się to również z większym zaangażowaniem obecnie zatrudnionych i zdarza się praca w nadgodzinach. W ramach tymczasowego rozwišzania rozładowuje nadmiar skumulowanych zadań i pozwala nadrobić zaległoœci. Natomiast w długim okresie prowadzi do przemęczenia, które staje się Ÿródłem większej liczby popełnianych błędów. Oczywiœcie nadgodziny w znacznym stopniu zwiększajš koszty zatrudnienia – mówi Marta Buszko-Pakosińska, hr manager, OEX SA.

Gdy zlecanie nadgodzin przechodzi do porzšdku dziennego, w umysłach pracowników powinno zapalić się ostrzegawcze œwiatło. Po pierwsze jest to niezgodne z prawem, bo „szczególne potrzeby pracodawcy" nie mogš dawać o sobie znać codziennie, a po drugie niezgodne z założeniem samego pracodawcy. Permanentne obcišżenie zawsze obniża produktywnoœć.

– Zwiększenie liczby godzin w krótkim okresie nie wpływa znaczšco na efektywnoœć pracy – pozostaje ona na stałym, dobrym poziomie. Gdy praca w nadgodzinach wydłuża się, obserwujemy obniżenie efektywnoœci u osób przecišżonych. Staramy się minimalizować takie sytuacje i skutecznie reagować na zwiększenie zapotrzebowania na rekrutację – dodaje Marta Buszko-Pakosińska. Skutek pracy po godzinach może być odwrotny do zamierzonego – już ponad 60 proc. Polaków skarży się na przepracowanie i problem z koncentracjš. Efektywnoœć drastycznie spada po przekroczeniu 50 godzin tygodniowo. Pracodawca musi odczytywać sygnały o potrzebie zmian organizacyjnych, by nie wpaœć w efekt błędnego koła. Š?

Pracownik przemęczony jest nieefektywny

Rozmowa | Artur Skiba prezes Antal

Rz: Jak wypracować kompromis w sprawie nadgodzin?

Artur Skiba: Mówišc o nadgodzinach, warto pamiętać o zwišzku z kulturš organizacyjnš firmy. Już podczas rekrutacji dobrze jest przeanalizować, czy kandydat wpisuje się osobowoœciowo w naszš organizację pod kštem systemu pracy. Firmy wprowadzajš nienormowane godziny pracy, elastyczny czas czy możliwoœć pracy zdalnej. Takie rozwišzania sš coraz częœciej standardem, stšd pojęcie nadgodzin nabiera innego znaczenia. Każda firma wypracowuje indywidualny system.

Czy w każdym systemie praca po godzinach ma sens?

Coraz więcej osób chce pracować w nietypowych godzinach, zaczynajšc pracę rano, z dłuższš przerwš w cišgu dnia, kończšc póŸnym wieczorem. Pracownicy chętnie też pracujš w systemie home office, przez co godziny pracy sš coraz mniej sztywne.

A co z firmami z tradycyjnym, oœmiogodzinnym dniem pracy?

W organizacjach, w których godziny pracy sš konkretnie wyznaczone, nadgodziny nie powinny mieć miejsca, ponieważ negatywnie wpływajš na efektywnoœć. Pracownik przemęczony to pracownik nieefektywny, a to z kolei szybko prowadzi do frustracji.

Nadgodziny sš stosowane przy deficycie ršk do pracy. Jak przycišgnšć pracowników?

Jest wiele sposobów na przycišgnięcie najlepszych. Bardzo popularne stały się benefity. Prywatna opieka medyczna, karta sportowa czy ubezpieczenie na życie to już standard. Żeby zachęcić kandydata do pracy u nas, trzeba zaproponować mu coœ więcej. Poza atrakcyjnym wynagrodzeniem i umowš o pracę kuszšce mogš okazać się dopłaty do wakacji, kursów językowych czy właœnie alternatywne formy pracy, np. zdalnej. Š?

—rozmawiała Anna Czyżewska

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL