Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Roboty po cichu wchodzš do polskich firm

123RF
Choć firmy rzadko chwalš się inwestycjami w automatyzację, to widzš w tym szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i lekarstwo na niedobór kadr.

Robotyzacja budzi najwięcej zainteresowania tam, gdzie brakuje już ludzi do pracy – twierdzi Łukasz Wojtczak, kierownik działu sprzedaży i marketingu w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP). Dodaje, że np. rosnšce od dwóch lat zainteresowanie firm automatyzacjš spawania to efekt masowych wyjazdów polskich spawaczy do pracy na Zachodzie, gdzie zarabiajš kilka razy więcej niż w kraju. A ostatnio rosnšcy niedobór pracowników, w tym także robotników niewykwalifikowanych, sprawia, że firmy zaczynajš myœleć o automatyzacji kolejnych prac.

Pęd do modernizacji

Ten trend dostrzega również Fanuc Polska, spółka japońskiego potentata w dziedzinie automatyki przemysłowej, która w I półroczu br. zanotowała 17-proc. wzrost sprzedaży w skali roku. Jak twierdzi Joanna Antosz, rzeczniczka firmy, to, że producenci zaczynajš aktywnie poszukiwać nowoczesnych technologii, widać także podczas imprez targowych; klienci przychodzš już nie tylko po to, aby oglšdać produkty, ale by wybrać optymalne dla siebie rozwišzania. – Przedsiębiorcy nie traktujš już robotów jako zbędny wydatek. Kluczowym czynnikiem, który przekonuje firmy do ich stosowania, jest brak pracowników na rynku – ocenia Jakub Stec, menedżer sprzedaży robotyki w ABB.

– Formuła produkcji oparta do tej pory na stosunkowo taniej i dostępnej sile roboczej oraz wytwarzaniu mało skomplikowanych komponentów już się wyczerpuje – zaznacza menedżer ABB, dodajšc, że sprzedaż robotów roœnie w Polsce o 30 proc. rocznie. Tyle że głównie w dużych firmach. Zachętš do inwestycji sektora MSP ma być podpisana w sierpniu przez prezydenta nowelizacja ustaw o PIT i CIT, która już w tym roku podatkowym umożliwi firmom dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokoœci do 100 tys. zł rocznie.

Na razie, chociaż w I półroczu br. przy spadku łšcznych nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, inwestycje w maszyny i urzšdzenia mechaniczne wzrosły (do 25,3 mld zł), to tylko o 1,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2016 r. Małgorzata Starczewska- Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, przyznaje, że jak na potrzeby polskiej gospodarki skala tego wzrostu jest niewielka, ale jednoczeœnie zwraca uwagę na nowy pozytywny trend. Jest nim najwyższy od kilku lat udział wydatków na modernizację œrodków trwałych, które pomagajš zwiększyć konkurencyjnoœć i wydajnoœć produkcji. O ile w trzech poprzednich latach przedsięwzięcia modernizacyjne stanowiły œrednio 30–40 proc. inwestycji w maszyny i urzšdzenia, to w tym roku już 55 proc.

– To oznacza, że przedsiębiorcy wyznaczyli już kierunek rozwoju i podejmujšc ryzyko inwestycyjne, coraz częœciej decydujš się na modernizację aparatu wytwórczego – twierdzi ekonomistka. Według niej głównym bodŸcem do inwestycji jest maksymalne, ponad 80-proc. wykorzystanie mocy produkcyjnych przy stale rosnšcym rynku, ale nie bez znaczenia jest też rosnšcy niedobór ršk do pracy.

Bez wiedzy konkurencji

Według najnowszego, ogłoszonego w tym roku, raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) widoczne od 2014 r. przyspieszenie tempa robotyzacji w Polsce to głównie inwestycje przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, metalowego i maszynowego. Zdaniem Jakuba Steca najwięcej robotów instaluje się teraz w szeroko pojętej branży metalowej, gdzie wykonujš one operacje spawania, obsługujš maszyny paletyzacji.

Jednak w robotyzacje i automatyzację coraz częœciej inwestujš też firmy spożywcze. – To naturalny i nieunikniony kierunek rozwoju w naszej branży wobec problemu, jakim jest brak ršk do pracy i stała presja na koszty, optymalizację procesów i zwiększanie wydajnoœci – twierdzi Artur Kowalczyk, dyrektor handlowy w firmie cukierniczej Tago, gdzie od jesieni ub.r. 12 robotów tworzy supernowoczesnš linię produkcji i pakowania ciastek. Firma od trzech lat na dużš skalę inwestuje w automatyzację pakowania słodyczy – ich produkcję roboty opanowały już wczeœniej. Kowalczyk nie chce jednak powiedzieć, jaka częœć działalnoœci jest zautomatyzowana; po co ma o tym wiedzieć konkurencja. Być może dlatego na nasze pytania dotyczšce automatyzacji nie odpowiedziała grupa Polmlek, która wiosnš br. oficjalnie otworzyła w pełni zautomatyzowanš fabrykę serwatki i laktozy w Lidzbarku Warmińskim.

– Polskie mleczarstwo należy do najbardziej nowoczesnych w Europie. Zautomatyzowane sš już nie tylko zakłady, gdzie na produkcji pracuje coraz mniej ludzi, ale także obory – podkreœla Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. – Automaty sš dokładniejsze i dużo bardziej wydajne niż ludzie – twierdzi Stanisław Soliński, prezes OSM Pištnica, gdzie po 10 latach inwestycji produkcja jest już w pełni zautomatyzowana.

Czy obawiasz się, że Twoje miejsce pracy mogš za 5–10 lat zajšć roboty?

Podyskutuj z nami na: facebook.com/ dziennikrzeczpospolita

Opinia

Jędrzej Kowalczyk, prezes Fanuc Polska

Mimo zwiększajšcych się inwestycji w zautomatyzowane œrodki produkcji, dystans, jaki pod tym względem dzieli nasz kraj – choćby od naszych sšsiadów – cały czas roœnie na naszš niekorzyœć. Praktycznie wszystkie kraje UE inwestujš więcej i szybciej, wzmacniajšc konkurencyjnoœć swoich gospodarek. Innym niepokojšcym faktem jest również to, że wcišż głównymi inwestorami w robotyzację w Polsce sš zagraniczne firmy produkujšce na naszym rynku oraz branże, które już dziœ w dużym stopniu bazujš na robotach, jak przemysł motoryzacyjny, metalowy czy elektroniczny. Tymczasem to roboty sš w stanie zapewnić polskim firmom realnš szansę na równš walkę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Robot w magazynie i w centrum usług

Widoczny już w Polsce proces automatyzacji dotyczy nie tylko produkcji, ale także logistyki oraz usług, w tym nowoczesnych usług dla biznesu. Swoje centra logistyczne w Polsce szybko robotyzuje Amazon (konkurujšc o kandydatów do pracy na wrzesień, zapowiedział kolejne, ponad 12-proc. podwyżki płac). W centrum firmy pod Wrocławiem, które jako pierwszy magazyn firmy w Europie wprowadziło system Amazon Robotics, pracuje na razie ok. 300 robotów, które przywożš regały z produktami do pracowników. Za to w nowym centrum logistycznym w Kołbaskowie, które ruszy tej jesieni, pracę tysišca osób wesprze już ponad 3 tys. takich urzšdzeń. Jak podkreœla Marzena Więckowska, rzecznik firmy, Amazon Robotics umożliwia przechowywanie do 50 proc. więcej produktów i przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia. Szybko postępuje też automatyzacja w centrach usług dla biznesu. Wojciech Popławski, dyrektor zarzšdzajšcy Accenture Operations i wiceprezes branżowej organizacji ABSL, przypomina, że w I kw. 2017 r. aż 87 proc. centrów usług w Polsce wykorzystywało w swojej działalnoœci automatyzację obsługiwanych procesów (rok wczeœniej 81 proc.). Jak dodaje Popławski, automatyzacja obejmuje wiele obszarów, od prostych skryptów opartych na arkuszach kalkulacyjnych aż po rozwišzania kognitywne zakładajšce uczenie się przez maszyny nowych umiejętnoœci – po te ostatnie sięga już 12 proc. centrów. Np. w Accenture Operations w Polsce w ramach projektu RPA (Robotic Process Automation) zwiększono o 30 proc. produktywnoœć objętego nim zespołu. O 60 proc. skrócił się też cykl trwania realizowanych procesów, eliminujšc też ludzkie błędy. – Mimo to wcišż rekrutujemy nowych pracowników – zaznacza Popławski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL