Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Własny biznes kusi dziś mniej niż praca na etacie

123RF
W Polsce słabnie duch przedsiębiorczoœci – dowodzi raport AGER 2018.

W œrodowy poranek w siedzibie Business Link Astoria w centrum Warszawy kłębi się tłum młodych przedsiębiorców. Okupujš sofy w głównej sali biura, rozkładajšc na stolikach laptopy obok talerzyków z sałatkami i kanapkami. Jeœli gdzieœ można odczuć „ducha przedsiębiorczoœci", to właœnie tam, zwłaszcza w œrody, gdy biuro organizuje wspólne, darmowe œniadania dla swoich użytkowników.

Na co dzień nasz „duch przedsiębiorczoœci" jest mniej widoczny – jak dowodzi tegoroczna edycja Œwiatowego Raportu Amway o Przedsiębiorczoœci, AGER 2018, udostępnionego „Rzeczpospolitej". Raport jest wynikiem badania, które latem 2017 r. przeprowadził Instytut GFK wœród prawie 49 tys. dorosłych mieszkańców 44 państw œwiata, w tym Polski. Badanie wykazało, że nie tylko w naszym kraju, ale także na œwiecie, „duch przedsiębiorczoœci" nieco osłabł; mierzšcy go wskaŸnik AESI spadł w cišgu roku o 3 pkt, do 47 pkt (na 100 możliwych).

Kandydat idealny

W Polsce AESI spadał jeszcze szybciej – o 5 pkt, do 27 pkt, i jest sporo poniżej œwiatowej œredniej. Na ten rezultat składajš się wyniki badania trzech ważnych dla przedsiębiorczoœci wymiarów. Pierwszy to chęć założenia własnej firmy, którš teraz deklaruje jedynie 22 proc. Polaków. Drugim jest poparcie dla planów biznesowych wœród bliskich, które dostrzega obecnie 33 proc. Polaków. Trzeci aspekt to przekonanie o posiadaniu umiejętnoœci i œrodków do założenia firmy, które deklaruje 26 proc. polskich uczestników badania (na œwiecie 43 proc.). W skali œwiata 22 proc. uczestników AGER 2018 to idealni kandydaci na przedsiębiorcę; twierdzš, że chcš, majš kompetencje i możliwoœci oraz wsparcie bliskich do startu w biznesie. W Unii ta grupa sięga 17 proc. badanych, zaœ w Polsce tylko 13 proc.

Czy słabszy wynik AGER 2018 oznacza, że zmarnujš się setki milionów złotych, które na wsparcie innowacyjnych firm przeznacza rzšd? Anna Czarczyńska, ekspert ds. przedsiębiorczoœci i profesor Akademii Leona KoŸmińskiego, uspokaja, iż tegoroczne wyniki AGER wskazujš raczej nie tyle na brak potencjału, ile na niewykorzystywanie w pełni naszych możliwoœci.

Mniejsze ryzyko

– Podejmowanie działania na własny rachunek w mniejszym stopniu niż wczeœniej motywowane jest obecnie chęciš znalezienia dodatkowego Ÿródła dochodu czy też brakiem możliwoœci znalezienia pracy. Jako główny motyw podjęcia takiego wyzwania pozostaje chęć samorealizacji oraz potrzeba niezależnoœci – wyjaœnia Czarczyńska. Według niej dobra sytuacja na rynku pracy, w tym rosnšce wynagrodzenia, nie sprzyjajš postawom przedsiębiorczym. Tym bardziej że praca najemna nie niesie ze sobš takiej odpowiedzialnoœci (choćby karno-skarbowej) czy ryzyka jak własny biznes. W rezultacie dobra sytuacja na rynku pracy przy dużej niepewnoœci otoczenia zewnętrznego będzie działała negatywnie na aktywnoœć przedsiębiorczš Polaków. I to nawet wœród młodych, którzy majš najwięcej chęci do założenia firmy. Wprawdzie w AGER 2018 Polacy do 35. roku życia najczęœciej (37 proc.) zgłaszajš gotowoœć do startu w biznesie, ale już rzadziej niż przed rokiem.

Zdecydowanš przewagę kariery „etatowca" wœród młodych Polaków pokazuje też badanie „Pierwsze kroki na rynku pracy 2018" firmy Deloitte, gdzie nieco wzrósł (do 13 proc., o 2 pkt proc.) odsetek potencjalnych przedsiębiorców. – Jednak nadal najwięcej przedstawicieli pokolenia Y wybiera pracę w firmie prywatnej lub posadę w sektorze publicznym. Aż 51 proc. badanych opowiada się za pracš „u kogoœ" – mówi Michał Olbrychowski, menedżer w Deloitte.

Z drugiej strony dane GUS dowodzš, że w Polsce duch przedsiębiorczoœci nie maleje – w 2017 r. powstało o 3,4 proc. więcej firm niż rok wczeœniej. Potwierdza to Anna Pietrzak, dyrektor naczelna Amway Polska, Łotwa, Litwa i Estonia. Potentat sprzedaży bezpoœredniej obserwuje duże zainteresowanie tym modelem biznesowym wœród ludzi cenišcych niezależnoœć. – Bardzo często nasi klienci z biegiem czasu próbujš swoich sił w biznesie. Dla wielu jest to bezpieczny kontakt z przedsiębiorczoœciš oraz dodatkowe Ÿródło dochodu – podkreœla Pietrzak.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL