Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Przybywa możliwości i zachęt do szkolenia przez internet

sxc.hu
PARP i Politechnika Warszawska to jedni z pionierów zdalnego nauczania w naszym kraju.

Ponad 128 tys. osób uczestniczy w szkoleniach Akademii PARP – portalu edukacyjnego dla małych i œrednich przedsiębiorstw, który oferuje bezpłatne kursy internetowe pomagajšce w biznesie. Ten największy w Europie Œrodkowo-Wschodniej projekt e-learningowy jest realizowany już od dziesięciu lat na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci. Aktualizowana na bieżšco oferta akademii, skierowana do właœcicieli i pracowników firm z sektora MMSP oraz osób planujšcych start w biznesie, liczy obecnie 84 szkolenia, a w ostatnich latach powiększyła się o kursy m-learningowe (na komórki), krótkie „pigułki wiedzy", symulacje i psychozabawy. Za darmo można się tam uczyć m.in. negocjacji handlowych, technik sprzedaży, podstaw finansów i marketingu. Komunikacja na platformie odbywa się za pomocš czatów, wideoczatów, forów dyskusyjnych oraz infolinii z opiekunami szkoleń. Mimo to tłumu uczestników nie ma.

Kurs od pracodawcy

Według danych PARP liczba absolwentów internetowej akademii nie przekracza 63,4 tys. (częœć z nich skończyła kilka szkoleń), przy czym prawie dwie trzecie to osoby planujšce start w biznesie. Częœć z nich do udziału w kursach Akademii PARP skłaniajš urzędy pracy.

– Urzędy warunkujš niekiedy przyznanie dotacji na założenie firmy od ukończenia naszych szkoleń – wyjaœnia Anna Œwiebocka-Nerkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w PARP. Dodaje, że e-szkolenia nie były dotychczas w Polsce popularne, głównie ze względu na niedostatek kompetencji cyfrowych, szczególnie wœród starszych pokoleń.

Do tego dochodzi niewielka wcišż aktywnoœć edukacyjna Polaków. Według ostatniego badania kapitału ludzkiego za 2014 r. większoœć, bo 69 proc., w żaden sposób nie podnosiła swoich kompetencji. W kursach i szkoleniach (często obowišzkowych) uczestniczył co pišty badany. Choć w ostatnich latach podnoszenie kompetencji ułatwia rosnšca oferta e-szkoleń, to jak ocenia Iwona Wieczorek, dyrektor zarzšdzajšca firmy e-learning.pl, w Polsce indywidualna nauka online nie jest jeszcze tak popularna jak np. w USA.

Rozwój e-learningu był dotychczas głównie zasługš pracodawców, choć według ubiegłorocznego raportu firmy Onex Group większoœć (71 proc.) polskich firm szkoli swoich pracowników na tradycyjnych kursach, a tylko 15 proc. korzysta z e-learningu. Œredniš podwyższajš duże spółki. Piotr Peszko, projektant i twórca szkoleń online, twierdzi, że sš one popularne szczególnie w firmach o rozproszonej strukturze, takich jak banki, ubezpieczyciele, sieci handlowe. W połowie zeszłego roku rynek e-learningu zelektryzowała informacja, że do uruchomienia własnej platformy przymierza się PKN Orlen. – Projekt jest w fazie analiz – wyjaœnia biuro prasowe spółki, zaznaczajšc, że firma wykorzystuje już e-learning w szkoleniu pracowników – w formie warsztatów edukacyjnych oraz w krótkiej formule tzw. pigułek wiedzy, połšczonych z testami.

Dyplom z sieci

Rynek e-learningu, gdzie obok platform komercyjnych (jak SABA, Oracle iLearning) rozwinęły się też platformy open source (Moodle, OLAT, eFront), otworzył e-możliwoœci także przed mniejszymi firmami. Mogš one korzystać np. z platform firm e-learningowych, które oferujš wybór gotowych kursów, a także projektujš i wdrażajš szkolenia dla konkretnego pracodawcy, zarzšdzajšc potem całym procesem.

Rozwój technologii oraz rosnšca dostępnoœć komputerów i szerokopasmowego internetu sprzyja też indywidualnej nauce online, w tym zaocznym studiom. Takš możliwoœć oferuje np. Politechnika Warszawska, gdzie od 17 lat działa OKNO – Oœrodek Kształcenia na Odległoœć. W ofercie ma studia inżynierskie i magisterskie z informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz automatyki i robotyki na trzech wydziałach PW.

Prof. Bogdan Galwas, założyciel oœrodka, twierdzi, że uczy się tam obecnie ok. 800 studentów. Głównie przez internet, choć uczestniczš też w tygodniowym zjeŸdzie laboratoryjnym na uczelni i raz, dwa razy w półsemestrze majš dzień zajęć i ćwiczeń projektowych. W realnym œwiecie zdajš też egzaminy, zdobywajš taki sam dyplom jak absolwenci tradycyjnych studiów.

Studiom informatycznym roœnie konkurencja ze strony prywatnych firm, które oferujš kilkumiesięczne, także internetowe, kursy pozwalajšce zdobyć zawód programisty. Na tym rynku nie ma systemu autoryzowanych egzaminów i certyfikacji, jak w przypadku szkoleń Microsoftu, Cisco czy RedHata. Jak jednak twierdzi Beata Jarosz, prezes i współzałożycielka CodersTrust Polsa, pracodawcy i tak sprawdzajš umiejętnoœci potencjalnych kandydatów, którzy w trakcie kursu mogš mierzyć się z realnymi projektami, np. na platformie Upwork. – Podstawy teoretyczne sš istotne, jednak o sukcesie np. w czasie rozmów o pracę decyduje praktyka i umiejętnoœć rozwišzania konkretnych problemów programistycznych – zaznacza Marcin Kosedowski, szef marketingu polskiej firmy Kodilla.com

Opinia

Marta Machalska, prezes firmy iPro

Nie ma odwrotu od nauczania w formule e-learningu, tym bardziej że młode pokolenie nie wyobraża sobie braku stałego dostępu do informacji i do uaktualnianej na bieżšco wiedzy. E-learning będzie się więc intensywnie rozwijać z coraz większym udziałem rozszerzonej rzeczywistoœci (AR). Technologie dajš dzisiaj bardzo wiele różnorodnych możliwoœci, ale odbiorcy nie zawsze sš na nie gotowi.

Jednak coraz częœciej firmy pytajš o gry online, mobilne aplikacje edukacyjne, mikrolearning czy społecznoœciowy model uczenia się, który pozwala angażować pracowników, włšczać ich w tworzenie treœci, ocenić ich przydatnoœć. Nie chodzi już o to, by zaprojektować kurs e-learningowy, ale całe, angażujšce doœwiadczenie edukacyjne. Kluczowa jest tu odpowiedŸ na pytanie, co chcemy osišgnšć i która formuła najlepiej te cele zrealizuje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL