Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

#RZECZoBIZNESIE: Andrzej Blikle: Firmy turkusowe radzš sobie lepiej

Rzeczpospolita
Pracowników się nie kontroluje, ich się wspiera. Wtedy pracujš lepiej - mówi Andrzej Blikle, przedsiębiorca, członek zarzšdu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Idea turkusowego biznesu opiera się na całkowitym zniesieniu hierarchii wewnętrznej i systemu motywacyjnego w firmie oraz stworzenia dla pracowników dogodnych warunków do rozwoju i samorealizacji. Nowatorski model zarzšdzania firmš opisał Frederic Laloux w swojej ksišżce „Pracować inaczej”. W Polsce propagatorem idei jest prof. Andrzej Blikle.

- Ludzie, którzy pracujš w dobrych warunkach, w atmosferze partnerstwa, zaufania i życzliwoœci, pracujš po prostu lepiej. I firma na tym zarabia – podkreœla Andrzej Blikle.

Warto zatem zmienić odwiecznš narrację, iż głównš misjš firmy jest wygospodarowanie jak najwyższego zysku, i obrać nowy cel – stworzenia przyjaznego i bezpiecznego œrodowiska pracy, w którym pracownicy czujš się równi i szanowani. Okazuje się, że takie organizacje odnoszš lepsze wyniki.

Andrzej Blikle podaje przykład takiej firmy w Polsce – gliwickiego przedsiębiorstwa Marco, zajmujšcego się produkcjš etykiety informacyjne i ostrzegawcze. - Firma Marko to firma ludzi szczęœliwych – mówi. Każdy może w niej uczestniczyć w procesie wydawania decyzji, a pracowników rekrutuje się nie według kompetencji, ale wyznawanych przez nich wartoœci. Firma ta rozwija się dynamicznie i osišga rocznie 20-proc. stopę zysku.

Każdy może decydować

Na czym opiera się model zarzšdzania takš organizacjš? - W firmach turkusowych najczęœciej nie ma żadnej hierarchii zarzšdczej. Decydujš ci, którzy się na przedmiocie decyzji znajš, a reszta ma do nich zaufanie – tłumaczy Blikle.

- To funkcjonuje tak, jak funkcjonujš nasze organizmy, składajšce się z miliardów komórek, które kontaktujš się ze sobš w różny sposób bez centralnego sterowania, bo mózg nie zajmuje się pracš komórek – uzupełnia.

Jak ten model działa w praktyce i w jaki sposób można kontrolować pracowników nieuczciwych? - Trzeba odejœć od tego paradygmatu kontroli – podkreœla Blikle. - Pracowników się nie kontroluje, ich się wspiera.

W firmach turkusowych odbywa się stały monitoring oraz remanent, z założenia jednak ich głównym przeznaczeniem nie jest wykrycie kradzieży czy oszustw, lecz bieżšce rozeznanie w kondycji przedsiębiorstwa.

- Oczywiœcie jest cała masa ludzi nieuczciwych, ale oni w gruncie rzeczy zostali tak ukształtowani poprzez złe warunki w pracy, w rodzinie czy w szkole – mówi Blikle.

Firm, które stosujš się do tych zasad, wcišż jest jednak mało. Takie wartoœci sš zwykle spotykane w rodzinnych spółkach, natomiast znacznie rzadziej w dużych korporacjach.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL