Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca w samorzšdzie

Oświadczenia majštkowe w gminie trzeba złożyć do końca kwietnia

Fotolia
Obowišzek złożenia oœwiadczenia dotyczy m.in. osób wydajšcych decyzje administracyjne w imieniu wójta. Trzeba je złożyć według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Anna Puszkarska

Zgodnie z obowišzujšcym obecnie art. 24h ust. 1 ustawy o samorzšdzie gminnym (dalej u.s.g.) oœwiadczenie o swoim stanie majštkowym majš obowišzek złożyć: radny, wójt (burmistrz, prezydent miasta), zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy (chodzi tu o jednostki organizacyjne nieposiadajšce osobowoœci prawnej), osoba zarzšdzajšca i członek organu zarzšdzajšcego gminnš osobš prawnš, a także osoba wydajšca decyzje administracyjne w imieniu wójta (por. art. 39 ust. 2 u.s.g.).

Majštek wspólny i odrębny

Oœwiadczenia dotyczš majštku odrębnego wymienionych wyżej osób oraz majštku objętego małżeńskš wspólnoœciš majštkowš. To, które przedmioty majštkowe należš do majštku osobistego każdego z małżonków, a które do majštku wspólnego ustala się zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o.).

Przykład:

Załóżmy, że oœwiadczenie majštkowe będzie składać radny gminy, który ożenił się w 2017 r. W składanym oœwiadczeniu powinien uwzględnić przedmioty należšce do jego majštku osobistego albo objęte małżeńskš wspólnoœciš majštkowš oraz pominšć przedmioty należšce do majštku osobistego jego żony. Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilš zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólnoœć majštkowa obejmujšca przedmioty majštkowe nabyte w czasie jej trwania (czyli nie wczeœniej) przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majštek wspólny). Przedmioty majštkowe nieobjęte tš wspólnoœciš ustawowš należš do majštku osobistego każdego z małżonków. Do majštku wspólnego należš m.in. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalnoœci zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majštku wspólnego oraz dochody z majštku osobistego każdego z małżonków (por. art. 31 § 2 k.r.o.). Natomiast do majštku osobistego każdego z małżonków należš m.in. przedmioty majštkowe nabyte przed powstaniem wspólnoœci ustawowej oraz przedmioty majštkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej (por. art. 33 k.r.o.). Gdyby więc żona radnego przed zawarciem małżeństwa nabyła np. mieszkanie, to po zawarciu małżeństwa należałoby ono do jej majštku osobistego, w zwišzku z czym nie zostałoby wykazane w oœwiadczeniu majštkowym jej męża. Należy jednak zwrócić uwagę, że małżonkowie mogš – przez umowę zawartš w formie aktu notarialnego – rozszerzyć lub ograniczyć wspólnoœć ustawowš albo ustanowić rozdzielnoœć majštkowš lub rozdzielnoœć majštkowš z wyrównaniem dorobków (umowa majštkowa). Taka umowa może poprzedzać zawarcie małżeństwa (art. 47 § 1 k.r.o.). Rozdzielnoœć majštkowa powstaje także np. w razie orzeczenia separacji (art. 54 § 1 k.r.o.).

Co w formularzu

Oœwiadczenie majštkowe zawiera informacje o:

- zasobach pieniężnych, nieruchomoœciach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzšdu terytorialnego, ich zwišzków, komunalnej osoby prawnej lub od zwišzku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalnoœci gospodarczej oraz dotyczšce zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,

- dochodach osišganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoœci zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

- mieniu ruchomym o wartoœci powyżej 10 000 zł, a także

- zobowišzaniach pieniężnych o wartoœci powyżej 10 000 zł, w tym zacišgniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Wzory formularzy oœwiadczeń majštkowych osób wskazanych w art. 24h ust. 1 u.s.g., ustalone z uwzględnieniem zakazów wynikajšcych z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalnoœci gospodarczej przez osoby pełnišce funkcje publiczne (dalej u.o.d.g.), zawarto w rozporzšdzeniu Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r.

Przykład:

Załóżmy, że oœwiadczenie majštkowe składa pracownik urzędu gminy, wydajšcy decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez wójta (art. 39 ust. 2 u.s.g.). Złożone przez niego oœwiadczenie powinno być zgodne ze wzorem zawartym w załšczniku nr 2 do rozporzšdzeniu Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r.

Wójtowie, zastępcy wójtów, skarbnicy gmin, sekretarze gmin, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarzšdzajšce i członkowie organów zarzšdzajšcych gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydajšce decyzje w imieniu wójta muszš stosować się do ograniczeń przewidzianych w przepisach u.o.d.g. Zgodnie z art. 4 u.o.d.g. nie mogš m.in.:

- być członkami zarzšdów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego (zakaz ten nie dotyczy sytuacji, gdy osoby te zostały zgłoszone do objęcia takiego stanowiska w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji, jednostki samorzšdu terytorialnego, ich zwišzki, inne osoby prawne jednostek samorzšdu terytorialnego lub zwišzek metropolitalny – por. art. 6 ust. 1 u.o.d.g.),

- być członkami zarzšdów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjštkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

- być członkami zarzšdów fundacji prowadzšcych działalnoœć gospodarczš bšdŸ

- posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiajšce więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek.

Naruszenie zakazów z art. 4 u.o.d.g. przez osobę wydajšcš decyzje w imieniu wójta spowodowałoby jej zwolnienie bez wypowiedzenia (art. 5 ust. 2 i ust. 6 u.o.d.g.). Ograniczenia przewidziane w u.o.d.g. nie dotyczš natomiast radnych. W rozporzšdzeniu Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. ustalono zatem odrębny wzór oœwiadczenia dla radnego gminy (załšcznik nr 1) oraz dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzšdzajšcej i członka organu zarzšdzajšcego gminnš osobš prawnš oraz osoby wydajšcej decyzje w imieniu wójta (załšcznik nr 2). Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oœwiadczeniu majštkowym grozi kara pozbawienia wolnoœci od 6 miesięcy do 8 lat.

Złożenie oœwiadczenia i skutki jego braku

Oœwiadczenie majštkowe, wraz z kopiš zeznania o wysokoœci osišgniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za poprzedni rok i jego korektš, trzeba złożyć w 2 egzemplarzach, przy czym:

- radny składa je przewodniczšcemu rady gminy,

- wójt i przewodniczšcy rady gminy – wojewodzie, a

- zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarzšdzajšca i członek organu zarzšdzajšcego gminnš osobš prawnš oraz osoba wydajšca decyzje w imieniu wójta –wójtowi.

Kolejne roczne oœwiadczenia, według stanu na 31 grudnia 2017 r., powinny zostać złożone do 30 kwietnia 2018 r. (art. 24h ust. 4-5 u.s.g.). W razie niedotrzymania tego terminu, odpowiednio przewodniczšcy rady gminy, wojewoda lub wójt – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu – wezwie osobę, która nie złożyła oœwiadczenia, do jego niezwłocznego złożenia, wyznaczajšc dodatkowy 14-dniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

U.s.g. nie okreœla procedury skutecznego dostarczania wezwania. W wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 15 grudnia 2015 r. (sygn. II OSK 2420/15, LEX nr 2000015) przyjęto jednak, że, na zasadzie analogii, należy stosować w tym zakresie przepisy procedury administracyjnej o doręczeniach. Zgodnie z wyrokiem NSA z 12 sierpnia 2016 r. (sygn. II OSK 1237/16, LEX nr 2142027) dostarczenie wójtowi wezwania do złożenia oœwiadczenia majštkowego w dodatkowym terminie może nastšpić na adres urzędu gminy, bezpoœrednio na ręce wójta lub upoważnionego do odbioru jego korespondencji pracownika, a także na adres domowy.

Niezłożenie oœwiadczenia, mimo upływu wskazanego wyżej dodatkowego terminu, przez radnego lub wójta powoduje wygaœnięcie mandatu, co stwierdza rada gminy w drodze uchwały. Natomiast w przypadku zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzšdzajšcej i członka organu zarzšdzajšcego gminnš osobš prawnš bšdŸ osoby wydajšcej decyzje w imieniu wójta, niezłożenie oœwiadczenia, mimo upływu dodatkowego terminu, powoduje utratę wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oœwiadczenie do dnia jego złożenia.

W wyroku Sšdu Najwyższego z 4 listopada 2008 r. (sygn. II PK 80/08, OSNP 2010/7-8/91) stwierdzono jednak, że z przepisów tych nie wynika możliwoœć żšdania przez pracodawcę zwrotu wynagrodzenia wypłaconego podwładnemu za wykonanš pracę na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Jeżeli skarbnik gminy nie złoży w terminie oœwiadczenia majštkowego, rada gminy odwołuje go, w drodze uchwały, najpóŸniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynšł termin do złożenia oœwiadczenia. Natomiast niezłożenie w terminie oœwiadczenia przez sekretarza gminy, zastępcę wójta, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobę zarzšdzajšcš i członka organu zarzšdzajšcego gminnš osobš prawnš bšdŸ osobę wydajšcš decyzje w imieniu wójta powoduje odwołanie albo rozwišzanie umowy o pracę z tš osobš. Odwołanie i rozwišzanie umowy o pracę w tym trybie jest równoznaczne z rozwišzaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowišzków.

Analiza i udostępnienie w BIP

Po złożeniu oœwiadczenia majštkowego, osoba, której je złożono, dokonuje analizy zawartych w nim danych oraz przekazuje jeden egzemplarz oœwiadczenia urzędowi skarbowemu właœciwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która złożyła oœwiadczenie. Analizy danych zawartych w oœwiadczeniu dokonuje także naczelnik urzędu skarbowego.

W razie podejrzenia, że osoba składajšca oœwiadczenie podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujšcy analizy zwraca się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Informacje zawarte w oœwiadczeniu sš jawne, z wyłšczeniem informacji o adresie zamieszkania składajšcego oœwiadczenie i o miejscu położenia nieruchomoœci. Wojewoda i przewodniczšcy rady gminy przekazujš wójtowi kopie oœwiadczeń, które im złożono, a jawne informacje zawarte w oœwiadczeniach udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

podstawa prawna: art. 24h-24l, art. 39 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

podstawa prawna: art. 31-54 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 682)

podstawa prawna: art. 2 pkt 6, art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3, ust. 2-3 i ust. 6, art. 6 ust. 1, art. 9 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoœci gospodarczej przez osoby pełnišce funkcje publiczne (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1393)

podstawa prawna: rozporzšdzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie okreœlenia wzorów formularzy oœwiadczeń majštkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzšdzajšcej i członka organu zarzšdzajšcego gminnš osobš prawnš oraz osoby wydajšcej decyzje administracyjne w imieniu wójta (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2020)

Co w projekcie nowej ustawy

Trwajš prace nad projektem ustawy o jawnoœci życia publicznego, w której uregulowane zostanš obowišzki zwišzane ze składaniem oœwiadczeń majštkowych m.in. przez wójta i jego zastępców, radnego, skarbnika i sekretarza gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, pracownika samorzšdowego zatrudnionego w urzędzie jednostki samorzšdu terytorialnego na stanowisku urzędniczym bšdŸ kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz pracownika samorzšdowego upoważnionego do wydawania decyzji w imieniu organu. Projekt tej ustawy przewiduje, że osoby zobowišzane do złożenia oœwiadczenia majštkowego na dotychczasowych zasadach, które po 31 grudnia 2017 r. złożyły oœwiadczenia w trybie dotychczasowych przepisów, będš zobowišzane do ponownego złożenia oœwiadczenia według wzoru okreœlonego w nowej ustawie, w terminie trzech miesięcy od dnia jej wyjœcia w życie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL