Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

500 plus: ostatni dzień na wniosek

Fotolia
Rodziny, które chcš zachować cišgłoœć w wypłatach œwiadczeń z rzšdowego programu „Rodzina 500 plus” muszš złożyć wniosek do końca dzisiejszego dnia.

Wniosek o œwiadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 paŸdziernika danego roku do 30 wrzeœnia kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwajšcy jeszcze okres jest dłuższy - rozpoczšł się wczeœniej, 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program "Rodzina 500 plus" oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w cišgu tego samego roku. Dotychczas wydane decyzje obowišzujš do 30 wrzeœnia br.

Jeœli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o œwiadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata œwiadczenia wychowawczego za paŸdziernik nastšpi do 31 paŸdziernika. Oznacza to, że zostanie zachowana cišgłoœć wypłat œwiadczenia także od pierwszego miesišca nowego okresu.

Zobacz także:

Jakie dokumenty dołšczyć do wniosku w programie 500+

Zmiany w ustalaniu dochodu dla œwiadczeń 500+

500 plus: samotni rodzice muszš mieć zasšdzone alimenty

więcej: 500+

Złożenie wniosku we wrzeœniu spowoduje, że ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego i jego wypłata za paŸdziernik i listopad nastšpi nie póŸniej niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w paŸdzierniku, przyznanie i wypłata œwiadczenia wychowawczego za paŸdziernik, listopad i grudzień nastšpi nie póŸniej niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego oraz wypłata œwiadczeń przysługujšcych od miesišca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Jeœli wniosek złożymy do 31 sierpnia, ale będš w nim błędy, to gmina wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeœli wniosek będzie niekompletny, gdyż będzie brakować np. dodatkowych dokumentów potwierdzajšcych istotne w danej sprawie okolicznoœci, wówczas gmina wezwie nas o uzupełnienie wniosku w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Obowišzuje tu zasada pisemnoœci postępowania – gmina wezwie nas do poprawienia wniosku/uzupełnienia braków w formie pisemnej lub elektronicznie (jeżeli wniosek został złożony za poœrednictwem portalu „Emp@tia" lub przez EPUAP).

Wniosek o œwiadczenie wychowawcze można złożyć bezpoœrednio w gminie, wysłać pocztš lub on-line: za pomocš portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowoœci elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje œwiadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymujš wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeœli spełniajš kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Œwiadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do œwiadczeń z innych systemów wsparcia, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, œwiadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

ródło: rp.pl, PAP

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL