Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

500 plus: ważne terminy

Fotolia.com
Od 1 sierpnia trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie z rzšdowego programu „Rodzina 500 plus" na nowy okres œwiadczeniowy. Warto pamiętać o terminach obowišzujšcych przy ubieganiu się o 500+. Od zachowania tych terminów zależy, kiedy otrzymasz wsparcie.

Jeœli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o œwiadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata œwiadczenia wychowawczego za paŸdziernik nastšpi do 31 paŸdziernika. Oznacza to, że zostanie zachowana cišgłoœć wypłat œwiadczenia także od pierwszego miesišca nowego okresu.

Kiedy przysługuje wyrównanie?

Złożenie wniosku we wrzeœniu spowoduje, że ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego i jego wypłata za paŸdziernik i listopad nastšpi nie póŸniej niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w paŸdzierniku, przyznanie i wypłata œwiadczenia wychowawczego za paŸdziernik, listopad i grudzień nastšpi nie póŸniej niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego oraz wypłata œwiadczeń przysługujšcych od miesišca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Co z póŸniejszymi wnioskami?

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego oraz wypłata œwiadczeń przysługujšcych od miesišca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Dołšcz, kiedy chcesz

Do programu będzie można dołšczyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku póŸniej niż w paŸdzierniku, prawo do œwiadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesišca złożenia wniosku, bez wyrównania za wczeœniejsze miesišce w ramach obowišzujšcego okresu œwiadczeniowego.

Termin na usunięcie braków lub poprawienie wniosku

Jeœli wniosek złożymy do 31 sierpnia, ale będš w nim błędy, to gmina wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeœli wniosek będzie niekompletny, gdyż będzie brakować np. dodatkowych dokumentów potwierdzajšcych istotne w danej sprawie okolicznoœci, wówczas gmina wezwie nas o uzupełnienie wniosku w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Obowišzuje tu zasada pisemnoœci postępowania – gmina wezwie nas do poprawienia wniosku/uzupełnienia braków w formie pisemnej lub elektronicznie (jeżeli wniosek został złożony za poœrednictwem portalu „Emp@tia" lub przez EPUAP).

Telefon i mail przyspieszy sprawę

Istotne jest jednak, że ewentualny kontakt z wnioskodawcš – obok tradycyjnej formy pisemnej – może odbyć się również telefonicznie lub poprzez e-mail. Dlatego też warto podać w odpowiedniej rubryce we wniosku swój numer telefony i adres e-mail. Umożliwia to często szybsze usunięcie nieprawidłowoœci lub uzupełnienie wniosku niekompletnego, jeœli w danej sprawie wymagane będš dodatkowe korekty wniosku, wyjaœnienia, dokumenty, załšczniki.

Dłuższy termin dla samotnych rodziców

Uwaga! Inny, dłuższy termin na uzupełnienie wniosku dotyczy osoby samotnie wychowujšcej dziecko w przypadku, gdy do wniosku nie zostanie przez niš dołšczony pochodzšcy od sšdu lub zatwierdzony przez sšd tytuł wykonawczy ustalajšcy alimenty na dziecko od drugiego rodzica. W takiej sytuacji, gminny organ właœciwy przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Chodzi tu o: odpis podlegajšcego wykonaniu orzeczenia sšdu zasšdzajšcego alimenty, odpis postanowienia sšdu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierajšcego treœć ugody sšdowej lub ugody zawartej przed mediatorem bšdŸ o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalnoœci nadawanš przez sšd.

W przypadku gdy wniosek zostanie uzupełniony o brakujšcy dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostanš spełnione, œwiadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesišca złożenia wniosku.

Zawieszenie biegu terminu

Bieg 3-miesięcznego terminu ulegnie zawieszeniu w razie niedostarczenia przez osobę samotnie wychowujšcš dziecko tytułu wykonawczego z uwagi na to, że sšd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty (takie rozstrzygnięcie sšd jest możliwe w przypadku wystšpienia przez osobę ubiegajšcš się o alimenty z wnioskiem do sšdu o zabezpieczenia powództwa o alimenty). Bieg terminu ulegnie zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego.

500+ od miesišca złożenia wniosku

Po dostarczeniu wymaganego tytułu wykonawczego œwiadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesišca złożenia wniosku o œwiadczenie wychowawcze, nie wczeœniej jednak niż od miesišca, od którego drugi z rodziców został zobowišzany do zapłaty alimentów.

ródło: MRPiPS

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL