Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

500 plus: porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej

Fotolia
500+ wypłaca się temu z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Krakowie zajmował się sprawš rozwiedzionego ojca, który ubiegał się o 500+ na syna. Do wniosku dołšczył porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, zawarte pomiędzy nim a jego byłš żonš. Choć wczeœniej sšd powierzył władzę rodzicielskš matce, rodzice zgodnie ustalili, że ich syn zamieszka z ojcem.

Prezydent miasta odmówił jednak mężczyŸnie przyznania œwiadczenia wychowawczego. Uznał, że to matka ma prawo do ubiegania się o 500+. To jej bowiem sšd przyznał pieczę nad dzieckiem.

Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze też oceniło, że umowa między rodzicami nie ma znaczenia przy ubieganiu się o œwiadczenie. Liczy się wyrok rozwodowy. Ojciec dziecka wniósł więc skargę do sšdu administracyjnego.

WSA uchylił zaskarżonš decyzję. Uznał, że porozumienie zawarte przez skarżšcego z jego byłš żonš dotyczšce opieki nad ich małoletnim synem jest wišżšce dla rozpatrujšcych wniosek o 500+. Może więc stanowić podstawę do przyznania œwiadczenia ojcu. Odwoływanie się wyłšcznie do orzeczenia sšdowego, bez jednoczesnego ustalenia, które z rodziców sprawuje faktycznš opiekę, nie znajduje podstawy w obowišzujšcych przepisach ustawy – podkreœlił sšd administracyjny.

Celem œwiadczenia wychowawczego jest częœciowe pokrycie wydatków zwišzanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opiekš i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje temu rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i z tego powodu ponosi wydatki. Nie sposób więc uznać, że mężczyzna wskutek wyroku rozwodowego został pozbawiony prawa do œwiadczenia wychowawczego. Nie został on bowiem pozbawiony władzy rodzicielskiej, a w œwietle zawartego porozumienia to właœnie on ma sprawować faktycznš opiekę nad synem.

Miejscy urzędnicy powinni zaœ sprawdzić, czy porozumienie jest rzeczywiœcie wykonywane i czy zgodnie z jego treœciš dziecko pozostaje pod opiekš i na utrzymaniu ojca.

Sygn. akt III SA/Kr 100/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL