Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

500 plus: wymagania dla samotnych rodziców

Adobe Stock
Od okresu œwiadczeniowego rozpoczynajšcego się w 2017 r. została wprowadzona zasada, że prawo do œwiadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców jest uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka œwiadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

Celem wprowadzenia tego rozwišzania jest, aby œwiadczenie wychowawcze na dziecko było przyznawane osobie samotnie wychowujšcej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwoœci dochodzenia œwiadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka, chyba, że z przyczyn obiektywnych, tj. np. gdy drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany, jest to niemożliwe.

Regulacja taka jest realizacjš konstytucyjnej zasady pomocniczoœci państwa, zgodnie z którš, państwo jak najbardziej wspiera rodziny z dziećmi, ale przede wszystkim, w pierwszej kolejnoœci, obowišzek zaspokojenia potrzeb dziecka spoczywa na jego rodzicach.

Jak z zasiłkiem rodzinnym

Podobne rozwišzanie dotyczšce wymogu ustalenia alimentów funkcjonuje już od 13 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujšcy dzieci, którzy otrzymujš obecnie zasiłki rodzinne, spełniš także warunek ustalenia alimentów wprowadzany przy przyznawaniu œwiadczenia wychowawczego.

Co dołšczyć do wniosku

Rodzic samotnie wychowujšcy dziecko powinien dołšczyć do wniosku o œwiadczenie 500+ pochodzšcy lub zatwierdzony przez sšd tytuł wykonawczy, potwierdzajšcy ustalenie œwiadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Chodzi tu o: odpis podlegajšcego wykonaniu orzeczenia sšdu zasšdzajšcego alimenty, odpis postanowienia sšdu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierajšcego treœć ugody sšdowej lub ugody zawartej przed mediatorem bšdŸ o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalnoœci nadawanš przez sšd.

Regulacje te pozwalajš osobom samotnie wychowujšcym dzieci, ubiegajšcym się o œwiadczenie wychowawcze, bez problemu spełnić okreœlony w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, warunek ustalenia œwiadczeń alimentacyjnych na dziecko od drugiego z rodziców. Przede wszystkim, aby osoba samotnie wychowujšca dziecko spełniła ww. warunek nie musi występować do sšdu z pozwem o alimenty. Istotne jest, że w celu potwierdzenia ustalenia alimentów od drugiego rodzica, nie jest konieczne przedstawienie wyroku alimentacyjnego wydawanego przez sšd po zakończonym postępowaniu sšdowym zainicjowanym pozwem o alimenty – jeœli sprawa o alimenty już się przed sšdem toczy lub np. termin rozprawy jest odległy, wystarczajšce jest przedstawienie odpisu postanowienia sšdu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty. Zgodnie z art. 737 Kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o zabezpieczenie powinien zostać rozpoznany przez sšd bezzwłocznie, nie póŸniej jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sšdu.

Zabezpieczenie powództwa

Jeœli osoba samotnie wychowujšca dziecko ubiegajšca się o œwiadczenia wychowawcze, np. z uwagi na niezakończone postępowanie sšdowe o alimenty, nie posiada wyroku zasšdzajšcego alimenty na dziecko, powinna złożyć wniosek do sšdu o zabezpieczenie powództwa o alimenty, a uzyskane postanowienie sšdu o zabezpieczeniu powództwa umożliwi otrzymanie œwiadczenia wychowawczego.

Zwolnienie z kosztów sšdowych

Istotne jest również, że strona dochodzšca alimentów jest z mocy ustawy zwolniona od obowišzku uiszczania kosztów sšdowych, co dotyczy także opłaty od wniosku o zabezpieczenie powództwa o alimenty.

Ugoda

Natomiast w sytuacji, gdy sšd nie nada klauzuli wykonalnoœci umowie zawartej w formie aktu notarialnego, spełnienie warunku okreœlonego w wyżej przytoczonym art. 8 ust. 2 możliwe jest poprzez np. zawarcie ugody przez sšdem lub mediatorem lub poprzez tryb wniosku do sšdu o zabezpieczenie powództwa o alimenty.

ródło: MRPiPS

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL