Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

500 plus: sš problemy z opiekš naprzemiennš

123RF
To, jak rodzice sprawujš pieczę nad dzieckiem, ma stwierdzać pracownik socjalny. Brakuje jednak przepisów.

Do ustalenia, czy rodzic sprawuje opiekę naprzemiennš i jak należy podzielić œwiadczenie wychowawcze 500+, wystarczy wywiad œrodowiskowy. Zdaniem wojewódzkich sšdów administracyjnych powierzenie pieczy nad dzieckiem naprzemiennie nie musi wynikać bezpoœrednio z wyroku sšdu rodzinnego. Gdy nie ma potrzeby, sšd nie wkracza w dokładne ustalenie relacji między rozwiedzionymi w kwestiach opieki nad dzieckiem.

To pracownik socjalny powinien stwierdzić, czy ma do czynienia z pieczš naprzemiennš. Tyle że w polskim prawie nie została ona zdefiniowana. Pojęcie opieki naprzemiennej pojawiło się dopiero w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wyznaczenie granicy między tym, co niš jest, a co nie, może więc przysporzyć trudnoœci. Nawet sędziowie rodzinni nie sš co do tego do końca zgodni.

Ma być pół na pół

– Zasadš pieczy symetrycznej, bo tak jest okreœlana w języku prawnym, sš równorzędne czasowo okresy sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeżeli ojciec lub matka ma z nim bardzo szerokie kontakty, ale nie majš one cech symetrycznoœci, nie może być mowy o tzw. opiece naprzemiennej – wyjaœnia Barbara Przytuła-Chrostek, sędzia Sšdu Okręgowego w Łodzi. Rodzice powinni więc dzielić się opiekš nad dzieckiem po równo.

Nieco innego zdania jest Dorota Hildebrand-Mrowiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

– Sens pieczy naprzemiennej jest taki, by rodzice w porównywalnych okresach zajmowali się dzieckiem. Okresy te nie zawsze muszš być takie same, ponieważ zależy to od wielu czynników, jak na przykład charakteru pracy rodziców czy miejsca zamieszkania jednego z rodziców i dziecka. Stopień zaangażowana w pieczę nad dzieckiem i forma tej pieczy powinny być głównie ustalane przez rodziców – mówi sędzia Hildebrand-Mrowiec. I dodaje, że gdy rodzice nie sš w stanie porozumieć się w tej sprawie, rozstrzyga o tym sšd, ustalajšc kontakty z dzieckiem rodzica, przy którym nie zostało ustalone stałe miejsce zamieszkania dziecka.

Komu dać 500+, ojcu czy matce

Niewielkie różnice w rozumieniu pieczy naprzemiennej mogš rzutować na przyznanie 500+ obojgu rodzicom. A wyroków, z których jasno wynika, że rodzice właœnie w ten sposób sprawujš pieczę nad dzieckiem, jest niewiele. Mowa o pieczy naprzemiennej poza ustawš o 500+ jest tylko w art. 5821 § 4 kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on o powtarzajšcych się okresach, w których dziecko mieszka z każdym z rodziców. Nie ma słowa o tym, czy sš one równe.

– Ustawodawca powinien pojęcie pieczy naprzemiennej wprowadzić do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, aby nie budziło wštpliwoœci, jaki zakres czasowy pieczy pozwala zakwalifikować jš jako pieczę naprzemiennš, zwłaszcza że odwołuje się do tego ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku – podkreœla sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL