Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Poszukiwanie pracy

Poznaj pracodawcę po jego raporcie niefinansowym

123RF
Większoœć kandydatów szuka informacji i opinii o pracodawcach na portalach społecznoœciowych i wœród znajomych. Nie wiedzš, jak pomocne mogš tu być raporty niefinansowe firm.

Niemal każdy szukajšcy pracy stara się poznać bliżej potencjalnego pracodawcę, a według badania GoldenLine robimy to, zaglšdajšc najczęœciej na portale społecznoœciowe, które zresztš rozwijajš specjalne sekcje z opiniami o pracodawcach. Jak jednak przypomina Magdalena Obłoza, ekspert CSRinfo, jest jeszcze inne, cenne Ÿródło wiarygodnej i rzetelnej informacji o tym, jak firma dba o swoich pracowników. Sš nim raporty niefinansowe, w których firmy opisujš swój wpływ gospodarczy, społeczny i œrodowiskowy na otoczenie.

Choć obowišzek ujawniania danych niefinansowych przez duże podmioty wejdzie w życie dopiero w 2018 r., to już teraz, według danych CSRinfo, ponad 100 firm w Polsce raportuje takie informacje (głównie spółki z branży paliwowo-gazowej, finansowej, spożywczej czy energetycznej).

Większoœć (78 proc.) raportów powstaje w zgodzie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), co zapewnia wiarygodnoœć danych i ułatwia porównanie firm.

Jak przypomina Magdalena Obłoza, w raportach niefinansowych częœć dotyczšca zatrudnienia zazwyczaj stanowi odrębny rozdział, w którym firma pokazuje, jakim jest pracodawcš. Zgodnie z GRI przedstawia tam m.in. podstawowe statystyki zwišzane z zatrudnieniem (w tym łšcznš liczbę pracowników w podziale na typ zatrudnienia i rodzaj umowy o pracę), informacje o œwiadczeniach przysługujšcych pracownikom etatowym oraz wskaŸnik zwišzany z łšcznš liczbš odejœć pracowników w podziale na wiek, płeć i region. – Dla kandydata istotna będzie informacja, jaki procent pracowników zrezygnował z pracy w ostatnim roku – zaznacza Obłoza.

W raporcie można też sprawdzić, czy w firmie sš szanse na obiecywany w ofercie pracy rozwój zawodowy; pracodawcy podajš tam bowiem wskaŸniki dotyczšce œredniej liczby godzin szkoleniowych w roku na pracownika oraz informacje dotyczšce programów menedżerskich.

W wielu branżach istotnš informacjš będš też wskaŸniki dotyczšce BHP – w tym dane zwišzane z liczbš urazów, chorób zawodowych oraz dni roboczych straconych ze względu na urazy i wypadki. Ważnš informacjš dla ambitnych osób będš ujawniane w raporcie dane dotyczšce składu rad nadzorczych i kadry menedżerskiej w podziale m.in. na płeć i wiek. – W ten sposób można sprawdzić, czy w firmie występuje tzw. szklany sufit – podkreœla ekspertka CSRinfo, radzšc też zwrócić uwagę na relacje wynagrodzenia mężczyzn i kobiet na tym samym stanowisku.

Zaznacza, że dotarcie do raportów niefinansowych nie jest trudne – najczęœciej sš dostępne na stronie internetowej firmy. Wszystkie opublikowane już raporty sš też dostępne bezpłatnie w Rejestrze Raportów (www.rejestrraportow.pl).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL