Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Może być kara za optymalizację podatkowš

Adobe Stock
W sprawach zwišzanych z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie można wykluczyć odpowiedzialnoœci karnej.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania to groŸna broń w rękach fiskusa. Pozwala urzędnikom kwestionować rozwišzania, które uznajš za sztuczne i których głównym celem sš oszczędnoœci podatkowe. W praktyce oznacza to utratę korzyœci podatkowej, np. koniecznoœć zapłaty zaoszczędzonego podatku czy zwrot nadpłaty. Jest jeszcze jedno poważne zagrożenie, z jakim muszš liczyć się podatnicy.

As w rękawie

To postępowania karnoskarbowe. Z wyjaœnień uzyskanych przez „Rzeczpospolitš" od resortu finansów wynika, że skarbówka na razie nie wszczynała postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe lub o wykroczenia skarbowe, w których organ podatkowy zastosował instrument w postaci klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (inaczej obejœcia prawa podatkowego).Ministerstwo zapewnia też, że nie były formułowane szczegółowe „zalecenia" w tego rodzaju sprawach.

Z odpowiedzi wynika jednak, że w tego rodzaju sprawach (jak i w każdej innej) bezwzględnie obowišzuje art. 303 kodeksu postępowania karnego.

– Tak więc okolicznoœci każdej ze spraw zwišzanych z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania analizowane sš również pod kštem zasadnoœci wszczęcia postępowania przygotowawczego – wyjaœnia resort finansów.

Takie podejœcie budzi wštpliwoœci tych, którzy na co dzień zajmujš się doradztwem podatkowym.

– Zastosowanie klauzuli przeciwdziałania obejœciu prawa podatkowego nie powinno rodzić odpowiedzialnoœci karnoskarbowej, nie mamy bowiem do czynienia z czynem bezprawnym. Klauzula dotyczy tylko takich działań, które sš legalne, ale w danych okolicznoœciach sprzeczne z celami ustawy. Niezgodnoœć z celem ustawy to nie jest to samo co bezprawnoœć – tłumaczy Michał Roszkowski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Accreo.

Podobnego zdania jest Jarosław Ziobrowski, adwokat, partner w kancelarii Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka. Również on podkreœla, że zastosowanie klauzuli dotyczy sfer legalnych. Ponadto podczas prac nad projektem podkreœlano, że do pocišgnięcia do odpowiedzialnoœci karnej skarbowej w zwišzku z zastosowaniem klauzuli konieczna byłaby również nowelizacja kodeksu karnoskarbowego.

GroŸna broń

Jak wyjaœnia Krzysztof J. Musiał, doradca podatkowy, partner w kancelarii Musiał i Partnerzy, dopuszczenie stosowania sankcji karnoskarbowych, gdy fiskus sięga po klauzulę, naraża na odpowiedzialnoœć nie tylko podatników.

– Z odpowiedzialnoœciš musieliby się liczyć także np. prezesi firm, piony księgowe, a także adwokaci, doradcy podatkowi, radcowie prawni – tłumaczy Musiał.

W ocenie Michała Roszkowskiego wszelkie sugestie MF o możliwoœci nałożenia odpowiedzialnoœci karnoskarbowej przy stosowaniu klauzuli sš chybione i majš wyłšcznie walor straszenia podatników. Doœwiadczenie ekspertów wskazuje jednak, że w ostatnich latach stosowania sankcji karnoskarbowych staje się normš.

– W ostatnich dwóch latach można zaobserwować znaczšcy wzrost postępowań karnoskarbowych zwišzanych ze sferš podatkowš – zauważa Jarosław Ziobrowski.

Krzysztof Musiał dodaje, że np. grzywny stosowane sš nagminnie tam, gdzie efektem postępowania wymiarowego jest koniecznoœć dopłaty podatku, w ten sposób fiskus rekompensuje sobie stosunkowo niskie odsetki od zaległoœci podatkowych.

Podstawy stosowania klauzuli

- Zgodnie z ordynacjš podatkowš zarzut obejœcia prawa podatkowego zależy od tego, czy korzyœć podatkowa lub ich suma przekracza w danym okresie rozliczeniowym 100 tys. zł. W przypadku podatków, które nie sš rozliczane okresowo, klauzula ma zastosowanie, gdy korzyœć z danej czynnoœci przekracza 100 tys. zł.

- Przed klauzulš chroni uzyskanie „płatnej" opinii zabezpieczajšcej.

- W œwietle art. 303 kpk, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL