Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Schetyna: Kaczyński jest Krzaklewskim bis

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Obalimy ten rzšd w demokratycznych, wolnych wyborach – zapowiada Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej.

Rzeczpospolita: Konwencja PO odbyła się Łodzi, bo Warszawa przez rzšdy Hanny Gronkiewicz-Waltz jest dla partii spalona?

Grzegorz Schetyna, przewodniczšcy PO, były marszałek Sejmu: Wczeœniej konwencję krajowš mieliœmy w Gdańsku, teraz w Łodzi. Podkreœlamy samorzšdowy charakter Platformy Obywatelskiej. PiS miał kongres w Przysusze, nie w stolicy. Nie doszukiwałbym się drugiego dnia, poza tym, że pokazujemy, że jesteœmy partiš ogólnopolskš, opartš na samorzšdzie.

Hanna Gronkiewicz-Waltz jest obcišżeniem dla partii?

Nie, może ona liczyć na nasze wsparcie. Zdecydowała się nie kandydować na wiceprzewodniczšcš PO, ale zostaje w partii. Nie mogła być na konwencji, bo ma problemy zdrowotne w najbliższej rodzinie. Serdecznie namawiamy paniš prezydent, żeby – chociaż komisja weryfikacyjna jest niekonstytucyjna – stanęła przed niš i obnażyła kłamstwa Patryka Jakiego.

Nie ma pan wrażenia, że Gronkiewicz-Waltz unikaniem stawiennictwa przed KW pompuje na prezydenta stolicy Patryka Jakiego, pańskiego regionalnego kolegę.

Jaki nie jest z Opola, pochodzi z Głubczyc. On nie zostanie prezydentem stolicy. Komisja Weryfikacyjna jest niekonstytucyjna i jest jednš wielkš manipulacjš. Epatuje się drastycznymi przypadkami, ale przemilcza się przypadki reprywatyzacji z czasów prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego czy komisarza Kochalskiego. Odbiera się głos pełnomocnikom urzędu miasta. Trzeba pokazywać manipulacje Jakiego.

Może przyszłego następcy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Jaki jest nie tylko zbyt słaby na Warszawę, ale też prezes Kaczyński może go nie wystawić w obawie przed uroœnięciem w siłę œrodowiska ministra Ziobry. PiS prawdopodobnie wystawi marszałka Karczewskiego.

Warszawa może być jednym z bastionów, które PO straci podczas wyborów samorzšdowych.

Nie zgodzę się z panem. Wręcz przeciwnie. Jestem przekonany, że niektóre miasta wrócš do matecznika Platformy Obywatelskiej, np. Wrocław czy Szczecin. Sporo zależy od ordynacji. Jest obawa, że Jarosław Kaczyński będzie próbował sztucznie zmienić ordynację wyborczš w taki sposób aby PiS otrzymało jak najwięcej mandatów. Ordynacja wyborcza zakreœli możliwoœci i zasady współpracy między œrodowiskami i organizacjami opozycyjnymi, nie tylko partiami parlamentarnymi.

Czego PO spodziewa się po nowej ordynacji wyborczej?

Nowa ordynacja wyborcza może ograniczać podmiotowoœć wyborczš. Może być jedna tura wyborów, zostanie zmniejszona liczba mandatów w okręgu, może być restrykcyjne podejœcie do możliwoœci startowania komitetów niezależnych. Zmiany ordynacji wyborczej będš wymuszać na największej partii opozycyjnej odpowiedniš reakcję. Jesteœmy gotowi na ten zamach PiS na ordynację wyborczš. Poradzimy sobie w każdym mieœcie i województwie bez względu na to, czy to będzie start Platformy Obywatelskiej czy koalicyjny. Jesteœmy gotowi na każdy scenariusz.

Kiedy poznamy kandydatów PO na prezydentów dużych miast?

Częœć już w grudniu. W sobotę, 16 grudnia, mamy Radę Krajowš, która kończy procedurę wyborczš. Kolejnych kandydatów przedstawimy w styczniu i lutym. Jeœli ordynacja PiS będzie zakładała tylko jednš turę wyborczš, to będzie wymagało współpracy Platformy Obywatelskiej z innymi œrodowiskami. Nie chcemy dominować w porozumieniu z potencjalnymi koalicjantami.

Hanna Gronkiewicz-Waltz wykluczyła możliwoœć, że wspólnym kandydatem PO–N na prezydenta stolicy mógłby być Paweł Rabiej.

Potrzebny jest nam silny, rozpoznawalny kandydat, który wygra wybory. On już teraz musi być na tyle silny, żeby móc wygrać w pierwszej turze. Na pewno kandydaci Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej nie mogš iœć przeciwko sobie.

Rafał Trzaskowski?

Na pewno ma bardzo duże szanse. Jest popularny w Warszawie, pochodzi stšd, dobrze czyta miasto, ma doœwiadczenie i wiedzę.

A nie Andrzej Halicki czy Małgorzata Kidawa-Błońska?

Będziemy rozmawiać również z innymi œrodowiskami. Kluczem jest zbudowanie większego wsparcia wokół ostatecznego kandydata.

W Szczecinie – Nitras czy Arłukowicz?

Obaj sš w grze. Jest też poseł Marchewka. Rozmowy przed nami. Powtórzę, warunkiem kandydatury jest zbudowanie wokół niej szerszego porozumienia œrodowisk, również spoza Platformy Obywatelskiej. Opozycja potrzebuje dobrego, zwycięskiego wyniku w wyborach samorzšdowych, byœmy mogli wejœć z dobrym efektem w wybory parlamentarne, a póŸniej prezydenckie.

W Krakowie PO poprze Jacka Majchrowskiego, jeœli ten zdecyduje się ponownie kandydować?

Jeœli prezydent Majchrowski chciałby obronić Kraków przed PiS i zbudować szerokš koalicję wokół swojej kandydatury, to może liczyć na poparcie Platformy Obywatelskiej. W wyborach samorzšdowych nie mogš być ważne indywidualne ambicje, ale obrona samorzšdów przed PiS.

Wrocław?

Rafał Dutkiewicz nie będzie kandydował. Kandydatkš Platformy Obywatelskiej będzie Alicja Chybicka, wokół której chcemy zbudować szerokie poparcie, również œrodowisk miejskich. Ma duże szanse.

PO w swoim programie postanowiła przelicytować PiS w obietnicach?

Wyrównujemy stawkę. PiS wycofał się ze swoich obietnic, my np. program 500+ czynimy programem sprawiedliwym i prodemograficznym. Rodziny powinny dostawać pienišdze na pierwsze dziecko.

Stać Polskę?

Wszystkie propozycje mamy przeliczone. To odważny i ofensywny program mówišcy o decentralizacji i podmiotowym państwie opartym na zasadzie subsydiarnoœci.

Wczeœniej mówił pan, że program 500+ jest niemożliwy i rozwali budżet.

Mówiłem tak dwa i pół roku temu. Nie przypuszczaliœmy, że budżet zostawimy w aż tak dobrym stanie, choć wiele w tej sprawie zrobiliœmy, i że koniunktura w europejskiej gospodarce będzie taka, że można będzie sobie na to dziœ pozwolić. W polityce trzeba być pragmatykiem. Nikt, kto w Polsce chce skutecznie rzšdzić, nie może zlikwidować programu 500+. Ten program trzeba wspomóc, żeby mógł pomagać każdej rodzinie.

Stać samorzšdy na in vitro w każdej gminie?

Gminy zdecydujš. To odpowiedŸ na zakaz finansowania in vitro przez PiS. Będziemy finansować in vitro z pieniędzy budżetowych. Nie pozwolimy na to, żeby urzędnik w Warszawie zakazywał w powiatach i gminach finansowania in vitro, jeœli tego chcš lokalne społecznoœci. Nie chcemy, żeby samorzšdy była zarzšdzane z Nowogrodzkiej.

A zwišzki partnerskie?

PO nie odwraca się od zwišzków partnerskich. Będziemy o tym rozmawiać.

PO wraca do funkcjonowania w oparciu o skrzydła lewicowe i prawicowe?

Konserwatywne i liberalne. Platforma Obywatelska, jak sama nazwa wskazuje, powstała z wielu rodzin politycznych. Nasze różne poglšdy sš naszš wielkš wartoœciš.

Dlaczego chcecie zlikwidować wojewodów?

Wojewodowie się nie sprawdzajš, co pokazała nawałnica i brak ich szybkiej reakcji lub wręcz szkodliwoœć częœci decyzji. Medialna ustawka wojewody z Szydło, z Błaszczakiem, który przyjechał za póŸno, i brak pomocy dla lokalnej społecznoœci tylko pokazujš, jak bardzo urzšd wojewody jest zbędny.

Bijecie się z PiS o tego samego wyborcę?

W jakiejœ częœci tak. Walczymy także o centro-prawicowego wyborcę, który jest rozczarowany PiS. Platforma Obywatelska jest partiš konserwatywno-liberalnš. Nic się nie zmieniło.

Chcecie wrócić do programu Orliki w samorzšdach?

Państwo PiS nie tylko nie utrzymuje Orlików, ale ich nie wspiera. Gdyby to poseł Kaczyński wymyœlił Orliki, to program by dzisiaj się rozwijał, a nie był zwijany tylko dlatego, że to program Platformy. Podobnie wyglšda zwalczanie przez PiS „schetynówek". Platforma Obywatelska będzie wspierać lokalny transport i dbałoœć o rozwój boisk sportowych w samorzšdach.

Mimo wszystko PiS ma 47 proc. poparcia, a PO spada.

Nie wierzę w sondaż, w którym przewidywana frekwencja wynosi 70 proc. Sondaż CBOS jest sztucznie pompowany. Platforma Obywatelska miała nawet 59 proc. poparcia, a nie rozdawaliœmy pieniędzy. Najważniejsze, że zjednoczona opozycja ma szanse pokonać PiS w wyborach.

Możliwe sš wspólne listy z lewicš?

Lewica niestety nie chce współpracować nawet sama ze sobš. Platforma Obywatelska jest przeciwko projektowi fundamentalistów zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. PiS może zaostrzyć ustawę antyaborcyjnš, co niewštpliwie doprowadzi do kolejnych czarnych protestów i wyjœcia ludzi na ulicę. Musimy utrzymać kompromis aborcyjny.

Chce pan współtworzyć zjednoczonš opozycję w koalicji z Nowoczesnš, która powstała w kontrze do PO?

Palikot z Millerem tak walczyli ze sobš, że w końcu się politycznie unicestwili. Kiedy trzeba było stanšć razem, to ludzie im już nie uwierzyli. Przyszły takie czasy, że opozycja musi się zjednoczyć przeciwko zawłaszczaniu naszej wolnoœci i demokracji.

Nie ma pan obaw, że Polacy nie uwierzš PO w nowy program? Już raz obiecywaliœcie „4xTAK" z którego nic nie wyszło.

Do realizacji „4xTAK" potrzebowaliœmy większoœci konstytucyjnej, której nie mieliœmy. Do realizacji programu „Polska Samorzšdna" nie potrzebujemy aż takiej większoœci, musimy tylko wygrać wybory. Wierzę, że to się stanie.

Podtrzymuje pan program „Ulica i zagranica"?

Proponuję oglšdać mniej pasków w TVP Info i Wiadomoœciach TVP. TVP to dzisiaj pełna kompromitacja, przybudówka PiS. Najpierw wygramy wybory, a póŸniej odbierzemy media PiS i oddamy Polakom.

PO nie jest już totalnš opozycjš?

Był czas bycia totalnš opozycjš, a teraz jest czas naszej totalnej propozycji. Wczeœniej mówiliœmy, że będziemy twardš opozycjš na totalnš władzę, a teraz przedstawiamy całoœciowy program wyborczy. Obalimy ten rzšd w demokratycznych, wolnych wyborach.

Doradzałby pan Kaczyńskiemu zmianę na stanowisku premiera?

Kaczyński jako szef zwycięskiej partii powinien zostać premierem, a nie sterować rzšdem z tylnego siedzenia. Dzisiaj Kaczyński jest Krzaklewskim bis. Doradzałbym mu więcej odwagi i odpowiedzialnoœci, a mniej ukrywania się za kobietš. Wszyscy tracimy na tym, że premier jest kukiełkš w rękach władcy marionetek.

rozmawiał Jacek Nizinkiewicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL