Prenumerata 2018 juś┐ w sprzed┐aśy - SPRAWDśĆ!

Polityka

Reprywatyzacja ze wsparciem w│adz PiS

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Zaprezentowana w ťrodŕ przez wiceministra sprawiedliwoťci Patryka Jakiego ustawa reprywatyzacyjna ma wejťŠ w ┐ycie ju┐ w przysz│ym roku.

W przysz│ym tygodniu opinia publiczna ma poznaŠ pe│n╣ treťŠ ustawy, ktˇra teraz znajduje siŕ na etapie konsultacji wewn╣trz resortu sprawiedliwoťci. Pˇčniej ma trafiŠ na standardow╣ ťcie┐kŕ konsultacji miŕdzyrz╣dowych i spo│ecznych. Nastŕpny etap to prace w Sejmie. ľ Chcemy, by zosta│a uchwalona do ko˝ca roku ľ powiedzia│ w czwartek na antenie RDC cz│onek komisji Sebastian Kaleta. W ten sposˇb 2018 rok bŕdzie czasem, w ktˇrym zgodnie z za│o┐eniami ustawy bŕdzie mo┐na sk│adaŠ wnioski o odszkodowania. Od 2019 roku bŕd╣ wyp│acane. Tempo prac ma byŠ wiŕc doťŠ szybkie i wynika te┐ z pe│nego poparcia, ktˇre projekt ustawy ma wťrˇd najwy┐szych w│adz PiS. ľ Mam zgodŕ najwa┐niejszej partii koalicyjnej, to znaczy projekt by│ konsultowany na Nowogrodzkiej ľ powiedzia│ w czwartek Patryk Jaki. Informacje o konsultacjach i zgodzie Jaros│awa Kaczy˝skiego na szybkie tempo prac nad ustaw╣ potwierdzaj╣ te┐ äRzeczpospolitej" nasze črˇd│a w Klubie PiS. Jaki mˇwi│ te┐ o rozmowie z premier Beat╣ Szyd│o. Potwierdzi│ to w czwartek rzecznik rz╣du Rafa│ Bochenek, ktˇry zapewni│, ┐e ustawa jest potrzebna i rz╣d bŕdzie nad ni╣ pracowaŠ. Projekt zyska│ te┐ wsparcie ze strony niektˇrych partii opozycyjnych. I to z bardzo rˇ┐nych stron. ľ äJeťli uda siŕ wprowadziŠ w ┐ycie ustawŕ reprywatyzacyjn╣, jeťli koszmar lokatorˇw siŕ sko˝czy, jeťli roszczenia raz na zawsze zostan╣ uciŕte, to ka┐dy, kto nad partyjne kalkulacje przedk│ada dobro i interes spo│eczny, bŕdzie musia│ powiedzieŠ: dobra robota" ľ czytamy w komunikacie Partii Razem.

Ministerstwo Sprawiedliwoťci liczy te┐ ľ jak podkreťla│ w czwartek Patryk Jaki ľ na szerokie wsparcie w Sejmie w pracach nad projektem. Swoj╣ gotowoťŠ do pracy nad ustaw╣ deklaruje m.in. PSL. ľ To jest obowi╣zek nas wszystkich, by ten temat zako˝czyŠ jak najszybciej. Jesteťmy gotowi do prac, jeťli jakať ustawa powinna byŠ szybko przyjŕta, to w│aťnie ta ľ mˇwi äRzeczpospolitej" W│adys│aw Kosiniak-Kamysz. Przedstawiciele opozycji po prezentacji ustawy mieli jednak zastrze┐enia miŕdzy innymi dotycz╣ce trybu jej przedstawiania. ľ Tak╣ ustawŕ powinien prezentowaŠ premier ľ mˇwi│ w programie #RZECZoPOLITYCE pose│ Platformy Bogus│aw Sonik, ktˇry zajmuje siŕ spraw╣ reprywatyzacji w Krakowie. ľ Proszŕ pamiŕtaŠ, ┐e rok temu PO z│o┐y│a projekt ustawy reprywatyzacyjnej u marsza│ka Kuchci˝skiego, ale nie nadano mu ┐adnego biegu.

ľ My rˇwnie┐ stoimy na stanowisku, ┐e nale┐y zako˝czyŠ ten proces: wyznaczyŠ ostateczny termin, do ktˇrego mo┐na zg│aszaŠ roszczenia, okreťliŠ sposˇb zwrotˇw, zakazaŠ sprzeda┐y kamienic z lokatorami ľ podkreťli│ polityk Platformy. Politycy PO powtarzaj╣ te┐, ┐e niektˇre rozwi╣zania w ustawie zosta│y skopiowane z pomys│ˇw, ktˇre ju┐ wczeťniej prezentowa│a partia Schetyny. Nasi rozmˇwcy z obozu rz╣dz╣cego nie maj╣ jednak w╣tpliwoťci, ┐e ustawa poza realizacj╣ celˇw spo│ecznych jest korzystna politycznie, zw│aszcza w budowaniu i wzmacnianiu przes│ania o dzia│aniu na rzecz äzwyk│ych ludzi" i rozwi╣zywania trudnych problemˇw. Rˇwnolegle z pracami nad ustaw╣ reprywatyzacyjn╣ oraz pracami komisji weryfikacyjnej Ministerstwo Sprawiedliwoťci zapowiedzia│o powo│anie kolejnego specjalnego zespo│u prokuratorˇw i policjantˇw, ktˇry ma zaj╣Š siŕ sprawami wy│udze˝ nieruchomoťci w úodzi. Podobny zespˇ│ zosta│ ju┐ powo│any dla analizy spraw w Krakowie. O jego powstaniu poinformowa│ minister Zbigniew Ziobro na czwartkowej konferencji prasowej. ľ Prokuratura w zakresie wszystkich w╣tkˇw, ktˇre prowadzi, szacuje, i┐ aktualnie wartoťŠ wy│udzonych nieruchomoťci siŕga ju┐ ok. miliarda z│otych ľ przyzna│ Ziobro.

Ćrˇd│o: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL