Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Minister środowiska: Harwestery nie wrócš do puszczy

Fotorzepa, Jerzy Dudek
- Pod koniec trzeciej kadencji rzšdów PiS Polacy nie będš już musieli nosić masek przeciwsmogowych. Poprawimy jakoœć powietrza w Polsce – przekonuje Henryk Kowalczyk, szef resortu œrodowiska.

Rzeczpospolita: Dlaczego pan – zajmujšcy się wczeœniej kwestiami ekonomicznymi, były wiceprzewodniczšcy Komitetu Stałego Rady Ministrów i p.o. minister skarbu państwa – został ministrem œrodowiska?

Henryk Kowalczyk, minister œrodowiska: O to trzeba zapytać pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Można pana rzucić na każdy odcinek? Zgodziłby się pan zostać ministrem sportu, mimo że to również nie pana działka?

Nie na każdy odcinek można mnie rzucić. W Ministerstwie Œrodowiska jest doœć sporo pieniędzy i trzeba nimi dobrze zarzšdzać, więc może dlatego zostałem ministrem œrodowiska.

Ma pan kompetencje do kierowania tym resortem?

Nie trzeba bardzo szczegółowo znać się na wszystkich zwierzętach i roœlinach, żeby zostać ministrem œrodowiska. Potrzebny jest dystans, który mi pomógł m.in. przy prawie łowieckim, gdzie nie jestem ani wyjštkowym ekologiem, ani myœliwym. Dystans pozwala mieć trzeŸwe spojrzenie na różne œrodowiska i problemy. Ponadto w wielu kwestiach współpracuję ze specjalistami w danej dziedzinie.

Ministerstwo Œrodowiska zmieniło kurs po dymisji Jana Szyszki?

Kurs Ministerstwa Œrodowiska pozostaje niezmienny. Naszym priorytetem jest ochrona œrodowiska, troska o lasy, parki narodowe i powietrze, a także realizacja dyrektyw europejskich. Zmieniajš się œrodki ciężkoœci i sposoby dochodzenia do celów, ale nie same cele. Nie zamierzamy zaprzestać chronić œrodowiska.

To może warto przywrócić słowo „ochrona" Ministerstwu Œrodowiska, żeby znowu było Ministerstwem Ochrony Œrodowiska?

Rzecz nie w nazwie, ale w realnej ochronie œrodowiska.

Jan Szyszko panu doradza?

Spotykamy się. Czasem pytam o jakieœ szczegółowe rzeczy.

Na komisji sejmowej Jan Szyszko ma pilnować głosowań?

To bzdura i pomówienie. Przyszedł jako członek komisji. Minister Szyszko nie ma wpływu na moje decyzje, ale doradza mi, gdy czasem go pytam.

A jak doradza na temat tego, co robić z Puszczš Białowieskš?

Nie doradza mi w temacie Puszczy Białowieskiej. Rozpoznałem wszystkie problemy, które wynikajš z konfliktu dotyczšcego puszczy z Komisjš Europejskš i trybunałem. W tej chwili sytuacja jest opanowana. Udowodniliœmy, że realizujemy postanowienie unijnego Trybunału Sprawiedliwoœci.

Nie grożš nam kary za wycinkę?

100 tysięcy euro dziennie to byłaby duża kara dla Polski. Czekam na ostatecznš decyzję Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej (TSUE). Chcę się jeszcze spotkać z komisarzem, żeby porozmawiać o przyszłoœci. Decyzja trybunału dotyczšca wstrzymania cięć w Puszczy Białowieskiej jest postanowieniem tymczasowym, ale nie zamyka sprawy.

Kornik drukarz wycofał się z puszczy?

Kornik się nie cofnšł. Tempo przyrostu kornika spadło, dlatego że w puszczy jest już coraz mniej żywych œwierków. Kornik słabnie i już się nie rozwija lawinowo.

A w tych rejonach, w których kornik jest, wiosnš będzie dochodziło do wycinki?

Nie sšdzę. Kornika drukarza jest już w puszczy niewiele. Wycinanie drzew jako profilaktyka przed kornikiem byłoby mało skuteczne.

Harwestery nie wrócš do Puszczy Białowieskiej.

Nie wrócš.

A będš inne prace, np. piłami ręcznymi?

Poczekajmy na decyzję TSUE.

A jak zmieni się prawo łowieckie? Przed Ministerstwem Œrodowiska protestowali myœliwi, których lobby jest bardzo silne.

Jest sporo różnych grup interesów. Staramy się wyważyć racje myœliwych, ale też ekologów i rolników.

Jest też prezes Jarosław Kaczyński, który nie lubi myœliwych i chce zaostrzenia prawa łowieckiego.

W sporze o prawo łowieckie prezes Kaczyński – można powiedzieć – przedstawia poglšdy bliskie œrodowiskom ekologicznym. Ale rozumie też interesy rolników.

A pan?

Próbuję te interesy pogodzić. Mam wrażenie, że po częœci się to udało. Nie wszyscy sš pewnie zadowoleni, ale na tym polega kompromis. Protest myœliwych był dziesięciokrotnie mniejszy, niż zapowiadano. Emocje opadły. Po spotkaniu z myœliwymi mogę powiedzieć, że rekomendacje, o których mówiłem, znalazły poparcie również wœród tego œrodowiska.

Utrzymany zostanie zakaz wchodzenia do lasu w trakcie polowań?

Ten zakaz pozostanie, ale będzie dotyczył tylko polowań zbiorowych. Jesteœmy w trakcie nowelizowania prawa łowieckiego. Zmieniamy jeszcze pewne zapisy, m.in. dotyczšce możliwoœci karania za przeszkadzanie w polowaniach.

Na czym polega złagodzenie?

Można zgłosić do ukarania osoby, które tylko umyœlnie przeszkadzajš w polowaniach. Łagodzimy, nie przy każdych polowaniach, przy polowaniach zbiorowych, oznakowanych, ze względu na bezpieczeństwo. W okresie zbiorowego polowania przeszkadzać nie można. Uproœciliœmy wyłšczenie swojego gruntu z polowań, poprzez zwykłe oœwiadczenie bez podawania przyczyny. Jego konsekwencja będzie jednak taka, że jeœli wyłšczymy grunt z możliwoœci polowań, to znaczy że nie mamy prawo ubiegać się o odszkodowania za ewentualne straty spowodowane przez zwierzynę łownš. Stawiamy na pełnš odpowiedzialnoœć i konsekwencje z tym zwišzane.

Wcišż można polować blisko budynków zamieszkanych przez ludzi.

Zwiększyliœmy odległoœć o 50 m, czyli o 50 proc. w stosunku do poprzednich zapisów. Rekomendujemy podwyższenie obecnie obowišzujšcej odległoœci na tyle, aby zachować możliwoœć dalszego prowadzenia gospodarki łowieckiej

Strona społeczna chciała zwiększenia odległoœci o 500 m.

Poszliœmy na daleko idšcy kompromis. Nie ma przypadków, żeby myœliwy zastrzelił kogoœ na podwórku. Gdyby spełnić oczekiwania strony społecznej i wyznaczyć odległoœć 500 m, to po położeniu na to map w gminach, gdzie jest rozproszona zabudowa, polowań w ogóle nie można byłoby robić, byłyby one tylko możliwe w dużych kompleksach leœnych. To z kolei uniemożliwiłoby skutecznš redukcję populacji zwierzyny, w tym dzika w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru œwiń (ASF), oraz powodowałoby ogromne szkody w rolnictwie.

Zwiększenie limitów odstrzałów?

Nie ma ustawowych limitów. Wyznacza się je na etapie zatwierdzania planu łowieckiego, w którym uczestniczš różne œrodowiska, m.in. izby rolnicze. Z powodu afrykańskiego pomoru œwiń musi nastšpić np. znaczna redukcja populacji dzików.

Wg PSL rzšd PiS niedostatecznie walczy z ASF.

A co majš mówić?! Działania naszych poprzedników w tym względzie były niewystarczajšce.

ASF jest pod kontrolš?

Teoretycznie tak. Ale nie jest łatwo spowodować, żeby jego rozprzestrzenianie było pod kontrolš. Niespodziewane wydarzenie może doprowadzić do wybuchu ogniska i przeniesienia choroby na dużš hodowlę. ASF jest bardzo niebezpieczny.

A czy zostanš zakazane polowania z nagonkš?

Teraz już prawie nie stosuje się polowań z nagonkš, choć w niektórych przypadkach sš konieczne. Gdy chcemy zrobić redukcję populacji dzików, to trzeba je najpierw wypłoszyć z kniei.

Dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego został myœliwy.

I zarazem lekarz weterynarii.

A to nie jest tak, że będzie decydował we własnym interesie.

Nie widzę konfliktu interesów. W zakres obowišzków dyrektora wchodzi plan ochrony parku.

Będzie decydował o limitach odstrzału.

Dyrektor będzie decydował o limicie odstrzałów bez względu na to, czy jest myœliwym, czy nie. Plan zatwierdza natomiast minister œrodowiska.

A co z zakazem polowań w parkach narodowych?

Jest. Myœliwy nie może swobodnie wejœć do parku narodowego i polować. W ustawie doprecyzowujemy te zapisy. Jeœli w parku jest odstrzał redukcyjny, choćby z powodu ASF, to odstrzału mogš dokonywać tylko pracownicy parku lub myœliwy na indywidualne zezwolenie dyrektora parku i pod nadzorem pracowników parku.

Prace nad prawem łowieckim zostały wstrzymane ze względu na sprzeciw Jarosława Kaczyńskiego, który jest przeciwnikiem polowań?

Po posiedzeniu komisji sejmowej napływało wiele uwag z różnych œrodowisk, które musieliœmy rozpatrzyć. Marszałek Sejmu przedstawił mi stos uwag, z którymi musimy się zapoznać. Do procedowania nad ustawš wracamy na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Prezes nie interweniował, ale będę z nim rozmawiał w sprawie prawa łowieckiego. Liczę, że zaproponowane zmiany zostanš zaakceptowane.

Jak rzšd walczy ze smogiem?

Przeznaczyliœmy ponad 20 mld zł na termomodernizację, ograniczenie szkodliwych emisji. Dodatkowo resort œrodowiska wspiera m.in. rozwój projektów geotermalnych, gdyż energia geotermalna jest całkowicie bezemisyjna.

Zostanie powołany pełnomocnik ds. walki ze smogiem?

Pełnomocnik nie jest potrzebny. Sam premier może nadzorować sprawę. W mojej opinii nie jest potrzebny dodatkowy urzšd.

A nie ma pan poczucia winy, że Polacy wcišż muszš chodzić w maskach przeciwsmogowych i poprawy jakoœci powietrza przez ostatnie dwa lata wcišż nie ma?

Prowadzimy działania na rzecz poprawy jakoœci powietrza w Polsce. Zachęcamy do korzystania z energii elektrycznej do ogrzewania. Wspieramy zmianę technologii ogrzewania na ekologiczne. Wspieramy termomodernizację oraz elektromobilnoœć. W ramach działań na rzecz rozwoju elektromobilnoœci w Polsce resort œrodowiska przeznaczy m.in. ponad 2 mld zł na zakup ok. tysišca innowacyjnych autobusów bezemisyjnych. Œrodki zapewni NFOŒiGW w ramach programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Bezemisyjny transport publiczny". Samorzšdy i urbaniœci powinni również dbać o kliny napowietrzajšce, żeby ruch powietrza mógł się odbywać, a ulice i bloki nie były chaotycznie projektowane. Pod koniec trzeciej kadencji rzšdów PiS Polacy nie będš już musieli nosić masek przeciwsmogowych. Poprawimy jakoœć powietrza w Polsce.

Czy samorzšdy będš musiały ponieœć koszt przejœcia na elektromobilnoœć transportu publicznego?

Mamy kilka lat na zlikwidowanie transportu spalinowego i przejœcie na elektromobilnoœć. Samorzšdy mogš liczyć na wsparcie państwa. Program elektromobilnoœci ruszy już w tym roku.

Dla pana ekolodzy to ekoterroryœci?

Nie spotkałem ekologów ekoterrorystów. Chce spotykać się ze wszystkimi zainteresowanymi ws. ochrony naszego œrodowiska, w tym z organizacjami ekologicznymi.

rozmawiał Jacek Nizinkiewicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL