Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Czy włšczenie nieruchomości do majštku wspólnego i jej powrót do majštku osobistego jest jego ponownym nabyciem

123RF
Włšczenie przedmałżeńskiej nieruchomoœci do majštku wspólnego i jej powrót do majštku osobistego po rozwodzie nie jest ponownym nabyciem. O opodatkowaniu jej sprzedaży decyduje data pierwotnego zakupu.

Dobra wiadomoœć dla małżonków, którzy po rozwodzie muszš się podzielić majštkiem dorobkowym. W œrodę Naczelny Sšd Administracyjny potwierdził, że nie każda operacja zwišzana z nieruchomoœciami należšcymi do majštku małżonków wywołuje negatywne skutki podatkowe. A chodzi o przypadek, który może dotyczyć wielu małżeństw. Podatnik w 1998 r., będšc jeszcze kawalerem, kupił dom w zabudowie szeregowej. Po œlubie, w 2003 r., zawarł z żonš umowę majštkowš małżeńskš, na podstawie której małżonkowie rozszerzyli wspólnoœć na wszystko to, co nabyli jeszcze przed powstaniem wspólnoœci ustawowej. W konsekwencji żona stała się współwłaœcicielkš domu.

Małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Po dziesięciu latach małżonkowie się rozwiedli. W wyniku podziału majštku wspólnego właœcicielem domu – po spłacie na rzecz byłej żony – znów stał się podatnik. Kilka miesięcy po tym sprzedał dom. Zapytał, czy sprzedaż nieruchomoœci nabytej w 1998 r. do majštku osobistego, która po œlubie weszła do majštku wspólnego, a po rozwodzie wróciła do jego majštku, podlegała PIT.

Fiskus stwierdził, że podatnik nabył dom w dwóch datach: w 1998 r. w częœci odpowiadajšcej jego udziałowi w majštku wspólnym oraz w 2013 r. w częœci przekraczajšcej jego udział w tym majštku. Zdaniem urzędników podział majštku objętego wspólnoœciš małżeńskš należy bowiem traktować jako nowe nabycie, bo podział nie był ekwiwalentny. W konsekwencji od częœci nabytej po rozwodzie podatnik musi rozliczyć PIT, bo transakcja nastšpiła przed upływem pięciu lat, liczšc od końca roku jej nabycia – uznała skarbówka.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak ani Wojewódzki Sšd Administracyjny w Poznaniu, ani NSA. Ich zdaniem w spornej sprawie nie można mówić o ponownym nabyciu domu. Włšczenie go do majštku wspólnego małżonków i wyłšczenie w wyniku rozwodu nie powoduje, że jeden z małżonków coœ nabywa, a drugi zbywa. Sš to tylko czynnoœci organizacyjne. Dlatego w ocenie NSA pięcioletni termin, od którego zależy opodatkowanie sprzedaży nieruchomoœci, liczy się od daty pierwotnego nabycia.

Jak tłumaczyła sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, małżeński majštek wspólny jest niepodzielny. To szczególny rodzaj współwłasnoœci, w której nie można okreœlić iloœci udziałów każdego współwłaœciciela. W konsekwencji podatnik nabył dom tylko raz: w 1998 r.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1937/15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL