Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Spłacanie długów spadkowych a ulgi podatkowe

Fotorzepa, Bartek Sadowski Bartek Sadowski
Spadkobierca, który sprzeda mieszkanie i spłaci kredyt spadkodawcy, nie odliczy kosztów ani nie skorzysta z ulgi mieszkaniowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnšł na niekorzyœć podatników kwestie zwišzane z rozliczeniem długów nabytych w spadku. Z pytaniem zwróciła się kobieta, która nabyła mieszkanie w spadku po synu. Syn wnioskodawczyni kupił lokal w 2010 r. za 134 tys. zł, a dodatkowo zacišgnšł 30 tys. zł kredytu. Poręczycielami była wnioskodawczyni i jej mšż.

Po œmierci syna, a następnie męża w 2012 r. lokal obcišżony kredytem odziedziczyła kobieta (3/4 udziałów) i jej córka (1/4 udziałów). W 2016 r. sprzedały lokal za 160 tys. zł, a częœć uzyskanej kwoty przeznaczyły na spłatę kredytu. Kobieta zapytała, czy spłata kredytu zacišgniętego na mieszkanie może być kosztem uzyskania przychodu. Jej zdaniem tak, zwłaszcza w sytuacji, gdy była poręczycielem.

Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Na wstępie przypomniał, że dochód ze sprzedaży nieruchomoœci jest zwolniony z podatku po upływie pięciu lat od nabycia. Zgodnie z art. 924 i 925 kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilš otwarcia spadku, natomiast otwarcie następuje z chwilš œmierci spadkodawcy. To oznacza, że kobieta byłaby zwolniona z PIT dopiero po zakończeniu 2017 r. Jeœli sprzedała lokal wczeœniej, co do zasady zapłaci 19 proc. PIT od dochodu (przychód minus koszty jego uzyskania).

Ustawa o PIT stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomoœci jest wartoœć wyrażona w cenie okreœlonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia. Zalicza się do nich np.: koszty wyceny zbywanej nieruchomoœci przez rzeczoznawcę majštkowego i koszty biura poœrednictwa.

Dyrektor KIS uznał, że brak jest też podstaw prawnych zaliczenia kredytu do kosztów. Zacišgnięty przez spadkodawcę jest osobistym zobowišzaniem wnioskodawczyni z racji bycia spadkobiercš.

Kobieta nie skorzysta też z ulgi na cele mieszkaniowe, z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Co prawda przepis ten pozwala odliczyć wydatki na spłatę kredytu, ale tylko na zakup własnej nieruchomoœci.

Warunkiem zwolnienia z PIT wydatków na spłatę kredytu jest to, żeby został on zacišgnięty przez podatnika, który chce skorzystać z ulgi. To oznacza, że spłata kredytu, który został zacišgnięty przez innš osobę, nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe.

numer interpretacji: 0111-KDIB2-2. 4011.34.2017. 1.AR

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL