Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

FOR: podatek solidarnościowy to kolejna podwyżka podatków w wykonaniu PiS

Adobe Stock
Kosztowne programy socjalne nowego rzšdu, przede wszystkim program Rodzina 500+ oraz obniżenie wieku emerytalnego ograniczajš pole manewru rzšdu i skłaniajš do szukania pieniędzy w kieszeni podatników - uważa Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju.

- Proponowana tzw. danina solidarnoœciowa jest kolejnš podwyżkš podatków wprowadzonš przez rzšd PiS - uważa FOR.

Wœród najważniejszych działań rzšdu prowadzšcych do wzrostu obcišżeń podatkowych FOR wymienia:

- podatek od kredytów wynoszšcy 4 zł 40 groszy od każdego 1000 zł kredytu; choć formalnie podatek został nałożony na instytucje finansowe, to koszt ponoszš ich klienci w postaci niższego oprocentowania depozytów i wyższego opodatkowania kredytów,

- zamrożenie progów PIT w sytuacji inflacji i wzrostu płac oznacza realny spadek wartoœci kwoty wolnej oraz rosnšcš liczbę podatników w drugim progu podatkowym. Można szacować, że w okresie 2016-2018 zamrożenie progów oznaczało realny wzrost obcišżenia podatkowego o ponad 3 mld zł,

- zniesienie limitu 30-krotnoœci składek ZUS oznacza wzrost obcišżeń najlepiej zarabiajšcych osób pracujšcych na etacie. Z każdych 100 zł wypłacanych przez pracodawcę ponad 50 zł pójdzie na składki i podatki. Według szacunków rzšdu po zmianach podatnicy zapłacš rocznie o ponad 5 mld zł składek więcej, jednak w praktyce może to jeszcze bardziej przyczynić się do wypychania pracowników na samozatrudnienie. Ustawa obecnie jest w Trybunale Konstytucyjnym i według planów rzšdowych nie jest jasne, czy wejdzie w życie (aktualizacja planu konwergencji jej nie uwzględniała),

- dalsze utrzymywanie podwyższonych stawek VAT kosztuje podatników ponad 6 mld zł rocznie.

- wyodrębnienie operacji finansowych jako niezależnego Ÿródła dochodów w CIT zmienia logikę tego podatku i de facto stanowi podwyżkę podatku, bez zmiany stawek. Według szacunków rzšdu podatnicy po zmianach zapłacš rocznie prawie 2 mld zł więcej.

Zdaniem Poza wprowadzeniem nowego podatku od kredytów rzšd efektywnie zwiększa opodatkowanie zamrażajšc stawki PIT, utrzymujšc podwyższonš stawkę VAT, znoszšc 30-krotnoœć limitu składek ZUS oraz zmieniajšc zasady rozliczania podatku CIT. Pomimo że działaniom tym towarzyszš obniżki podatków dla wybranych grup (osoby o najniższych dochodach, twórcy, inwestujšcy przedsiębiorcy), to łšcznym efektem jest postępujšcy wzrost obcišżeń podatkowych.

FOR przyznaje, że rzšd wprowadził też szereg obniżek podatków, ale ich skala była mniejsza od skali podwyżek i dotyczyła wybranych grup podatników.

- Podniesieniu kwoty wolnej dla osób o najniższych dochodach towarzyszyła jej likwidacja dla osób o wyższych dochodach. Sam pomysł zmniejszenia opodatkowania osób o najniższych dochodach jest właœciwy, ale sposób jego wprowadzenia – z bardzo szybkim tempem wycofywania kwoty wolnej wraz ze wzrostem dochodu - ogranicza potencjalny pozytywny wpływ na aktywnoœć zawodowš. Działalnoœć nierejestrowana (zwolniona z ZUS) może wycišgnšć częœć osób z szarej strefy, ale za wczeœnie jeszcze na realnš ocenę jej skutków - podaje Aleksander Łaszek, główny ekonomista, wiceprezes zarzšdu FOR.

Fundacja  nie ma wštpliwoœci, że przyczynš podwyższania podatków przez PiS jest zwiększenie przez tę partię wydatków budżetu o sumę, która w 2018 roku wyniesie prawie 35 mld zł i będzie rosła w czasie: program Rodzina 500+ (24,5 mld zł rocznie) oraz obniżenie wieku emerytalnego (10 mld zł w bieżšcym roku). W ocenie FOR, programy te jednoczeœnie będš osłabiać wzrost gospodarczy, zmniejszajšc zatrudnienie w Polsce.

- Wišzanie kolejnej proponowanej podwyżki podatków z osobami niepełnosprawnymi zafałszowuje faktyczne przyczyny rosnšcych podatków - uważa Fundacja.

Twierdzi też, że choć  nazwa nowego podatku („danina solidarnoœciowa") odwołuje się do częstych zapewnień rzšdzšcych o wspieraniu najsłabszych, to w praktyce polityka społeczna rzšdu jest nieprzemyœlana i nieskoordynowana.

- Œrodki z takich programów, jak np. Rodzina 500+ czy zapowiedziane wyprawki dla uczniów trafiajš również do rodzin ich niepotrzebujšcych. Niepotrzebnie zwiększa koszty programów oraz rodzi presję na wzrost podatków. Oznacza to, że z jednej strony rzšd przyznaje zamożniejszym obywatelom œwiadczenia, których oni nie potrzebujš, a z drugiej coraz głębiej sięga do ich kieszeni - podkreœla FOR.

Jej zdaniem powołanie „Solidarnoœciowego" Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) oraz wprowadzenie „daniny solidarnoœciowej" jest niepotrzebnš komplikacjš. SFON będzie kolejnš instytucjš publicznš po ZUS i PFRON zajmujšcš się tym problemem.

- Jeżeli uznamy, że dodatkowe œrodki na ten cel sš potrzebne, to lepiej wydać je poprzez istniejšce instytucje zamiast tworzyć nowe. „Danina solidarnoœciowa" będzie natomiast kolejnym obcišżeniem obok PIT i składek ZUS, która ma finansować pomoc dla osób niepełnosprawnych. Pogłębi to już wczeœniej istniejšcy problem niepotrzebnego skomplikowania i czasochłonnoœci przepisów podatkowych i ZUS, co niepotrzebnie zwiększa koszty administracyjne, zarówno po stronie państwa, jak i podatników - czytamy w komunikacie Fundacji.

FOR podkreœla, że Polska pozostaje siódmym najbiedniejszym państwem UE.

- Dlatego szczególnie niepokojšce jest podnoszenie podatków bezpoœrednich oraz składek na ubezpieczenie społeczne, które majš szczególnie negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego i zatrudnienie. Już teraz obcišżenie dochodów Polaków PIT i składkami jest zbliżone do europejskiej œredniej pomimo wcišż niskiego poziomu rozwoju w porównaniu z rozwiniętymi krajami UE - uważa Forum.

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR zostało założone w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza w celu ochrony wolnoœci i promowania zdrowego rozsšdku w dyskursie publicznym.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL