Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Nieruchomość w spadku: wartość wykonanego zapisu testamentowego nie podlega PIT

Fotolia.com
Wartoœć wykonanego zapisu testamentowego nie podlega PIT wtedy, gdy trzeba sprzedać nieruchomoœć spadkowš przed upływem pięciu lat.

Osoby, które nabywajš nieruchomoœci mieszkalne w spadku czy darowiŸnie i muszš je szybko spieniężyć, sš w trudnej sytuacji. Zbycie takiego domu czy mieszkania przed upływem pięciu lat od końca roku ich nabycia oznacza – co do zasady – koniecznoœć rozliczenia się z fiskusem. Co gorsza, w tym przypadku opodatkowany jest prawie cały zysk, bo nie ma kosztu nabycia.

Oszczędzić nieco mogš podatnicy, którzy muszš wykonać zapis testamentowy. Potwierdził to ostatnio Naczelny Sšd Administracyjny.

Scheda z poleceniem

Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Z wniosku wynikało, że aktem notarialnym poœwiadczenia dziedziczenia podatnik z dwiema innymi osobami nabył spadek po zmarłym ojcu. Zgodnie z testamentem jego udział w przyjętym spadku to 1/3.

Zmarły w testamencie zobowišzał spadkobierców do spieniężenia masy spadkowej, w szczególnoœci nieruchomoœci. Pienišdze ze sprzedaży spadkobiercy mieli podzielić na cztery częœci. Przy czym jedna miała przypaœć tytułem zapisu wnuczętom testatora. Spadkobiercy wykonali wolę zmarłego i sprzedali nieruchomoœć za ponad 1,3 mln zł. Podatnik postanowił się upewnić, jak opodatkować zysk z przypadajšcej mu częœci spieniężonej nieruchomoœci. Zwłaszcza czy na PIT należny skarbówce ma wpływ to, że częœć pieniędzy wydał na realizację zapisu.

Fiskus odpowiedział, że kwota zapisu testamentowego nie może być traktowana jako koszt obniżajšcy podstawę obliczenia PIT ze sprzedaży. W ocenie fiskusa do kosztów odpłatnego zbycia podatnik może zaliczyć jedynie wydatki na akt notarialny. Od reszty w ocenie urzędników powinien zapłacić 19 proc. PIT.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gdańsku nie podzielił tego stanowiska. Uznał, że podział spadku polegajšcy na sprzedaży majštku spadkowego i podziale uzyskanej sumy między spadkobierców w ogóle nie podlega PIT.

Fiskus zaskarżył to orzeczenie. NSA oddalił jego skargę kasacyjnš, ale na nowo wyłożył przepisy. Przede wszystkim nie podzielił stanowiska WSA, że w sprawie nie ma zastosowania ustawa o PIT. Zgodził się z fiskusem, że czym innym jest nabycie spadku, a czymœ innym sprzedaż nieruchomoœci spadkowej. Ta czynnoœć podlega przepisom ustawy o PIT.

Realny zysk

Jeœli jednak chodzi o sposób opodatkowania takiego zbycia, NSA opowiedział się po stronie podatnika, choć uznał, że wydatek na zaspokojenie zapisobierców nie może być kosztem podatkowym takiej transakcji. W ich katalogu nie ma zapisów spadkowych.

Jednak – jak tłumaczył sędzia NSA Tomasz Zborzyński – w sporze należy odnieœć się do strony przychodowej. W ocenie sšdu w opisanym przypadku przychodem nie może być cała cena.

Z wykonanego zapisu podatnik nie uzyskuje bowiem realnego przysporzenia. W konsekwencji przychodem ze sprzedaży nieruchomoœci spadkowej będzie cena, ale z wyłšczeniem zapisu testamentowego.

Wyrok jest prawomocny.

sygn. akt II FSK 715/15

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Konrad Filip Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Parnerzy

Przepisy podatkowe pozostajš surowe dla zbywajšcych nieruchomoœci nabyte w spadku. Spadkobiercy nie przysługuje prawo do rozliczenia nieomal żadnego kosztu przy sprzedaży nieruchomoœci przed upływem pięciu lat. W mojej ocenie ustawodawca powinien rozważyć, czy taki stan rzeczy jest pożšdany. Sytuacji takich jak ta dałoby się bowiem uniknšć bez dużych strat dla fiskusa, gdyby spadkobierca mógł rozpoznać koszty poniesione przez spadkodawcę. Analogiczna regulacja obowišzuje podczas zbywania np. jednostek funduszy inwestycyjnych lub akcji (art. 22 ust. 1m ustawy o PIT). Wydaje się, że jej wprowadzenie byłoby słuszne także na potrzeby zbywania jakiegokolwiek majštku spadkowego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL