Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Przychody z najmu - jak je rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT

123RF
Podatnicy, którzy zarabiajš na wynajmie nieruchomoœci, muszš z tego tytułu zapłacić daninę. Jeœli nie wybrali opodatkowania ryczałtem, majš czas do końca kwietnia, aby rozliczyć się z fiskusem za ubiegły rok.

Wynajmujšcy nieruchomoœć niejednokrotnie stajš przed dylematem wyboru sposobu i metody opodatkowania uzyskiwanych w przyszłoœci dochodów z najmu. Podjęta decyzja ma wpływ m.in. na sposób rozliczenia tych dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym.

20 stycznia upływa nieprzekraczalny termin do złożenia właœciwemu urzędowi skarbowemu oœwiadczenia o wyborze formy opodatkowania, oœwiadczenia o opodatkowaniu całoœci przychodów lub dochodów z najmu współwłasnoœci małżeńskiej przez jednego z małżonków oraz oœwiadczenia dotyczšcego kwartalnego rozliczania ryczałtu. Z kolei dla podatników rozpoczynajšcych wynajem swojej nieruchomoœci w trakcie roku podatkowego, istotny termin to 20 dzień miesišca następujšcego po miesišcu, w którym osišgnięto pierwszy przychód z najmu.

We wskazanych terminach podatnicy wynajmujšcy składniki majštku niezwišzane z działalnoœciš gospodarczš (tzw. najem prywatny) mogli wybrać metodę opodatkowania dochodów z najmu: opodatkowanie według skali podatkowej albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Według skali

Przychody z tzw. najmu prywatnego uzyskiwane w 2017 r. przez podatników, którzy w ww. terminach nie złożyli oœwiadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej okreœlonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Opodatkowaniu według skali podlega dochód, czyli przychód (a więc czynsz płacony przez najemcę) pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Podatnicy uzyskujšcy w 2017 r. dochody z wynajmu byli zobligowani do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy do 20. dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym został osišgnięty przychód.

Dochód z najmu opodatkowany w 2017 r. na zasadach ogólnych należy rozliczyć w zeznaniu PIT-36 składanym do właœciwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Skala podatkowa 2017 r.

Przychody z najmu nieruchomoœci wykazuje się w pozycji 6 formularza PIT-36 „najem lub dzierżawa", gdzie w poszczególnych kolumnach należy wprowadzić następujšce dane:

- w kolumnie - „przychód" - sumę przychodów uzyskanych od najemców w roku podatkowym 2017. Za przychód uzyskany uznaje się kwoty rzeczywiœcie uzyskane od najemców w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r..

- w kolumnie – „koszty uzyskania przychodów" – sumę kosztów faktycznie poniesionych w roku podatkowym;

- w kolumnie „dochód" – różnicę między przychodami lub kosztami, chyba że koszty sš wyższe od przychodów, wtedy różnicę takš należy ujšć w kolumnie „strata";

- w kolumnie „należna zaliczka" – sumę wszystkich należnych w cišgu całego roku zaliczek wpłaconych na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnik ma obowišzek wykazać należne zaliczki także w częœci „O.1" zeznania, wpisujšc je za każdy z miesięcy od stycznia do grudnia 2017 r.

Remonty, odsetki i odpisy w kosztach

Do kosztów uzyskania przychodu, które podatnicy mogš uwzględniać w rozliczeniu, zalicza się wydatki, które:

- nie znajdujš się na liœcie kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 ustawy o PIT),

- pozostajš w zwišzku przyczynowo – skutkowym z przychodem lub Ÿródłem przychodu,

- sš poniesione w celu osišgnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia Ÿródła przychodu oraz

- sš właœciwie udokumentowane.

Za koszty uzyskania przychodu można zatem uznać m.in. wydatki na media, koszty remontów wynajmowanej nieruchomoœci, odsetki od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania będšcego przedmiotem wynajmu czy też odpisy amortyzacyjne od wynajmowanej nieruchomoœci.

Razem z pensjš i zapłatš za zlecenie

Dochody z najmu łšczš się z innymi dochodami podatnika opodatkowanymi na zasadach ogólnych, do których zalicza się wynagrodzenia ze stosunku pracy, dochody z umów cywilnoprawnych, pozarolniczš działalnoœć gospodarczš i inne Ÿródła. Podstawa opodatkowania PIT jest zatem ustalana łšcznie dla dochodów ze wszystkich Ÿródeł.

Można skorzystać z ulg

Składajšc PIT-36, podatnicy majš możliwoœć skorzystania z odliczeń od dochodu i podatku przewidzianych w ustawie o PIT. Od dochodu można odliczyć m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, ulgę internetowš, darowizny, ulgę odsetkowš, wpłaty na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz ulgę rehabilitacyjnš.

Ponadto, po spełnieniu wymogów okreœlonych w ustawie o PIT, podatnicy majš prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej oraz do odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokoœci 7,75 proc. podstawy wymiaru.

W przypadku małżonków wynajmujšcych nieruchomoœć stanowišcš majštek wspólny, każdy z małżonków, składajšc zeznanie PIT-36, bez względu na to, czy indywidualne czy wspólne z małżonkiem, w zeznaniu wykazuje 1 dochodu, kosztów uzyskania przychodu oraz przychodu (poz. 6 – najem, dzierżawa / przychód, koszty, dochód).

Zasady tej nie stosuje się w przypadku małżonków, którzy złożyli pisemne oœwiadczenie o opodatkowaniu całoœci dochodu osišgniętego z tego Ÿródła przez jednego z nich.

Według stawki 8,5 proc.

Podatnicy, którzy w ustawowym terminie złożyli naczelnikowi właœciwego urzędu skarbowego oœwiadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychody z najmu rozliczajš w osobnym rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-28.

Podatnicy, którzy wybrali tę metodę, sš zobowišzani – miesięcznie lub kwartalnie – bez wezwania wpłacać ryczałt od przychodów z najmu według stawki 8,5 proc. Opodatkowaniu podlega kwota przychodu bez zastosowania kosztów uzyskania przychodu.

Zeznanie PIT–28 za poprzedni rok podatkowy należało złożyć do końca stycznia do urzędu właœciwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Przychody z najmu nieruchomoœci należało wykazać w pozycji 3 formularza PIT-28 („przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów") w kolumnie według stawki 8,5 proc. W poszczególnych kolumnach trzeba było wpisać przychód, tj. kwotę rzeczywiœcie uzyskanš od najemców, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Jeżeli umowa najmu wskazuje, że koszty eksploatacyjne majš ponosić najemcy, to kwotę przychodu stanowi czynsz otrzymany od najemców.

Obliczenie ryczałtu następuje w częœci G, w poz. 99, gdzie wykazywana jest kwota ryczałtu w wysokoœci 8,5 proc. kwoty przychodu.

Kwotę wpłaconego ryczałtu za miesišce od stycznia do listopada lub za I, II i III kwartał roku podatkowego wykazuje się w częœci K poz. 118, kwoty wpłaconego ryczałtu za miesišce styczeń – listopad (lub za I, II, III kwartał) – w częœci L w poz. 121-131, natomiast za grudzień lub IV kwartał – w częœci L.2 poz. 133.

Rozliczajšc w zeznaniu PIT-28 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatnik ma prawo zastosować ten sam katalog odliczeń wykazanych w załšczniku PIT-O, z wyłšczeniem ulgi prorodzinnej.

W przypadku małżonków wynajmujšcych nieruchomoœć stanowišcš majštek wspólny, nie jest możliwe złożenie wspólnego zeznania PIT-28. Każdy z małżonków jest zobligowany do złożenia PIT-28, gdzie wykazuje 1 kwoty przychodu oraz wpłaconego ryczałtu.

Zasady tej nie stosuje się w przypadku małżonków, którzy złożyli pisemne oœwiadczenie o opodatkowaniu całoœci dochodu osišgniętego z tego Ÿródła przez jednego z nich.

Obowišzkowym załšcznikiem do zeznania PIT-28 jest PIT-28/A, który służy wyszczególnieniu poszczególnych stawek ryczałtu (częœć „B.2"). Małżonkowie rozliczajš się osobno z przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. Dlatego każdy z nich musi dołšczyć załšcznik PIT–28/A do swojej deklaracji PIT-28, nawet jeœli rozliczajš udziały we wspólnej własnoœci.

Przykład

Rozliczenie według skali podatkowej:

Wartoœć mieszkania 300 000 zł

Czynsz 2000 zł x 12 = 24 000 zł

Odpis amortyzacyjny (roczna stawka amortyzacji dla lokali mieszkalnych wynosi 1,5 proc.) 300 000 zł x 1,5 proc. = 4500 zł

Koszty eksploatacji 325 zł x 12 = 3900 zł

Dochód 24 000 zł - 4500 zł – 3900 zł = 15 600 zł

Podatek 15 600 zł x 18 proc. = 2808 zł

Rozliczenie ryczałtem:

24 000 zł x 8,5 proc. = 2040 zł

Działalnoœć gospodarcza

Przedsiębiorcy wynajmujšcy w 2017 r. nieruchomoœć wchodzšcš w skład œrodków trwałych majšcych zwišzek z prowadzonš przez nich działalnoœciš gospodarczš majš możliwoœć wyboru opodatkowania dochodów z najmu: albo według skali podatkowej albo według 19-proc. podatku liniowego.

Co istotne, wynajem nieruchomoœci w celu œwiadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania jest uznawany przez fiskusa za prowadzenie działalnoœci gospodarczej, z uwagi na to, że czynnoœci sš podejmowane przez wynajmujšcego cyklicznie, w sposób powtarzalny, zorganizowany i cišgły i w celach zarobkowych.

Podatnicy rozliczajšcy najem według skali podatkowej składajš zeznanie PIT–36 w terminie do 30 kwietnia 2018 r, a przychód, koszty oraz dochody z najmu wykazujš w częœci D.1 w poz. 3 „pozarolnicza działalnoœć gospodarcza". Przedsiębiorcy rozliczajšcy się z fiskusem w zeznaniu PIT-36 mogš skorzystać ze wszystkich odliczeń przewidzianych w częœci PIT-O, po spełnieniu przesłanek wskazanych w ustawie.

Wynajmowanie nieruchomoœci w ramach prowadzonej działalnoœci gospodarczej nie jest traktowane jako odrębny dochód z tej działalnoœci, więc w rozliczeniu PIT–36 i załšczniku PIT/B podatnicy wykazujš wszystkie dochody i koszty ze wszelkich rodzajów działalnoœci jako pochodzšce z jednego Ÿródła.

Natomiast podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie 19-proc. podatkiem liniowym, składajš PIT–36L również w terminie do 30 kwietnia 2018 r., a w deklaracji mogš pomniejszyć przychód o koszty jego uzyskania. Rozliczenie PIT-36L nie może być złożone wspólnie z małżonkiem.

Wybierajšc podatek liniowy jako formę opodatkowania dochodów z działalnoœci gospodarczej, z uwagi na odmiennš stawkę podatku, podatnicy nie mogš w zeznaniu rocznym łšczyć najmu z innymi Ÿródłami przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. W przypadku natomiast gdy dochody przedsiębiorcy z innych działów prowadzonej przez niego działalnoœci gospodarczej również opodatkowane sš 19-proc. podatkiem liniowym w zeznaniu PIT-36L, to podatnik wykazuje i łšczy wszystkie dochody z działalnoœci gospodarczej.

Jeœli w ubiegłych latach koszty prowadzonej działalnoœci, w której skład wchodzi wynajem nieruchomoœci, przekroczyły przychody, to podatnicy mogš w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L odliczyć stratę z lat ubiegłych.

Prowadzenie działalnoœci gospodarczej w zakresie najmu, skutkuje możliwoœciš amortyzowania œrodków trwałych majšcych zwišzek z prowadzonš działalnoœciš od ich wartoœci poczštkowej.

Bez względu na wybranš metodę opodatkowania, przedsiębiorcy mogš odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L zapłacone z tytułu prowadzenia działalnoœci gospodarczej składki na ubezpieczenie społeczne, a od obliczonego podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Poza omówionymi już kwestiami, należy pamiętać o obowišzku dołšczenia do zeznania podatkowego formularza PIT/B. Wymóg ten dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczajšcych przychody z najmu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, jak i tych, którzy płacš podatek według stawki liniowej.

Autor jest ekspertem podatkowym w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2157 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL