Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Sprzedajšcy wytwarzanš w domu energię rozlicza w PIT-36

123RF
Osoba fizyczna, która sprzedaje nadwyżki energii elektrycznej, ma przychód z innych Ÿródeł. Płaci podatek według stawek 18 i 32 proc.

Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaœniła w interpretacji, w jaki sposób rozlicza się prosument, czyli osoba wytwarzajšca energię elektrycznš we własnej mikroinstalacji, która sprzedaje jej nadwyżki zakładowi energetycznemu.

To odpowiedŸ na pytanie podatnika, który zamontował instalację fotowoltaicznš na dachu swojego domu i wytwarza energię elektrycznš o maksymalnej mocy 5,4 kW. Instalacja została uruchomiona i przyłšczona do sieci energetycznej na podstawie umowy z zakładem energetycznym. Wnioskodawca nie ma koncesji na wytwarzanie energii. Będzie jš zużywał na własne potrzeby. W niektórych okresach może wytworzyć jej więcej, niż potrzebuje. Wtedy nadwyżki odsprzeda zakładowi energetycznemu. Zakłada, że przychody nie przekroczš 150 tys. zł.

Zapytał, w jakiej wysokoœci i w jakim momencie powinien opodatkować dochody ze sprzedaży nadwyżek energii. Zastanawiał się, czy może je rozliczyć łšcznie z przychodami z najmu mieszkań, od których płaci ryczałt 8,5 proc.

Dyrektor izby skarbowej wskazał, że prosumentem zgodnie z ustawš o odnawialnych Ÿródłach energii jest odbiorca końcowy dokonujšcy zakupu energii, który wytwarza jš również na potrzeby własne, niezwišzane z wykonywanš działalnoœciš gospodarczš. Jego instalacja mieœci się w definicji mikroinstalacji – do 40 kW. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy o odnawialnych Ÿródłach energii jej wytwarzanie i wprowadzanie do sieci nie stanowi działalnoœci gospodarczej.

W ustawie o PIT nie ma definicji energii elektrycznej. Z kodeksu cywilnego wynika natomiast, że energia nie jest rzeczš (sš nimi tylko przedmioty materialne). Jej sprzedaż nie jest więc odpłatnym zbyciem rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT.

– Przychód ze sprzedaży energii wytwarzanej w odnawialnym Ÿródle (mikroŸródle) przez osobę fizycznš niebędšcš przedsiębiorcš należy zakwalifikować do przychodów z innych Ÿródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT – uznał dyrektor izby skarbowej.

Oznacza to, że wnioskodawca zapłaci podatek według skali, czyli stawek 18 i 32 proc. Dochód za dany rok musi wykazać w PIT-36 składanym do 30 kwietnia kolejnego roku.

Przychód z innych Ÿródeł łšczy się z pozostałymi przychodami ze Ÿródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali. Nie łšczy się natomiast z przychodem uzyskiwanym z najmu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stawkš 8,5 proc. W tej sytuacji wnioskodawca złoży dwa zeznania. Dochód ze sprzedaży energii rozliczy w PIT-36, a przychody z najmu w PIT-28.

numer interpretacji: 3063-ILPB1-1.45 11.371.2016.2.AA

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: monika.pogroszewska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL