Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Nie tylko niewidomy odliczy wydatki na psa asystujšcego

Fotorzepa, Dominik Pisarek
Od 1 stycznia br. rozszerzono kršg osób mogšcych pomniejszyć swój dochód o wydatki na utrzymanie specjalnie wyszkolonego czworonoga. Z ulgi majš prawo skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne i to już w rozliczeniu za 2017 rok.

Podstawš obliczenia podatku jest dochód po odliczeniu m.in. kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków zwišzanych z ułatwieniem wykonywania czynnoœci życiowych przez podatnika będšcego osobš niepełnosprawnš lub podatnika, na którego utrzymaniu sš osoby niepełnosprawne (zob. art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT).

Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione m.in. na:

- utrzymanie psa asystujšcego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczajšcej w roku podatkowym 2280 zł (zob. art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy o PIT w brzmieniu obowišzujšcym od 1 stycznia 2018 r.)

- utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzšce zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnoœciš narzšdu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystujšcego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczajšcej w roku podatkowym 2280 zł (zob. art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy o PIT w brzmieniu obowišzujšcym od 1 stycznia 2018 r.)

Nie każdy pies daje prawo do ulgi

Pies asystujšcy to odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególnoœci pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzšcej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym (zob. art. 2 pkt 11 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2046 ze zm.).

W wyniku nowelizacji doszło zatem do rozszerzenia kręgu osób, które będš mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystujšcego. Zastosowanie tego odliczenia zostało rozszerzone na wszystkie osoby niepełnosprawne posiadajšce psa asystujšcego. Nie zmieniła się natomiast wysokoœć wydatków, które można odliczyć od dochodu. Jest to nadal kwota 2 280 zł.

Także za ubiegły rok

Przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowišzujšcym od 1 stycznia 2018 r. stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. z tym, że m.in. przepisy dotyczšce utrzymania psa asystujšcego w brzmieniu obowišzujšcym od 1 stycznia 2018 r. stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. Tak stanowi art. 4 ustawy z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie ww. przepisu przejœciowego osoby niepełnosprawne, inne niż osoby niewidome i niedowidzšce zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnoœciš narzšdu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa będš mogły już za 2017 r. odliczyć od dochodu wydatki na utrzymanie psa asystujšcego.

Rachunki nie sš potrzebne

Wysokoœć wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentu stwierdzajšcego ich poniesienie, zawierajšcego w szczególnoœci: dane identyfikujšce kupujšcego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedajšcego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty (zob. art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o VAT). Jednak w przypadku wydatków na utrzymanie psa asystujšcego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzajšcych ich wysokoœć. Na żšdanie organów podatkowych podatnik jest natomiast obowišzany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególnoœci okazać certyfikat potwierdzajšcy status psa asystujšcego (zob. art. 26 ust. 7c pkt 2 ustawy o PIT).

Wyższy limit zarobków

Przepisy art. 26 ust. 7a-7d i ust. 7g ustawy o PIT stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostajš następujšce osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Dochody tych osób niepełnosprawnych nie mogš jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 10 080 zł. W stosunku do stanu prawnego obowišzujšcego do 31 grudnia 2017 r. ustawodawca podniósł limit dochodu osoby niepełnosprawnej będšcej na utrzymaniu podatnika, uprawniajšcego tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne tej osoby niepełnosprawnej z 9120 zł do 10 080 zł. Ponadto ustawodawca postanowił, że od 1 stycznia 2018 r. do dochodów objętych tym limitem nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, tj. dzieci:

- małoletnie,

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalnš,

- do ukończenia 25. roku życia uczšce się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oœwiaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujšcych system oœwiatowy lub szkolnictwo wyższe obowišzujšcych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

Nie mogš być sfinansowane ani zwrócone

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegajš odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze œrodków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywnoœci, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze œrodków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Gdy wydatki były częœciowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (œrodków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotš sfinansowanš (dofinansowanš) z tych funduszy (œrodków) lub zwróconš w jakiejkolwiek formie (zob. art. 26 ust. 7b ustawy o PIT). Wydatki m.in. na cele rehabilitacyjne podlegajš odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (zob. art. 26 ust. 13a ustawy o PIT).

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200)

podstawa prawna: ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r., poz. 2175)

Trzeba mieć orzeczenie lub decyzję

Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, stosownie do art. 26 ust. 7d ustawy o PIT, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekajšce do jednego z trzech stopni niepełnosprawnoœci, okreœlonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznajšcej rentę z tytułu całkowitej lub częœciowej niezdolnoœci do pracy, rentę szkoleniowš albo rentę socjalnš, albo

3) orzeczenia o niepełnosprawnoœci osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

W myœl art. 26 ust. 7f ustawy o PIT, przez osoby zaliczone do:

1) I grupy inwalidztwa należy rozumieć osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitš niezdolnoœć do pracy oraz niezdolnoœć do samodzielnej egzystencji albo

b) znaczny stopień niepełnosprawnoœci;

2) II grupy inwalidztwa należy rozumieć osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitš niezdolnoœć do pracy albo

b) umiarkowany stopień niepełnosprawnoœci.

Wydatki na cele rehabilitacyjne mogš być odliczone również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawnoœci wydane przez właœciwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowišzujšcych do 31 sierpnia 1997 r. (zob. art. 26 ust. 7g ustawy o PIT).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL