Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Fiskus wyrzuca z podatkowych kosztów wydatki na imprezy, na których dominuje konsumpcja i rozrywka

Adobe Stock
Jeœli na spotkaniu z klientami jest za dużo atrakcji, fiskus zakaże rozliczania wydatków w kosztach.

Ostrzeżenie dla firm organizujšcych œwišteczne przyjęcia dla kontrahentów. Fiskus wyrzuca z podatkowych kosztów wydatki na imprezy, na których dominuje konsumpcja i rozrywka.

– Œwišteczne spotkania z klientami to wieloletni i zakorzeniony zwyczaj. Niestety, firmy majš duże problemy z ich rozliczaniem. Przepisy sš niejasne, zmieniajš się interpretacje i orzecznictwo – mówi Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner zarzšdzajšcy w kancelarii PBC.

– Generalnie skarbówka akceptuje spotkania, których celem jest reklama i promocja firmy, natomiast rozrywka to tylko dodatek – mówi Konrad Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP. – Jeœli jest odwrotnie, zakwestionuje rozliczenie.

Za mało promocji

Przekonała się o tym spółka, która obchodziła 25-lecie swojej działalnoœci. Zorganizowała konferencję, na której przedstawiła swojš historię, dokonania oraz plany. Odbyły się na niej też prelekcje dotyczšce branżowych przepisów i perspektyw rynku. Goœciom zaserwowano poczęstunek (z alkoholem) oraz występ artystyczny.

Spółka chciała rozliczyć imprezę w kosztach podatkowych. Fiskus się jednak na to nie zgodził, argumentujšc, że „częœć promujšca firmę została przesłonięta przez częœć konsumpcyjno-rekreacyjnš i rozrywkowš, tym samym obchody jubileuszu przybrały charakter wydarzenia o cechach reprezentacyjnych". A reprezentacja jest z kosztów wyłšczona.

Integracja pracowników

– Nie ma innego wyjœcia: jeœli firma chce rozliczyć œwišteczne przyjęcie dla klientów, musi zadbać o rozbudowanš częœć merytorycznš – mówi Tomasz Piekielnik. – Może omówić wyniki finansowe czy przedstawić nowe produkty. Oczywiœcie kłóci się to z charakterem wigilijnego spotkania, ale wiele firm tak robi właœnie ze względów podatkowych.

Tomasz Piekielnik dodaje, że nie powinno być problemów z rozliczeniem œwištecznego przyjęcia w kosztach, jeœli sš na nim tylko pracownicy i ich rodziny. Fiskus dostrzega, że takie spotkania majš na celu integrację i poprawę atmosfery pracy. Gorzej, jeœli uczestniczš w nim także goœcie spoza firmy, kontrahenci czy przedstawiciele lokalnych władz. Skarbówka twierdzi, że to wyłšczona z podatkowych kosztów reprezentacja. Firmy powinny więc rozdzielać wydatki, chyba że uda im się przekonać fiskusa, że spotkanie miało na celu promocję, a nie wyłšcznie konsumpcję – podsumowuje Piekielnik. Š?

Zmiana interpretacji po wyroku trybunału

Œledzik bez przychodu

Firmy organizujšce wigilijne spotkania nie muszš już naliczać ich uczestnikom przychodu. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. ( sygn. K 7/13) fiskus zgadza się, że nie uzyskujš oni korzyœci majštkowej. Wczeœniej skarbówka twierdziła, że organizator œwištecznego przyjęcia powinien opodatkować goœci. Na argumenty o problemach z obliczeniem, kto ile zjadł i wypił, urzędy odpowiadały, że przychód można wyliczyć statystycznie, na podstawie listy obecnych osób.

Trybunał Konstytucyjny podkreœlił jednak, że przychód można naliczyć tylko wtedy, gdy konkretna osoba otrzymuje okreœlone œwiadczenie dajšce jej korzyœci majštkowe. A nie wtedy, gdy ktoœ zostanie zaproszony na imprezę i z tego zaproszenia skorzysta. Trudno bowiem uznać, że zwiększył się z tego powodu jego majštek albo że zaoszczędził sobie wydatków.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL