Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Czy ryczałt za jazdy prywatne obejmuje koszty paliwa

www.sxc.hu
Okreœlona ryczałtowo wartoœć przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów osobistych obejmuje także wartoœć benzyny. Tak wbrew interpretacjom fiskusa wskazujš w swoim orzecznictwie wojewódzkie sšdy administracyjne.

Zasady ustalania wartoœci przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych od lat sprawiajš problemy przedsiębiorcom. Przed 1 stycznia 2015 r. wartoœć pieniężnš nieodpłatnego œwiadczenia z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych ustało się:

1) jeżeli przedmiotem œwiadczenia były usługi wchodzšce w zakres działalnoœci gospodarczej wykonujšcego œwiadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2) jeżeli przedmiotem œwiadczeń były usługi zakupione - według cen zakupu;

3) jeżeli przedmiotem œwiadczeń było udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartoœci czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy œwiadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególnoœci ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Takie sformułowanie przepisów powodowało wiele trudnoœci w precyzyjnym ustaleniu wartoœci nieodpłatnego œwiadczenia, a także generowało wiele dodatkowych obowišzków dokumentacyjnych po stronie pracodawcy. Dlatego ustawodawca zdecydował się na uproszczenie przepisów.

Nowe przepisy...

Zgodnie z przepisami obowišzujšcymi od 1 stycznia 2015 r. wartoœć pieniężnš nieodpłatnego œwiadczenia przysługujšcego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokoœci:

- 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemnoœci silnika do 1600 cm3,

- 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemnoœci silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez częœć miesišca, wartoœć œwiadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokoœci 1/30 ww. kwot. Przepisy przewidziały również sytuację, w której œwiadczenie przysługujšce pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częœciowo odpłatne. Wtedy przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartoœciš ryczałtu i odpłatnoœciš ponoszonš przez pracownika.

PRZYKŁAD:

Firma X sp. z o.o. udostępnia swoim pracownikom samochody (o pojemnoœci silnika 1.4 l) do wykorzystania w celach służbowych oraz prywatnych. Pracownicy korzystajšcy z samochodu służbowego do celów prywatnych zobowišzani sš do opłacania miesięcznego ryczałtu na rzecz spółki w wysokoœci 150 zł. Jaka będzie wartoœć pieniężna nieodpłatnego œwiadczenia przysługujšcego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, jeœli pracownik w cišgu miesišca użytkował samochód do celów prywatnych jedynie przez 10 dni?

250 zł – 150 zł = 100 zł = miesięczna wartoœć nieodpłatnego œwiadczenia

100 zł x 10/30 = 33,33 zł = wartoœć nieodpłatnego œwiadczenia za użytkowanie samochodu osobowego przez 10 dni

...i nowe wštpliwoœci

Wraz z wejœciem w życie nowych przepisów, które miały na celu uproszczenie procedury rozliczania wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych, pojawiły się jednak nowe wštpliwoœci. Przepisy nie wskazujš bowiem w sposób jasny, czy ustawowy ryczałt (250 zł lub 400 zł) obejmuje także wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup paliwa. Podatnicy zaczęli więc zwracać się do organów podatkowych o wydanie interpretacji podatkowych w tej kwestii.

Organy mówiš: „nie"

Organy podatkowe przyjęły negatywnš dla podatników linię interpretacyjnš wskazujšc, że ryczałtowo okreœlona wartoœć nieodpłatnego œwiadczenia obejmuje wyłšcznie koszty pracodawcy wynikajšce z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, do których poniesienia pracodawca jest zobowišzany niezależnie od tego czy pracownik będzie wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych czy nie.

Takie rozumowanie doprowadziło organy podatkowe do konkluzji, że kwota ryczałtu nie obejmuje kosztów paliwa, w sytuacji gdy samochód służbowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. Jeżeli zatem pracodawca pokrywa wydatki pracowników na paliwo zużyte w innych celach niż służbowe, to wartoœć tego paliwa stanowi opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokoœć należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o PIT (np. interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z 22 grudnia 2016 r., 3063.ILPB1-1.4511. 276.2016.1.KS; interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z 15 listopada 2016 r., IPPB4/ 4511-1040/16-3/JM; interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z 10 listopada 2016 r, IPPB4/ 4511-998/16-2/AK).

Korzystne rozstrzygnięcia WSA

Z takš interpretacjš przepisów nie zgadzajš się jednak wojewódzkie sšdy administracyjne, które przychylajš się do stanowisk podatników. Argumentujš, że w omawianym przepisie wyraŸnie wskazano, iż otrzymanym œwiadczeniem jest „wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych". Wykorzystywać natomiast to tyle, co „posługiwać się", „używać". Wbrew stanowisku organów podatkowych œwiadczeniem pracodawcy nie jest więc samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwoœci prawidłowego używania, a więc także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiajšcych takie używanie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków – jakim sš wydatki na paliwo – uznać za stanowišce odrębne œwiadczenia.

Jaki był cel ustawodawcy

Sšdy powołujš się także na wykładnię celowoœciowš przepisu. Wskazujš, że skoro intencjš projektodawcy było uproszczenie zasad ustalania wartoœci œwiadczenia, to chciał on objšć ryczałtem wszystkie jego elementy. Objęcie ryczałtem samego tylko udostępnienia samochodu lub ewentualnie kosztów stałych zwišzanych z jego eksploatacjš przy koniecznoœci odrębnego, skomplikowanego ustalania kosztów zużycia paliwa, nie realizowałoby założonego celu. Przeciwnie, stanowiłoby dalsze skomplikowanie prowadzenia niezbędnych ewidencji. Taki stanowisko zostało potwierdzone w licznych wyrokach WSA, np. w wyroku WSA w Kielcach z 16 lutego 2017 r. (I SA/Ke 1/17); wyroku WSA w Gliwicach z 7 lutego 2017 r. (I SA/Gl 1071/16); wyroku WSA w Gliwicach z 8 marca 2017 r. (I SA/Gl 1500/1); wyroku WSA we Wrocławiu z 21 marca 2017 r. (I SA/Wr 1263/16).

Trzeba poczekać na wyrok NSA

Niestety, wspólnš cechš wszystkich wskazanych wyżej wyroków WSA jest to, że sš one nieprawomocne. Z uwagi na dużš liczbę nieprawomocnych wyroków w tym zakresie, można się spodziewać, że w najbliższym czasie NSA podejmie temat i rozwieje wštpliwoœci podatników rozstrzygajšc w drugiej instancji.

Racjonalna i spójna argumentacja przedstawiana konsekwentnie w kolejnych wyrokach WSA pozwala z optymizmem czekać na pozytywne rozstrzygnięcie NSA, które powinno dać pracodawcom zielone œwiatło do tworzenia korzystnej dla pracowników i pozbawionej ryzyka podatkowego polityki samochodowej w przedsiębiorstwie. ?

Autorka jest konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL