Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Jaki podatek od hodowli kotów rasowych

Fotolia.com
Rozmnażanie i sprzedaż rasowych zwierzšt domowych jest działem specjalnym produkcji rolnej. Od uzyskanych przychodów należy płacić daninę według zasad ogólnych albo jako ryczałt w wysokoœci 16,29 zł od jednego czworonoga.

- Zwracam się z proœbš o omówienie na łamach zagadnień zwišzanych z obowišzkami podatkowymi hodowców zwierzšt domowych: psów i kotów. Temat nie jest znany, a urzędnicy skarbowi też nie majš wiadomoœci w tym zakresie. Przymierzam się do prowadzenia hodowli kotów, ale nie wiem czy muszę otwierać działalnoœć gospodarczš. Czy może istnieje inna forma rozliczania się z fiskusem? – pyta czytelniczka.

OdpowiedŸ należy rozpoczšć od wyjaœnienia, że pojęcie działalnoœci gospodarczej nie jest rozumiane we wszystkich przepisach jednakowo. Istnieje bowiem wiele definicji działalnoœci gospodarczej.

Prawo działalnoœci gospodarczej

Najważniejszš – bo decydujšcš o tym kiedy konieczne jest zgłaszanie wykonywania działalnoœci gospodarczej – z tych definicji okreœla ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoœci gospodarczej (zob. art. 2 tej ustawy). Definicja ta nie obejmuje jednak m.in. chowu i hodowli zwierzšt, gdyż przepisów ustawy o swobodzie działalnoœci gospodarczej nie stosuje się do działalnoœci w tym zakresie (co wynika z art. 3 pkt 1 tej ustawy). Oznacza to, że w zwišzku z rozpoczęciem hodowli kotów nie musi Pani zgłaszać wykonywania działalnoœci gospodarczej (czyli – w uproszczeniu – otwierać działalnoœci gospodarczej).

Podatek dochodowy

Podobnie jest według ustawy o PIT, tj. również przepisy tej ustawy nie uznajš za działalnoœć gospodarczš chowu i hodowli zwierzšt. Działalnoœć taka stanowi bowiem albo działalnoœć rolniczš (wówczas przepisy ustawy o PIT nie majš zastosowania – zob. art. 2 ust.  1 pkt 1 ustawy o PIT), albo należy do tzw. działów specjalnych produkcji rolnej.

Do działów specjalnych produkcji rolnej należy m.in. hodowla i chów innych zwierzšt poza gospodarstwem rolnym (zob. art. 3 ust. 3 ustawy o PIT). Dotyczy to także hodowli kotów rasowych. A zatem z tytułu hodowli kotów może Pani osišgać podlegajšce opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej.

Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej mogš być ustalane na dwa sposoby:

- na zasadach ogólnych (czyli jako nadwyżka faktycznych przychodów nad faktycznymi kosztami) lub

- w wysokoœci zryczałtowanej na podstawie norm szacunkowych (zob. art. 24 ust. 4–4e ustawy o PIT. W przypadku hodowli kotów rasowych w 2017 r. jest to 16,29 zł od jednej sztuki stada podstawowego), przy czym:

1) warunkiem stosowania zasad ogólnych jest prowadzenie księgi (podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksišg rachunkowych) wykazujšcej te przychody (o zamiarze założenia ksišg podatnik jest obowišzany zawiadomić właœciwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastšpiło ono w cišgu roku - zob. art. 15 ust. 1 ustawy o PIT),

2) obowišzkiem podatników, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalajš przy zastosowaniu norm szacunkowych, jest składanie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym, tj. deklaracji PIT-6 (do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w cišgu roku podatkowego – w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia działalnoœci). Na podstawie tej deklaracji naczelnicy urzędu skarbowego ustalajš wysokoœć zaliczek miesięcznych (zob. art. 43 ust. 4 ustawy o PIT).

VAT

Inaczej niż w przypadku ustawy o swobodzie działalnoœci gospodarczej oraz ustawy o PIT, według ustawy o VAT działalnoœć polegajšca na hodowli kotów rasowych jest działalnoœciš gospodarczš, a w konsekwencji prowadzona w ramach takiej hodowli sprzedaż kotów jest dostawš towarów podlegajšcš opodatkowaniu VAT (zwierzęta sš bowiem towarami w rozumieniu przepisów o VAT).

W przypadku prowadzenia takiej sprzedaży przez osobę będšcš czynnym podatnikiem VAT, dostawy (sprzedaż) kotów sš opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23 proc. Nie ma bowiem w tym przypadku zastosowania żadna z obniżonych stawek VAT.

Podatnicy prowadzšcy działalnoœć w zakresie hodowli kotów mogš jednak najczęœciej korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, tj. zwolnienia obejmujšcego sprzedaż przez podatników, u których wartoœć sprzedaży nie przekroczyła łšcznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (zob. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), jak również sprzedaż przez podatnika rozpoczynajšcego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynnoœci podlegajšcych opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartoœć sprzedaży nie przekracza 200 000 zł, w proporcji do okresu prowadzonej działalnoœci gospodarczej w roku podatkowym (zob. art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). W przypadkach takich dostawy (sprzedaż) kotów sš zwolnione z VAT.

—Tomasz Krywan

doradca podatkowy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL