Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Dopłata do zimowiska dzieci pracowników z wyższš ulgš

AdobeStock
Zwolnienie od podatku wartoœci dofinansowania wyjazdu dzieci pracowników ze œrodków obrotowych podniesiono z 760 zł do 2000 zł rocznie. Z kolei na wyjazd pracownika można przeznaczyć bez ryzyka opodatkowania do 1000 zł.

Już 15 stycznia dzieci i młodzież rozpocznš ferie zimowe. Odpoczynek ten potrwa do 25 lutego i obejmie wszystkie województwa. W tym czasie wielu pracodawców decyduje się wesprzeć pracowników dofinansowaniem do zimowego wypoczynku dla samych zatrudnionych, a także ich rodzin. Trzeba jednak pamiętać, że dopłaty do ferii majš swoje skutki w rozliczeniach, zarówno na gruncie podatkowym, jak i w zakresie ZUS. Warto zatem zaczšć od dobrego planu na przekazanie takiego wsparcia.

Przede wszystkim należy się zastanowić, z jakich œrodków – obrotowych czy socjalnych – będzie sfinansowane œwiadczenie.

Istotne Ÿródło finansowania

Jeżeli pracodawca zdecyduje o sfinansowaniu dopłat ze œrodków obrotowych, będzie można skorzystać ze zwolnienia z PIT do wysokoœci 2000 zł. Kwota ulgi została zwiększona od 1 stycznia 2018 r. Do 31 grudnia 2017 r. zwolnieniem podatkowym była objęta wartoœć œwiadczenia w wysokoœci 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78b ustawy o PIT).

Wolne od podatku na podstawie tego przepisu sš dopłaty do wypoczynku dzieci oraz młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzšce działalnoœć w tym zakresie. Chodzi o wypoczynek w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połšczony z naukš, pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Ulga obejmuje też przejazdy i dojazdy w miejsce wypoczynku. Zatem aby skorzystać z tego zwolnienia, kluczowe jest spełnienie łšcznie następujšcych warunków:

- wieku dziecka,

- formy zorganizowania wypoczynku,

- organizatora, który zajmuje się tym w zakresie prowadzonej działalnoœci.

Jeœli te warunki zostanš spełnione, a firma przekaże pracownikowi dopłatę do ferii dziecka w wysokoœci 1000 zł, zatrudniony nie będzie musiał zapłacić od takiego œwiadczenia podatku dochodowego. Jeœli zaœ bonus do zimowego wypoczynku przekroczy 2000 zł, to PIT trzeba będzie zapłacić od nadwyżki. Z podatku zwolniona będzie kwota 2000 zł.

Jeżeli dziecko ukończy 18 lat w czasie wyjazdu, kwotę podlegajšcš zwolnieniu z podatku trzeba będzie okreœlić proporcjonalnie.

Powyższe zwolnienie dotyczy przy tym wyłšcznie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie znajdzie tu zastosowania ulga składkowa. Wartoœć œwiadczenia sfinansowana ze œrodków obrotowych w całoœci stanowi podstawę do naliczenia i opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Rodzice bez zwolnień

O ile przepisy jasno precyzujš warunki zwolnienia dofinansowania do wypoczynku dla dzieci, o tyle ustawodawca nie przewiduje analogicznej ulgi dla rodziców i opiekunów dzieci. Sfinansowanie zimowych ferii pracowników ze œrodków obrotowych stanowi ich przychód, od którego trzeba naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Fundusz z większym prawem

Pracodawca może także zdecydować się na dofinansowanie wypoczynku zimowego z zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych (dalej: zfœs). W takiej sytuacji ulgi przysługujš zarówno w przypadku opłacenia wyjazdu dzieci, jak i pracowników.

Wysokoœć œwiadczeń trzeba jednak uzależnić od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej obdarowywanych pracowników (art. 8 ust. 1 ustawy o zfœs). Wartoœć sfinansowanego wypoczynku dzieci będzie wówczas w całoœci zwolniona z PIT. Z kolei rodzice lub opiekunowie będš traktowani korzystniej. Wartoœć otrzymanych przez nich œwiadczeń, sfinansowanych w całoœci ze œrodków zfœs lub funduszy zwišzków zawodowych, jest wolna od podatku dochodowego łšcznie do wysokoœci nieprzekraczajšcej w roku podatkowym 1000 zł (do końca 2017 r. było to 380 zł).

W przypadku zachowania kryterium socjalnego, pełnej wartoœci œwiadczeń nie trzeba ponadto uwzględniać w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem autorki

Magdalena Ciałkowska, Manager ds. Zarzšdzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Kadrowo-Płacowej w Dziale Business Services & Outsourcing BDO

Finansowanie dopłat do wypoczynku z zfœs wydaje się być korzystniejsze, jeœli spojrzymy na skutki podatkowe i ZUS. Jednak, aby możliwe było finansowanie z tych pieniędzy, a tym samym skorzystanie z preferencji podatkowo-składkowych, pracodawca powinien jasno sprecyzować zasady przyznawania tego typu œwiadczeń w obowišzujšcym regulaminie zfœs lub w innych wewnštrzzakładowych dokumentach. W firmowych zasadach należy też doprecyzować, jakie dokumenty majš dostarczać pracownicy, aby otrzymać dopłatę. Pozwoli to zakwalifikować i rozliczyć poniesione koszty oraz uniknšć zakwestionowania tego typu dopłat przez urzędy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL