Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

PIT od obiadu zjedzonego czy od samej możliwości jego zjedzenia

www.sxc.hu
Sšd w Gliwicach będzie musiał jeszcze raz ocenić, czy pracownik, któremu firma zapewnia w pracy posiłek, musi płacić od tego podatek.

Przez lata opodatkowanie nieodpłatnych œwiadczeń dla pracowników raczej nie budziło kontrowersji. Problem pojawił się po tym, jak podatnicy we wnioskach o interpretacje zaczęli pytać o różne œwiadczenia. I szybko okazało się, że dla pracownika darmowy pakiet medyczny od firmy czy ubezpieczenie OC, a nawet udział w imprezie integracyjnej to przychód, który trzeba opodatkować.

Sytuację wielu pracowników uzyskujšcych rozmaite darmowe œwiadczenia ustabilizował korzystny dla niech wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie imprez integracyjnych (sygn. K 7 /13). Nie wszystkie sprawy sš jednak oczywiste. Przykładem jest ta, którš w pištek rozstrzygał Naczelny Sšd Administracyjny.

Chodziło o posiłki dla pracowników. We wniosku o interpretację spółka wyjaœniła, że œwiadczy głównie usługi księgowe. Zatrudnia œrednio 75 osób. Firma zauważyła, że jej pracownicy, chcšc przyrzšdzić sobie posiłek w godzinach pracy, muszš wychodzić poza biurowiec, w którym pracujš. Te wyjœcia w czasie godzin pracy powodujš, że tracš oni wiele czasu. Z tego względu w celu zwiększenia wydajnoœci pracy spółka zamierza dostarczać codziennie rano dla pracujšcych w danym dniu podstawowe produkty żywnoœciowe: pieczywo, zupy w proszku lub tzw. goršce kubki.

Posiłki w biurze

Poszczególni pracownicy będš korzystać z możliwoœci przyrzšdzenia sobie posiłku w dowolnych godzinach i iloœci. Firma zapytała, czy wartoœć posiłków spożywanych przez zatrudnionych w czasie pracy nie będzie dla nich przychodem.

Urzędnicy odpowiedzieli, że dostarczane przez pracodawcę artykuły żywnoœciowe stanowiš dla pracowników œwiadczenia w naturze. Przychodem będzie przypadajšca na osobę wartoœć jedzenia, za które nie musi płacić. Przy czym o powstaniu przychodu ze stosunku pracy przesšdza już samo uzyskanie prawa do sporzšdzenia posiłku. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gliwicach zaakceptował to stanowisko. NSA uznał jednak, że sprawa nie została wyjaœniona.

Nie wszystko jasne

W ocenie NSA, WSA nie rozstrzygnšł, kiedy powstanie przychód dla pracowników: czy kiedy dana osoba skonsumuje posiłek, czy też kiedy otrzyma go do dyspozycji. Jak podkreœlił sędzia Bogusław WoŸniak, ta sprawa jest odmienna od kwestii pakietów medycznych. Sšd wspomniał też o lipcowym wyroku TK. Rozróżnił sytuacje, gdy posiłek jest skonsumowany i pracownik ma korzyœć, od takiej, w której jedzenie zostawia się tylko np. w koszyczku i nie ma pewnoœci, kto ile zjadł.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt II FSK 3404/14

Opinia dla "Rz"

Michał Dec, radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Należy podzielić poglšd NSA, że w spornej sytuacji zasadnicze znaczenie ma moment postawienia nieodpłatnego œwiadczenia. Sytuacja, w której pracodawca pozostawia pracownikom w widocznym miejscu podstawowe artykuły spożywcze z możliwoœciš ich spożycia, nie jest tożsama z przekazaniem pracownikowi do dyspozycji okreœlonych usług, np. pakietów medycznych. Nieodpłatne œwiadczenie po stronie pracownika konkretyzuje się w momencie skorzystania z artykułów, tj. konsumpcji. Powstaje więc, jeżeli pracodawca zdoła przypisać konsumpcję do danej osoby. Może to wynikać z obowišzków nałożonych na pracownika na podstawie umowy o pracę lub regulaminu pracy. Istniejš jednak sytuacje, w których firma nie może przypisać konsumpcji do danej osoby. Wtedy nie można mówić o nieodpłatnym œwiadczeniu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL