Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

CIT: Umowa z firmš wspólnika to podatkowe korzyści dla spółki

123RF
Wydatki na usługi udziałowca, który ma własnš działalnoœć gospodarczš, można odliczyć od przychodu spółki.

Fiskus zgadza się na rozliczanie w kosztach spółki osobowej usług œwiadczonych przez jej wspólników. Pod warunkiem że wykonujš je jako odrębni przedsiębiorcy.

– Daje to możliwoœć podatkowych oszczędnoœci – mówi Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner zarzšdzajšcy w kancelarii PBC. – Można bowiem przerzucić częœć zysków spółki do jednoosobowej działalnoœci gospodarczej i tam je korzystniej opodatkować.

Wyłšczenie można ominšć

Spójrzmy na niedawnš interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystšpił o niš komandytariusz spółki komandytowej, która zajmuje się produkcjš mebli. Zamierza œwiadczyć na jej rzecz usługi stolarskie. Artykuł 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT wyłšcza jednak z kosztów uzyskania przychodów „wartoœć własnej pracy podatnika". Aby uniknšć tego ograniczenia, wspólnik zamierza założyć jednoosobowš działalnoœć gospodarczš i wykonywać usługi jako przedsiębiorca, dokumentujšc je fakturami.

Z przychodów zamierza rozliczać się ryczałtem, a kwotę z faktury za swoje usługi zaliczać do podatkowych kosztów wszystkich wspólników spółki (czyli także swoich).

Czy to możliwe? Przedsiębiorca twierdzi, że tak. Argumentuje, że spółka i jednoosobowa działalnoœć to odrębne firmy. Mogš być różnie opodatkowane. Mogš też z sobš współpracować.

W tej sytuacji nie ma zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. Usługi na rzecz spółki komandytowej wykonywane sš bowiem przez odrębnego przedsiębiorcę. Majš zwišzek z przychodem spółki, mogš więc być podatkowym kosztem.

Proporcjonalne rozliczenie

Skarbówka zgodziła się z tym stanowiskiem. Potwierdziła, że osoba majšca własnš firmę nie œwiadczy pracy na rzecz spółki, lecz wykonuje usługi w ramach prowadzonej działalnoœci gospodarczej. Jeœli wydatki majš zwišzek z działalnoœciš spółki, można je zaliczyć do jej podatkowych kosztów. U wspólników rozlicza się je proporcjonalnie do ich udziału w zyskach. Tak wynika z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT.

Przedsiębiorca może zatem zaliczyć odpowiedniš częœć wydatku z faktury za swojš usługę – ustalonš z uwzględnieniem posiadanego udziału w zysku spółki – do kosztów uzyskania przychodów.

Fiskus potwierdził też, że przychody z jednoosobowej działalnoœci można opodatkować ryczałtem.

Szansa na niższš daninę

– Przy tej formie rozliczenia mamy szanse na niższš stawkę podatku, w zależnoœci od rodzaju wykonywanej działalnoœci gospodarczej to 3, 5,5, 8,5, 17 i 20 proc. liczone od przychodu – mówi Tomasz Piekielnik. – Możemy więc zapłacić mniej skarbówce, na zasadach ogólnych podatek liczony od dochodu wynosi bowiem 18 lub 32 proc. (skala) albo 19 proc. (liniowy).

– Załóżmy, że wynagrodzenie za usługę wspólnika spółki komandytowej, który ma w niej 90 proc. udziałów i płaci podatek liniowy, to 10 tys. zł. Ze swojej jednoosobowej działalnoœci odprowadza 8,5-proc. ryczałt. Podatek wyniesie więc 850 zł. Jednoczeœnie do swoich kosztów z działalnoœci w spółce zaliczy 9 tys. zł. Dzięki temu zapłaci PIT niższy o 1710 zł (9 tys. zł x 19 proc.), będzie miał bowiem mniejszy dochód. Jego zysk to 860 zł (1710 – 850) – tłumaczy Tomasz Piekielnik. Dodaje, że podobnie może być w spółce jawnej albo cywilnej.

numer interpretacji: 0114-KDIP3-1.4011. 381.2017.1.ES

Koszty w spółce cywilnej

Skarbówka wydaje też pozytywne interpretacje w kwestii rozliczeń usług wykonywanych przez wspólników spółek cywilnych. Spójrzmy na sprawę lekarki, która prowadzi swój gabinet. Jednoczeœnie jest wspólnikiem œwiadczšcej usługi lecznicze spółki cywilnej. Ma ona status niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Spółka ma podpisany kontrakt z NFZ, aby go wypełnić, musi korzystać z usług podwykonawców. Jednym z nich jest lekarka. Jako przedsiębiorca (właœciciel jednoosobowej działalnoœci gospodarczej) podpisała umowę-zlecenie ze spółkš. Dotyczy œwiadczenia usług leczniczych (tj. lekarza medycyny pracy i lekarza medycyny rodzinnej). Na koniec miesišca wystawia fakturę. Fiskus zgodził się, że można jš rozliczyć w kosztach wszystkich wspólników spółki. Mamy bowiem do czynienia z transakcjš między dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi (interpretacja nr IBPB-1-1/4511-133/16/ZK).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL