Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Andrzej Pšgowski: Plakat wymaga syntezy

materiały prasowe
W łódzkiej Galerii Kobro właœnie otwarto wystawę jego plakatów filmowych, teatralne za kilka dni pokaże w swych salach Teatr Wielki-Opera Narodowa. To zwieńczenie jubileuszowego roku Andrzeja Pšgowskiego.

Jego 40 lat pracy zawodowej to około 1400 plakatów, wœród nich – ponad 400 filmowych. Okładki czasopism, płyt i ksišżek. Wystawy w Polsce i na œwiecie. Wiele nagród, w tym plakatowe Oscary „The Hollywood Reporter". Własna agencja reklamowa Kreacja Pro. A ostatnio wywiad rzeka „Być jak Pšgowski" przeprowadzony przez Dorotę Wellman.

Andrzej Pšgowski jest dzisiaj niemal instytucjš, choć to okreœlenie do niego nie pasuje. Artysta, który w przyszłym roku skończy 65 lat, mimo zapracowania i nieustannych spotkań jest człowiekiem na luzie. Lubi się kolorowo ubrać, włożyć pomarańczowe okulary i zegarek na pomarańczowym pasku. Życzliwy i otwarty, znajduje czas dla przyjaciół. Może sobie na to pozwolić, bo jest typem sowy. Pracuje nocami, kiedy ma spokój i ciszę potrzebne do zebrania myœli.

Jest jednym z najlepszych polskich plakacistów. Potrafi w jednym obrazie uchwycić kwintesencję filmu, sztuki. – Plakat wymaga syntezy, skrótu – mówi. – Dwugodzinne dzieło trzeba zamknšć w jednym znaku.

Projektuje w skupieniu, w samotnoœci, ale zawsze podkreœla, że jest częœciš zespołu: – Krzysztof Kieœlowski powiedział mi kiedyœ: „Andrzej, twój plakat jest na mieœcie wczeœniej niż mój film. Dlatego możesz mi pomóc albo zaszkodzić".

Plakat powstaje zwykle w cišgu jednej doby, ale do jego naszkicowania Pšgowski przygotowuje się długo. Oglšda film. Najpierw jak zwyczajny widz. Potem kolejny raz, próbujšc wyłapać znaczšce sceny, istotne dialogi. W teatrze chodzi na próby, rozmawia z twórcami. Próbuje połšczyć to, co ważne dla reżysera, z własnymi wrażeniami i z tym, co mogš dostrzec widzowie. Czuje na sobie odpowiedzialnoœć. Nie zapomina o tym, co kiedyœ Kieœlowski napisał w katalogu jego wystawy: „To nie jest wszystko jedno, kto robi plakat. Do jednych mam zaufanie – jeżeli zrobili plakat, staram się o bilet. Do innych nie mam – wszystko mi jedno, co im się podoba".

Jak toczy się kostka losu

O zawodowym życiu Andrzeja Pšgowskiego zadecydowały przypadki. Chłopak rosnšcy w kulcie obrazów Matejki czy Kossaka, których kochał jego ojciec, odkrył dla siebie Salvadora Dalego, Picassa. Chciał zostać malarzem, zdał do poznańskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. I niemal natychmiast zorientował się, że nie wcišga go wystawanie tygodniami przy sztalugach. A Waldemar Œwierzy, jeden z najwybitniejszych polskich plakacistów, zaproponował: „PrzejdŸ do mojej pracowni".

W tamtym czasie furorę, także na œwiecie, robiła polska szkoła plakatu. – To była wtedy sztuka narodowa na równi z malarstwem – mówi Pšgowski. – Wszyscy się niš interesowali, plakaty wisiały wszędzie, w galeriach, na słupach ogłoszeniowych, na murach. Rozklejacze zarabiali masę pieniędzy, bo ludzie kupowali u nich na lewo prace Starowieyskiego, Młodożeńca czy Œwierzego. Sam to robiłem.

Długo się więc nie zastanawiał. Przeszedł do pracowni Œwierzego i do dzisiaj nazywa go swoim artystycznym ojcem. – On mnie wyczuł – przyznaje. – Obraz jest przedstawieniem własnej wizji œwiata, ewentualnie czegoœ, co cię gryzie w œrodku A ja lubię komentować. Poza tym jestem typem fightera. Malarz przygotuje 30 obrazów, zanim zrobi wystawę, potem przeczyta recenzję, jak go zgnojš, to się załamie. Plakat ocenia się natychmiast i nawet jeœli się za niego dostanie w dupę, można od razu odreagować, następny zrobić inaczej.

Szybko też zrozumiał, że plakat daje mu ogromne możliwoœci – specjalizujšc się w nim, może być malarzem, fotografikiem, grafikiem, rysownikiem.

A potem był kolejny przypadek: jako student czwartego roku Pšgowski wzišł udział w poznańskiej giełdzie plakatu. Pokazał kilka szkiców do pracy dyplomowej. Zobaczył je menedżer teatralny, który szukał pomysłu na plakat do „Męża i żony" Fredry, komedii wystawianej w Teatrze Narodowym przez Adama Hanuszkiewicza. Spodobał mu się jeden z projektów z cyklu „Erotyka w sztuce": melonik z pupš. Spytał, czy autor nie przerobiłby melonika na Fredrowski cylinder.

I tak się zaczęło. Œwierzy szybko wprowadził Pšgowskiego w œrodowisko plakacistów. Poznał Tomaszewskiego, Młodożeńca, Lenicę, w Paryżu odwiedził Cieœlewicza. Potem spotkał się również z Fangorem. Po latach zrobił z nim wywiad. Ostatni. Tydzień przed jego œmierciš. – Ten wspaniały malarz plakat traktował jak pryszcz na swojej sztuce. Ale jak jesteœ wielki, możesz ot tak, zrobić 150 plakatów, z których każdy jest genialny – mówi Pšgowski.

Nie naœladował sław, nie wzorował się na ich stylistyce, jednak przyznaje: – Obracajšc się wœród nich, chłonšłem ich sposób myœlenia, literackš wrażliwoœć, puszczanie oka. Dzisiaj sšdzę, że wzišłem od nich sposób patrzenia na œwiat.

Po pierwszym plakacie do „Męża i żony" poszło błyskawicznie. W 1977 roku Andrzej Pšgowski zrobił cztery plakaty, rok póŸniej – ponad 20, w 1979 roku – dwa razy tyle, w 1980 – siedemdziesišt. Plus okładki, scenografie, płyty. Żył jak w kotle. Jedna wielka harówa. Na monograficznej wystawie plakatu filmowego w Muzeum Kinematografii w Łodzi, gdzie pokazano ponad 400 jego prac, odkrył 150 robionych w tamtym czasie plakatów, których w ogóle nie pamiętał.

To był ważny dla niego okres. Spotkał się ze œwietnymi artystami. Robił plakaty do filmów Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland. I do wszystkich obrazów Andrzeja Barańskiego. –To twórca niedoceniony, o niezwykłej wrażliwoœci – mówi o nim. – Zetknięcie z każdym jego filmem było dla mnie dużym przeżyciem.

Wœród bliskich mu artystów był też Jan Machulski. – Dużo rozmawialiœmy – opowiada. – Potrafił robić dla mnie małe spektakle. Żebym poczuł klimat. Jak wystawiał „Romeo i Julię", zagrał mi scenę balkonowš. Wskakiwał na stół, gdy mówił słowami Julii, zeskakiwał na podłogę, gdy stawał się Romeem.

Ważnš postaciš stał się dla Pšgowskiego Krzysztof Kieœlowski. Współpracowali 15 lat. – Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, na Krakowskim Przedmieœciu, w kawiarni Telimena – wspomina. – To był rok 1979. Zaprojektowałem plakat „Amatora". Krzysztof podziękował, zaproponował współpracę przy następnych filmach. Chyba wtedy jeszcze go nie doceniałem. Był młodym reżyserem, który wczeœniej kręcił głównie dokumenty i obrazy krótkie. Dopiero potem nasz kontakt stał się bardziej osobisty. Przy kolejnych pracach gnębiłem go pytaniami: „Co chciałeœ przez ten film powiedzieć?". Krzysztof denerwował się, ale w końcu się przełamywał. Zawsze był schowany za dymem z papierosa, za rękš, którš podpierał twarz. Ale tak naprawdę lubił rozmawiać.

Po latach Pšgowski zrozumiał, jak subiektywna jest w gruncie rzeczy twórczoœć plakacisty, bo z przybywaniem doœwiadczeń zmienia się odbiór sztuki. W 20. rocznicę œmierci Kieœlowskiego przygotował projekt „Kieœlowski na nowo" – 45 plakatów do wszystkich jego filmów – od etiud zaczynajšc, na „Trzech kolorach" kończšc. Zastosował innš stylistykę, bo chciał dotrzeć do młodych, ale też przyznaje, że sam co innego dostrzegł na ekranie.

– Na plakacie „Przypadku" z 1981 roku anonimowa postać trzyma kostkę, z jednej strony pustš – mówi mi. – Myœlałem wtedy: „Mamy swój los we własnych rękach, choć ten los jest otwarty". Teraz sšdzę, że to nieprawda. Jeżeli coœ jest nam pisane, to wczeœniej czy póŸniej nas dopadnie. Dlatego na nowym plakacie Linda ucieka, ale kostka losu toczy się za nim. Jeœli spóŸnimy się na któryœ pocišg, już nigdy do niego nie wsišdziemy. A poza tym im większš mamy pozornš wolnoœć, tym bardziej jesteœmy uwišzani: do internetu, do smartfonów, do korporacji, do decyzji takich czy innych. Tyle że za komuny wiedzieliœmy, że jesteœmy zniewoleni, dzisiaj myœlimy, że jesteœmy wolni.

Zmieniły się czasy, konteksty. I znowu przykład: – W etiudzie „Dworzec" była u Kieœlowskiego teza, że stale jesteœmy inwigilowani, Wielki Brat nas podglšda. To było odbierane jako inwigilacja. A dzisiaj chcę, żeby na dworcu były kamery, bo wtedy czuję się bezpieczniej..

Przerwany sznur i zaklejone usta

Połowa jego zawodowego życia przypadła na czas PRL. Pšgowski, artysta o satyrycznym zacięciu miewał kłopoty z cenzurš. – Nigdy nie zatrzymali mi plakatu – mówi. – Ale rozmaite interwencje oczywiœcie były. Robišc plakat do „Kung-fu" Janusza Kijowskiego wymyœlił dłoń i przerwany sznur. Zrywanie jarzma, wyrywanie się do wolnoœci. Plakat pojechał z filmem na zagraniczne festiwale, gdzie potem komentowano „Ależ wy macie mocnš sztukę". W Polsce cenzor na sznur się nie zgodził.

Zatrzymano też plakat do „Misia" z powodu zaklejonego pyszczka. – Ale potem cenzor uwierzył w głupie tłumaczenie, że tak chciałem zaznaczyć misiowi usta – œmieje się. – On już wtedy wiedział, że za chwilę może nie mieć pracy. Był rok 1981, zmiana wisiała w powietrzu, na Mysiej czuli, że idzie odwilż.

Z kolei w plakacie do japońskiego filmu „Imperium namiętnoœci" kazano mu zamalować jednš nagš pierœ aktorki. „Jedna może być, dwie nie przejdš" – stwierdził cenzor. Tej argumentacji artysta nie potrafi zrozumieć do dzisiaj. Zamalował, plakat przeszedł.

Jednak Pšgowski należy do tych, którzy tamtego czasu totalnie nie potępiajš. – Dzisiaj młodzi patrzš na PRL przez „Powidoki" Wajdy. Ale to był stalinizm, potem już sytuacje tak skrajnie niszczšce i upodlajšce artystę się nie zdarzały. Jasne, kiedy pokazałem znak zwycięstwa na festiwalu w Los Angeles, to przez dwa lata nie dostawałem paszportu na Zachód, wypuszczano mnie tylko do demoludów. Ale nie siedziałem w więzieniu, nie zabrano mi farb, nie wyrzucono ze zwišzku. I jednoczeœnie faktem jest, że w PRL rodziła się wielka sztuka: polska szkoła filmowa, eksperymenty teatralne Grotowskiego, Kantora. Wolnoœci politycznej nie było, ale plakatów „erotycznych" robiłem multum. Szkice, które kiedyœ przygotowałem do „Łuku Erosa" czy „Sztuki kochania", dzisiaj by nie przeszły. Zaraz by ktoœ zaczšł krzyczeć, że obrażajš „uczucia religijne". To dziwne sformułowanie potrafi zniszczyć każdš wolnš myœl. A wtedy te prace wisiały na ulicach, nikomu nie przeszkadzajšc. I kultura była dofinansowana. Stale dostawałem zamówienia. Nie zdarzało się, żeby w teatrze albo w produkcji filmowej zabrakło pieniędzy na reklamę. Powstawały plakaty fotosowe, bardzo zresztš lubiane przez ludzi, ale też każdy spektakl czy film miały swój komentarz artystyczny, graficzny.

Pšgowski mówi też o szacunku, jaki otaczał w PRL artystów: – Artysta to był artysta, a nie człowiek, którego się wynajmuje, a potem jakaœ pani z marketingu dyktuje mu warunki i robi uwagi.

Co więcej, publicznoœć też była inna. – Ludzie potrafili czytać między wierszami, między obrazami – wspomina. – Wychwytywali aluzje. Szli do kina, do teatru, czytali ksišżki, oglšdali plakaty i kręciła ich rozmowa nad głowami cenzorów. Potrafili zrozumieć rysunki Dudiego, a gdy Laskowik na scenie mówił, że „zajdzie nasze słoneczko", wiedzieli, że myœli o Breżniewie. Gdy narysowałem przy „Amatorze" kamerę z cegłš, nikt nie miał wštpliwoœci, o co chodzi. O to, że nie zawsze da się powiedzieć prawdę, że nie każdy film trafia na ekran. Dzisiaj publicznoœć takich znaków nie wychwytuje..

Pocišg z napisem: reklama

Czas jego pracy w PRL zamknęła we wrzeœniu 1989 roku wielka wystawa w Zachęcie „Miasto plakatów". Nikt wczeœniej w budynku Narodowej Galerii Sztuki nie stworzył miasta z kinem, kawiarniš. Nikt nie wniósł tam autobusu i nie zapraszał na koncerty. Z okazji tej wystawy powstał też pierwszy katalog, który Pšgowski sfinansował, sprzedajšc w nim miejsce na reklamę. Wtedy był to ewenement.

Wernisaż zbiegł się z wielkim momentem historii. Polska była po pierwszych wolnych wyborach, powstał rzšd Tadeusza Mazowieckiego. I, paradoksalnie, dla kultury zaczšł się zły czas. Nie było pieniędzy na nic. Inne sfery gospodarki i życia potrzebowały funduszy, resortowi kultury jako pierwszemu obcinano budżet. Przestały istnieć Polfilm i Film Polski, nowe, prywatne firmy dystrybucyjne razem z licencjš dostawały w pakiecie zachodnie plakaty.

– Telefon milczał. To było totalne załamanie – mówi Pšgowski. W pierwszych latach wolnej Polski w kinie współpracował tylko z Jackiem Szumlasem, który miał artystyczne ambicje i negocjował z zagranicznymi agencjami prawo do zrobienia własnych plakatów. Do „Tańczšcego z wilkami", do „Fortepianu". Ale to były wyjštki. Kiedyœ, na spotkaniu autorskim, jakaœ pani powiedziała mu: „Jak się cieszę, że pan żyje. Myœlałam, że pan umarł, bo podobno polski plakat umarł i to mi się powišzało".

Pšgowski szybko zrozumiał, że w Polsce zaczyna się nowy, kompletnie inny czas. – Jak bohater „Przypadku" Kieœlowskiego, gdy zobaczyłem pocišg z napisem „reklama", dogoniłem go i wsiadłem. Do dzisiaj nim jadę – œmieje się.

Założył jednš z pierwszych agencji reklamowych – Studio Graficzne, które potem zostało wchłonięte przez wielkš firmę McCann Ericksson. Pracował tam jednak krótko, podpatrzył mechanizmy działajšce w reklamie i odszedł. Pomyœlał, że korporacja to nie miejsce dla niego.

Wtedy powstała agencja, którš prowadzi do dzisiaj – najpierw „Studio P" obecnie „Kreacja Pro". – Plakat był reklamš od poczštku, od czasów Toulouse-Lautreca – mówi. – Pierwsze plakaty były afiszami reklamujšcymi spektakl. Myœmy wszyscy pracowali w gruncie rzeczy w reklamie. To PRL uczynił z nas artystów, bo kulturę finansowało państwo i nikomu nie przyszło do głowy, że na plakacie może być logo sponsora. Dzięki temu stał się on odrębnš dziedzinš sztuki.

W latach 90. miał ambicje, żeby stworzyć polskš szkołę reklamy. Nie udało się. Odtwarzano wtedy głównie wzorce zachodnie albo doklejano do zachodnich reklam polskie napisy. – Gdy pracowaliœmy dla Camela, przysłali nam plakat z facetem, który siedział z wężem na pustyni. Powiedziałem: „Ludzie, w Polsce nie ma pustyni, jest dużo zieleni". To przysłali dżunglę z pytonem. Tak to funkcjonowało – œmieje się.

Potem ruszyła reklama bardziej kreacyjna. I też łatwo nie było. Benetton słuchał przez jakiœ czas wielkiego Toscaniego. Ale kto ze zjeżdżajšcych do Polski zachodnich menedżerów znał nazwiska Starowieyskiego, Œwierzego, Lenicy?

– Z całej grupy plakacistów do tego pocišgu załapaliœmy się tylko my dwaj: ja i Marcin Mroszczak, który pracował w Corporate Profiles. Próbowałem wcišgnšć ludzi, którzy byli mi bliscy. Nic z tego. Byłem jeszcze w miarę młodym, elastycznym facetem, oni – starszymi ludŸmi z wielkim dorobkiem. Franek Starowieyski w ogóle nie chciał słyszeć o reklamie, zresztš rynek nie był gotowy na jego prace. Młodożeniec sprawdziłby się znakomicie, ale nie zniósł tego, jak tam traktowano artystów. Czasem coœ projektował Waldek Œwierzy. Nigdy mu nie powiedziałem, jak to się odbywało. Odbierałem telefon: „Pan ma prace tego Œwierzego, to niech pan mu powie, żeby wpadł do nas". Brałem jego teczkę pod pachę, jechałem, negocjowałem, bo jak artyœci rozmawiali sami, to rezygnowali. Nie mogłem ich uchronić przed lekceważeniem. Ja nie mam problemu, że pani z reklamy mi coœ dyktuje. Ona płaci i wymaga. Chyba że przekroczy granice, to się wycofuję. Ale oni nie tolerowali wtršcania się w ich twórczoœć. Potem dzwonili do mnie klienci: „Panie Andrzeju, niech pan wpadnie, bo ten... tu padało nazwisko, trzasnšł drzwiami i wyszedł".

Komputer kusi nieustannie

Jak mówi, od lat pracuje dwutorowo: z jednej strony w agencji realizuje ambitne projekty reklamowe, z drugiej spełnia się, tworzšc sztukę. Z biegiem lat znów pojawiły się artystyczne plakaty reklamujšce filmy i spektakle teatralne, wspierajšce kampanie społeczne. Jednš z najbardziej znanych prac Pšgowskiego stał się plakat „Papierosy sš do dupy". – Jeœli chociaż jeden dzieciak rzucił dzięki temu palenie, to już jestem szczęœliwy – dodaje.

Ale nie jest łatwiej niż kiedyœ. Dawnš cenzurę politycznš zastšpiła cenzura obyczajowa, koœcielna: – Może powiem herezję, ale wolałem cenzurę PRL. Była przewidywalna, umiałem sobie z niš dać radę. Wobec tej nowej czuję się bezradny. Dzisiaj nie wiem, z której strony zostanę zaatakowany. Mój plakat do „Niebezpiecznych zwišzków" został zdjęty ze œciany domu, bo komitet mieszkańców się obraził. Jasne, było tam trochę erotyki, ale niewinnej w porównaniu z tš, jaka pojawiała się w moich wczeœniejszych, PRL-owskich pracach. A najgorsze, że oburzeni sš „obywatele". Wszystko robi się czyimiœ rękami. Nie atakuje cię instytucja, tylko ludzie. Ktoœ coœ pisze, jakiœ troll cię hejtuje. Rozprzestrzenia się codzienne donosicielstwo, którego nienawidzę.

Pytam, czy w tej sytuacji nie rodzi się w nim autocenzura. – Niestety, tak – odpowiada. – Zwłaszcza w kwestiach obyczajowych, bo wiem, że z Koœciołem nie da się wygrać.

Jednoczeœnie właœnie zaprojektował bardzo mocny plakat do „Szewców" przygotowywanych w Teatrze Nowym w Łodzi. – Tak, jest na nim swastyka – przyznaje. – Robiłem go zaraz po 11 listopada, przerażony marszami, które przeszły przez Polskę. Dyrekcja teatru zaakceptowała mojš pracę, bo Jerzy Stuhr robi spektakl o rozprzestrzenianiu się zarazy. Na plakacie do „Miny" wystawianej w Teatrze Polskim jest z kolei Chrystus ukrzyżowany, z płonšcš głowš i wyżerajšcymi go postaciami. Im więcej widzę wokół skurwysyństwa, tym mniej się boję. Doszliœmy do momentu, w którym nie można się cofnšć. Trzeba robić i mówić to, do czego ma się przekonanie. Bo najgorzej jest, gdy człowiek rano się obudzi i nie może spojrzeć w lustro.

Wcišż pracuje intensywnie. Œmieje się, że nowoczesna technologia, zamiast skrócić, wydłużyła mu pracę:

– Zdarza mi się poœwięcić plakatowi tydzień. Cholerny komputer podpowiada przecież tyle fajnych rozwišzań. Kusi do testowania. Kiedyœ brałem kartę papieru lub tekturę, ustawiałem farby i malowałem. Szkicowałem ołówkiem, robiłem stemple, czasem przerabiałem zdjęcie. A dzisiaj biorę tablet z rysikiem albo odpalam narzędzia na komputerze i rysuję na ekranie. Mam możliwoœć cofnięcia, czuję się bezpieczny. Mogę zrobić plakat na telefonie czy tablecie, potem jeszcze przetworzyć go w laptopie. Mam szansę sprawdzenia różnych kolorów, układów. Trudno skończyć.

Promuje młodych, zdolnych twórców. Od lat przygotowuje kalendarz artystyczny, do którego zaprasza 12 artystów. – Pokazuję, że plakat ma się dobrze – mówi. – Ale dzisiaj młodym trudniej jest się przebić. W mojej młodoœci były wielkie nazwiska: Wajda, Kieœlowski, Osiecka, Młynarski, Wasowski i Przybora, Rodowicz, Młodożeniec, Starowieyski, Œwierzy, Kantor, Grotowski... Giganty, których znała ich cała Polska. Dzisiaj artyœci podobnej rangi, mimo łatwoœci dostępu do informacji, sš znani małym grupom. Potężna oferta wielu ludzi przytłacza. Komunikaty rozpraszajš się.

Więc jeszcze pytam, jakš radę on, artysta bardzo spełniony, dałby studentowi ASP, gdyby ten powiedział, że chce zajšć się plakatem. – Stale takich rad udzielam, nie tylko studentom – odpowiada Pšgowski. – Jestem aktywny w mediach społecznoœciowych. Na Facebooku piszš do mnie młodzi ludzie, przysyłajš swoje prace, proszš o ocenę. I ja to robię. Recenzuję, podpowiadam. Przestrzegajšc, że zawód plakacisty jest strasznie trudny i powinni się zastanowić, zanim w to wejdš. A za chwilę dodaję: „Ale ja nie zamieniłbym go na żaden inny".

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL