Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Sarah Duggin: W Stanach Zjednoczonych PiS nie mógłby przeprowadzić swoich reform sšdownictwa

materiały prasowe
To byłby niezwykle niebezpieczny precedens, gdyby jedna partia, jedna administracja zaproponowała prawo, które zmieniajšc konstytucję, zmieniłoby jednoczeœnie skład władzy sšdowniczej – mówi amerykańska konstytucjonalistka Sarah H. Duggin.

Plus Minus: Jak wyglšdajš relacje między władzš sšdowniczš a innymi władzami w amerykańskim systemie politycznym?

WUSA mamy różne procedury dotyczšce powoływania sędziów na poziomie federalnym i stanowym. W tym pierwszym przypadku sędziowie sš powoływani przez prezydenta i zatwierdzani przez Senat. Kadencje sędziów Sšdu Najwyższego czy sšdów apelacyjnych sš dożywotnie. Od momentu powołania politycy majš niewiele możliwoœci, by wywierać na nich jakikolwiek wpływ.

A co się dzieje, gdy któryœ z nich popełni przestępstwo?

Jeœli tak się stanie, to podlegajš impeachmentowi. Dokładnie tak jak prezydent – to jedyny sposób, w jaki sędzia federalny może zostać pozbawiony urzędu. Procedura ma kilka etapów. Najpierw Izba Reprezentantów przygotowuje tzw. articles of impeachment (lista zarzutów), a póŸniej w Senacie odbywa się proces.

Idea, że sędziowie majš dożywotniš kadencję i można ich odwołać tylko poprzez impeachment, pochodzi z poczštku tworzenia naszej konstytucji. Słynny artykuł o tym napisał Alexander Hamilton (jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych – red.). Stwierdził w nim, że przyznawanie sędziom dożywotniej kadencji daje im swobodę działania w zależnoœci od tego, co uznajš za słuszne w ramach prawa. Te dwa czynniki – dożywotnioœć i bezpieczeństwo po objęciu urzędu – dajš sędziom dużš dozę niezależnoœci. Politycy oczywiœcie majš wpływ na proces powoływania sędziów, gdy wybierajš takich, którzy majš pomysły zgodne z ich politycznymi poglšdami, ale dożywotnia kadencja chroni sędziów przed politycznymi naciskami.

W Polsce używa się argumentu, że sędziowie nie mogš być kontrolowani sami przez siebie, a wpływ na nich powinni mieć parlament i obywatele.

Sš w USA sędziowie wybierani bezpoœrednio przez obywateli, którzy mogš stracić swoje stanowisko na następnš kadencję, jeœli obywatele nie będš aprobować tego, co robiš, lub inni kandydaci okażš się bardziej atrakcyjni. To system równoległy do federalnego. I tu nie ma dożywotniego pełnienia funkcji.

Czy impeachment sędziów jest częsty?

Zdarza się to bardzo rzadko. Tylko 15 sędziów federalnych zostało poddanych procedurze impeachmentu, z czego oœmiu skazano.

Czy w USA pojawiajš się dyskusje o tym, że sędziowie sš zbyt oddaleni od obywateli, którzy na dodatek nie majš żadnej kontroli nad ich działaniami?

Dyskusja dotyczy bardziej pojęcia sędziowskiego aktywizmu – sš głosy, że niektórzy sędziowie próbujš tworzyć prawo i sš bardziej legislatorami niż sędziami. Inni twierdzš, że to niezbędne w anglosaskim systemie prawa, bo sędziowie muszš nie tylko interpretować prawo, ale i wypełniać luki w prawie stanowionym.

Czyli argumentacja o braku kontroli demokratycznej nie występuje.

Często mówi się, że władza sędziowska jest najmniej demokratyczna ze wszystkich trzech władz. Sędziowie federalni nie sš wybierani, sš nominowani. Jednoczeœnie w naszej kulturze głęboko tkwi przekonanie, że ktoœ musi ostatecznie podejmować decyzje o tym, co znaczy prawo i – a może zwłaszcza – co znaczy konstytucja. Prezydent podejmuje działania, Kongres przyjmuje prawo, ale ktoœ musi podejmować decyzje okreœlajšce limity konstytucyjnych praw. To przekonanie pojawiło się w chwili powstania naszego kraju. W 1803 r. była słynna i bardzo ważna sprawa Marbury vs Madison. W tym orzeczeniu Sšd Najwyższy stwierdził, że to sšdy sš ostatecznymi arbitrami tego, czym jest prawo.

Ale Senat może nie głosować nad kandydaturami niektórych sędziów. Tak było za kadencji Baracka Obamy.

Tak, na przykład Merrick Garland, znany sędzia apelacyjny, został nominowany przez Obamę do Sšdu Najwyższego. Jest liberałem, ale umiarkowanym, centrystš. Jednak Senat nie zdecydował o głosowaniu nad jego nominacjš.

Miałem też na myœli blokowanie sędziów na niższym poziomie federalnym.

Pod koniec kadencji Obamy trudno było mu uzyskać nominację dla jakiegokolwiek wskazanego sędziego, niezależnie od poziomu. Koniec kadencji bywa dużo bardziej spolaryzowany politycznie.

Czy uważa pani, że obecny system jest efektywny?

Mimo wszystko uważam, że to dobry system – wbudowane mechanizmy kontroli i równowagi władzy (tzw. system checks and balances) zwykle działajš. Ogólnie wyglšda to tak: prezydent nominuje sędziów, przedtem konsultujšc się ze swoimi doradcami, senatorami, członkami Kongresu, zbierajšc polityczne opinie, kto może być dobrym sędziš. Zwyczajowo swojš opinię wydaje też Amerykański Zwišzek Prawników, ale nie jest ona wišżšca czy wymagana prawem. PóŸniej sš bardzo długie i dokładne przesłuchania przed senackš Komisjš Sprawiedliwoœci. Kandydat (lub kandydatka) jest dokładnie sprawdzany, póŸniej jest głosowanie w komisji i w Senacie.

W Polsce – gdyby nie weto prezydenta – zmieniłby się cały skład Sšdu Najwyższego. Pojawiły się głosy, że to zniszczyłoby trójpodział władz.

Zgadzam się z tym, œledzę uważnie to, co dzieje się w Polsce. Tym, co różni w tym aspekcie nasz system i polski, jest możliwoœć pozbawienia funkcji wszystkich sędziów i póŸniej wskazywania przez jednš osobę wszystkich kandydatów na sędziów. W USA sędziowie sš na swoich stanowiskach tak długo, że żadna administracja nie mogłaby zrobić tego jednoczeœnie. Nawet gdy prezydent kogoœ nominuje, to taka osoba musi jeszcze przetrwać proces sprawdzania w Senacie. To istotny mechanizm kontrolny. Aby to zmienić, trzeba by zmienić konstytucję. W USA zmiana prawa, która umożliwiałaby nominowanie wszystkich sędziów od razu, nie byłaby możliwa.

Ale można sobie wyobrazić, że Izba Reprezentantów przyjmuje prawo mówišce, iż wszyscy sędziowie Sšdu Najwyższego muszš odejœć ze stanowiska?

Nie mogłoby się to zdarzyć. Po pierwsze, zarówno Senat, jak i Izba Reprezentantów musiałyby się na to zgodzić, a prezydent takš ustawę podpisać. A dożywotnia kadencja sędziów i sposób ich nominacji sš w konstytucji. Kongres tego zmienić ustawš nie może.

Opozycja w Polsce twierdzi, że rzšdzšcy właœnie ustawami zmieniajš ustrój.

W USA ten mechanizm nie mógłby zadziałać. Zostało to już rozstrzygnięte w orzeczeniu Marbury vs Madison. I Amerykanie to zaakceptowali. To byłby niezwykle niebezpieczny precedens, gdyby jedna partia, jedna administracja – ktokolwiek by rzšdził – zaproponowała prawo, które zmieniajšc konstytucję, zmieniłoby jednoczeœnie skład władzy sšdowniczej. Jak wtedy ktoœ mógłby oczekiwać, że władza sšdownicza będzie niezależna, a sędziowie będš podejmować decyzje w bezstronny sposób?

Tyle że w USA, choć gwarancjš niezależnoœci jest dożywotnia kadencjš, to senatorowie, a więc politycy, muszš się zgodzić na nominowanie sędziego.

To prawda. Jeœli administracja wskaże kogoœ, kto jest zbyt ekstremalny, to Senat może jego lub jš odrzucić. I w pewnym sensie ten proces eliminuje ludzi, którzy majš skrajne poglšdy. Jeœli jedna partia nie dominuje i jej członkowie nie sš niezwykle zgodni w jakiejœ sprawie, to oznacza, że potrzebna jest współpraca w Senacie. Nawet jeœli jesteœ z partii, która wspiera prezydenta, to nie oznacza, że automatycznie go we wszystkim popierasz. Ludzie muszš się martwić o własne wybory. Podam przykład historyczny. W 1937 r., tuż po miażdżšcym zwycięstwie w 1936 r., Franklin Delano Roosevelt był zaniepokojony, że Sšd Najwyższy będzie odrzucać kluczowe elementy New Deal – najważniejszych ustaw, które miały wycišgnšć kraj z wielkiego kryzysu. I sprawił, że w Kongresie zaproponowano plan reformy sšdowej. Nazwaliœmy to Court-Packing Plan. To była próba zmiany składu Sšdu Najwyższego i sšdów federalnych. Nie chodziło o eliminację sędziów, tylko o zmianę składu i nominowanie dodatkowych sędziów, którzy mogliby przesunšć szale w Sšdzie Najwyższym na korzyœć legislacji dotyczšcej New Deal. I chociaż Roosevelt był wtedy u szczytu popularnoœci, to jego plan zakończył się fiaskiem. Wielu z jego nawet najzagorzalszych zwolenników zareagowało w negatywny sposób wobec jego propozycji i ta poniosła klęskę w Kongresie.

W Polsce ustawa, której prezydent Andrzej Duda nie zawetował, daje ministrowi sprawiedliwoœci możliwoœć decydowania o losach prezesów sšdów. Czy niezależnoœć sšdów w USA oznacza też niezależnoœć organizacyjnš?

Tak. Przewodniczšcy Sšdu Najwyższego USA jest też szefem Biura Administracyjnego Sšdu. W przypadku sšdów federalnych niższych rangš przewodniczšcym sšdu zawsze jest osoba, która jest najstarsza wiekiem ze wszystkich orzekajšcych sędziów i ma mniej niż 64 lata. Nikt nie wybiera przewodniczšcego sšdu.

Czyli jedyny punkt styczny między trzema rodzajami władz to chwila, gdy prezydent dokonuje nominacji, a Senat jš zatwierdza.

Zgoda, chociaż oczywiœcie władza wykonawcza może iœć do sšdu, bronić stanowionego prawa lub rozpoczšć sprawę karnš. Ale nie ma politycznej interakcji między sędziami a władzš wykonawczš. Nawet nieformalna byłaby bardzo nie na miejscu.

Wspominała pani, że system ten został stworzony przez twórców amerykańskiej konstytucji. Czy nie było póŸniej jakiejœ jego ewolucji?

W miarę upływu lat system ten stawał się coraz bardziej skomplikowany, głównie jeœli chodzi o sam proces nominacji – sš teraz przesłuchania przed komisjš, w przeszłoœci ich nie było, wczeœniej ten proces był mniej formalny. Ale jego esencja pozostaje taka sama. Prezydent nominuje sędziów, którzy stajš się sędziami dopiero, gdy zatwierdzi ich Senat. Po tym sędzia pełni swojš funkcję dożywotnio i tylko impeachment może go lub jš usunšć.

Sarah Helene Duggin jest profesorem prawa, specjalistkš od prawa konstytucyjnego. Pracuje w Catholic University of America w Columbus.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL