Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Olgierd Dziekoński: Problemy z Januszem Palikotem

Zwolennicy ładu przestrzennego i wsparcia samorzšdu. Prezydent Bronisław Komorowski i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński w drodze na otwarcie wystawy „Samorzšd. Demokracja. Wolnoœć. Ja, Ty, My = Samorzšd” zwišzanej z obchodami 25. rocznicy uchwalenia ustawy o samorzšdzie terytorialnym.
PAP, Jacek Turczyk
W pewnym momencie zaczšłem się oczywiœcie orientować, że coœ z tš kampaniš Bronisława Komorowskiego jest nie tak. Wówczas trzeba było albo zdecydować się na jakšœ aktywnoœć, albo robić swoje... Czasem żałuję, że robiłem tylko swoje - mówi Olgierd Dziekoński, architekt i polityk.

Plus Minus: Z wykształcenia jest pan architektem, a z wyboru został pan na poczštku lat 90. urzędnikiem. Dlaczego?

Wolę okreœlenie public management, czyli zarzšdzanie w sferze publicznej. Po 1989 roku pojawiła się możliwoœć realizowania tego, o czym dyskutowaliœmy w gronie architektów w czasach PRL, w Stowarzyszeniu Architektów Polskich czy w Towarzystwie Urbanistów Polskich. Zawsze czułem się bardziej byłym urbanistš niż architektem. Przewodniczyłem warszawskiemu oddziałowi towarzystwa, a Stanisław Wyganowski był moim zastępcš. Dlatego, gdy został prezydentem Warszawy i zaproponował mi kandydowanie na stanowisko wiceprezydenta stolicy, to się zgodziłem. W końcu w towarzystwie staraliœmy się mówić, co jest złe, w mieœcie, co należy zmienić. A Wyganowski powiedział do mnie – to teraz działaj.

Nie szkoda panu było porzucać zawodu architekta?

Gdy prezydent Wyganowski zaproponował mi funkcję spytałem swojego ojca, który był znakomitym architektem i jednym z moich mentorów – co on na to? Odpowiedział – nigdy już nie wrócisz do architektury. I tak się stało. Wtedy bardzo wiele osób ze sfery architektury poszło pracować w pierwszym samorzšdzie. Architektura zawsze była pomiędzy sferš społecznš a sferš wolnoœci, indywidualnoœci i kreacji. Ta potrzeba ułatwienia realizacji potrzeb społecznych była wówczas silna w œrodowisku architektów. Dlatego zasiew architektoniczny był dosyć liczny. Ci ludzie poœwięcili karierę zawodowš na rzecz działalnoœci publicznej.

Jak to możliwe, że urbaniœci i architekci pozwolili, żeby Warszawa rozwijała się bez ładu i składu, żeby nie było planów zagospodarowania przestrzennego.

Nie demonizowałbym roli planów zagospodarowania przestrzennego. To raczej wynik nałożenia się na siebie kilku elementów. Sš miasta takie jak Gdańsk, który ma dużo planów zagospodarowania przestrzennego i takie jak Poznań czy Kraków, gdzie jest ich znacznie mniej. Nie można powiedzieć, żeby urbanistyka w tych miastach znaczšco się od siebie różniła. Po prostu plany zagospodarowania nie sš jedynym lekarstwem na bolšczki miast. Na to, że inwestorzy nie chcieli się samoograniczać, kontrola społeczna nad ich działaniami była zbyt słaba, ruchy miejskie powstały zaledwie kilka lat temu, a władze miejskie skupiły na problemach zwišzanych z infrastrukturš, co zepchnęło zagospodarowanie przestrzenne na drugi plan.

Ale plany zagospodarowania miały czasami kluczowe znaczenie dla procesu reprywatyzacji.

Pod tym kštem nie patrzyłem na to zagadnienie. Reprywatyzacja nigdy nie leżała w mojej gestii.

Był pan wiceprezydentem Warszawy dwa razy – w latach 1990–1994 i 1999–2000. Czym się różniły te kadencje?

Ta pierwsza kadencja była znakomita. Panował duch współpracy, była duża gotowoœć do szukania rozwišzań wspólnych dla miasta i to mimo, że ustrój Warszawy, był wówczas bardzo skomplikowany. W tej pierwszej kadencji budowaliœmy samorzšd od podstaw. Gdy objšłem stanowisko, w urzędzie miasta pracowało 25–30 osób. Osobiœcie przyjšłem ze 150 pracowników. Poza tym zdarzało mi się nie spać po nocach z powodu jakiejœ decyzji.

A więc było ciężko?

Paradoksalnie moja druga kadencja na stanowisku wiceprezydenta Warszawy była trudniejsza. Wtedy w samorzšdzie do głosu doszły już partie polityczne i to uzależnienie partyjne było widoczne. To zresztš był powód mojego szybkiego odejœcia z samorzšdu. Nie chciałem uczestniczyć w przepychankach politycznych.

O co poszło?

Byłem wówczas zwišzany z SKL, które stanowiło częœć koalicji AWS, a więc siłš rzeczy byłem przedstawicielem AWS w zarzšdzie Warszawy. To był taki okres przejœciowy – najpierw prezydentem Warszawy był Marcin Œwięcicki, a w 1999 roku tę funkcję objšł Paweł Piskorski z UW. Przez miesišc był jednoczeœnie prezydentem i burmistrzem gminy centrum. PóŸniej miał zostać wybrany na prezydenta Warszawy przez Radę Warszawy, ponieważ wchodziła wtedy w życie nowa ustawa, która to regulowała. Ale Piskorski przepadł w głosowaniu z powodu sprzeciwu radnych AWS i wtedy rozpoczšł rozmowy indywidualne z poszczególnymi kolegami z zarzšdu. Powiedział, że będzie tworzył zarzšd techniczny, technokratyczny, a w rzeczywistoœci dogadywał się z SLD. A ponieważ ja byłem zwišzany z AWS zdecydowałem, że w to nie wchodzę.

Postšpił pan pryncypialnie.

Nie. Praktycznie. Koledzy z SKL pytali mnie, dlaczego chcę odejœć ze stanowiska wiceprezydenta. Odpowiedziałem, że należy się trzymać pewnych zasad. Oni na to, że nie będziemy mieć swojego przedstawiciela w zarzšdzie miasta. Odparłem, że trudno, w takim razie nie będziemy brać w tym udziału. Co prawda przez kilka miesięcy po odejœciu z samorzšdu nie miałem zajęcia, ale potem zostałem wiceministrem w rzšdzie Jerzego Buzka i bardzo to sobie ceniłem.

Pan u Jerzego Buzka był wiceministrem rozwoju regionalnego.

Tak. To już była końcówka rzšdu, bardzo trudny okres, przygotowywaliœmy się do akcesji z Uniš Europejskš, sporo było ustaw do przeprowadzenia i pracowaliœmy wszyscy bardzo ciężko.

Jaka była atmosfera w resorcie u schyłku rzšdu AWS?

Znakomita. Poznałem tam wielu wspaniałych ludzi, premier Buzek był pierwszym szefem rzšdu, który poœwięcał bardzo dużo uwagi architekturze. Otworzył wystawę architektury w SARP. Dla niego architektura znaczyło kultura, a kultura była ważnym elementem fundamentu Polski. Oczywiœcie wiedzieliœmy, że rzšd zakończy swojš działalnoœć.

A szanse na kolejnš kadencję były niewielkie.

Tak, ale taki jest urok służby publicznej, prędzej czy póŸniej się kończy. Po zakończeniu misji w rzšdzie znowu miałem ciężki okres, bo bardzo trudno było mi znaleŸć pracę. Dla byłych ministrów rzšdu Buzka w nowej rzeczywistoœci politycznej nie było pracy. Zaczšłem doradzać w sprawach samorzšdowych. JeŸdziłem do Rumunii i Bułgarii i tam pomagałem przy budowie samorzšdu.

Gdy powstała Platforma Obywatelska i PiS częœć działaczy SKL poszła do PiS, a częœć do PO. Dlaczego pan poszedł do Platformy?

Uznałem, że chcę dalej działać na rzecz zarzšdzania publicznego z tym zespołem, z którym robiłem to wczeœniej. Zapisałem się więc do PO.

Dzięki temu został pan wiceministrem infrastruktury?

Mam nadzieję, że dzięki temu, iż potrzebowano kogoœ, kto znał się na planowaniu przestrzennym. Ale miałem w PO sporo przyjaciół, a więc czułem się tam dobrze.

Nawet kiedy odchodzili kolejni politycy? Maciej Płażyński, Andrzej Olechowski, Zyta Gilowska, Paweł Piskorski, Jan Rokita.

Znałem ich wszystkich i większoœć lubiłem. Gdy odchodzili, czułem się czasem lepiej, czasem gorzej. Ale uważałem, że skoro zostałem wiceministrem w rzšdzie Donalda Tuska, to mam pewnš misję do spełnienia. Chciałem znowelizować prawo budowlane, ustawę o gospodarce nieruchomoœciami, opracować plan rozwoju mieszkalnictwa.

I co udało się panu to zrealizować?

W znikomym stopniu. Nie przewidziałem silnego, motywowanego właœciwie nie wiem czym, ruchu destrukcyjnego. Przykładowo mocno destrukcyjna była działalnoœć Janusza Palikota, choć pewnie kierował się on dobrymi chęciami.

Chodzi panu o jego komisję „Przyjazne państwo", która miała tropić i likwidować biurokratyczne bariery, które utrudniały życie ludziom i przedsiębiorcom?

Właœnie tak. Jednym z jego pomysłów była likwidacja pozwoleń na budowę. Rzecz w tym, że on pracował w Sejmie nad projektem ustawy, która była klonem rozwišzań, nad którymi pracowaliœmy w ministerstwie. Nie wiem, w jaki sposób komisja to przejęła.

Palikot buchnšł wam projekt ustawy?

Tego nie chcę powiedzieć. Jednak pojawiła się w komisji ustawa łudzšco podobna do jednej z wersji, nad którymi pracowaliœmy na wczeœniejszym etapie i odrzuciliœmy jš jako niemożliwš do wprowadzenia z powodu regulacji europejskich. Chodziło o to, że Unia Europejska ma bardzo silne regulacje dotyczšce ochrony œrodowiska, a projekt komisji Palikota nie uwzględniał procedur œrodowiskowych. Mogło to skutkować poważnymi problemami dla inwestorów – przykładowo jakiœ konkretny projekt inwestycji mógł być zgodny z planem miejscowym, a sprzeczny z dyrektywami œrodowiskowymi, co wymagało sporzšdzenie wariantowego planu inwestycyjnego. Palikot w ogóle nie brał tego pod uwagę. Pomysł zrezygnowania z pozwolenia na budowę, który politycznie œwietnie brzmi, był z tego powodu nie do zrealizowania. Mogło się okazać, że dom wybudowany zgodnie z planem miejscowym, z punktu widzenia ochrony œrodowiska jest wadliwy. Kto wtedy miałby za to odpowiadać i ponosić ewentualne koszty przeróbki czy nawet rozbiórki, skoro pozwolenie na budowę nie było wymagane?

A tymczasem Palikot wychodził do dziennikarzy i grzmiał – czas skończyć z pozwoleniami na budowę.

No właœnie. W naszej ustawie o planowaniu przestrzennym te przepisy œrodowiskowe były zawarte. Trudne to było, ale dało się zrobić. JeŸdziliœmy do Brukseli, żeby to uzgodnić. Odbyliœmy konsultacje społeczne, spotkaliœmy się z ponad dwoma tysišcami osób, jeŸdziliœmy po wszystkich województwach. A na dodatek chodziliœmy na posiedzenia komisji i poprawialiœmy projekt Palikota. Wykonaliœmy morderczš pracę. Gdy prezydent Bronisław Komorowski zaproponował mi, żebym został jego doradcš, to projekt ustawy był całkowicie gotowy. Odszedłem więc do Kancelarii Prezydenta z poczuciem, że ustawa zostanie uchwalona.

I co, została uchwalona?

Nie. I to jest dla mnie największa zagadka.

Odszedł pan do prezydenta, zostawił swoje dziecko i zostało ono ukatrupione.

Na dodatek do dziœ nie wiem dlaczego. Wszystkich zwišzanych z tš ustawš pytałem, dlaczego tak się stało. Nikt nie umiał mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta ustawa nie trafiła w ogóle na posiedzenie rzšdu. Zagadnšłem o to kiedyœ ministra Cezarego Grabarczyka i jak dziœ pamiętam, że mi odpowiedział – za tydzień ustawa będzie. Tylko ten tydzień nigdy nie nadszedł.

To nie może być przypadek, że ta ustawa nie trafiła na posiedzenie rzšdu?

Nie trafiła, to nie trafiła.

Tak pan lekko do tego podchodzi?

Pragmatyczne. Szkoda tylko tego wysiłku wielu osób, które pracowały nad tš ustawš. Do dziœ wielu architektów wzdycha, że szkoda, iż ta ustawa nie została uchwalona.

A dlaczego w ogóle zdecydował się pan pójœć do Kancelarii Prezydenta?

Prezydent zawsze mówił, że kwestie ładu przestrzennego sš ważnym elementem myœlenia o państwie, naszym otoczeniu i naszym życiu. A ja myœlałem tak samo, więc to był jeden powód. Drugi to taki, że ustawa o planowaniu była gotowa, a przynajmniej tak się wydawało. Za to zostawało jeszcze jedno bardzo ważne dla mnie zagadnienie, czyli samorzšd terytorialny, który po 20 latach funkcjonowania potrzebował znaczšcego wsparcia. Dlatego pierwsze spotkania, które zorganizowałem w Kancelarii Prezydenta były właœnie z tymi œrodowiskami. To wtedy zaczęliœmy pracować nad ustawš usprawniajšcš samorzšd. Nad nowymi regulacjami pracowaliœmy trzy lata. Zapraszaliœmy ludzi na debaty. Konsultowaliœmy się ze Szwajcarami, których uważam za mistrzów samorzšdu, cyzelowaliœmy każdy przepis. W końcu prezydent złożył nasz projekt do Sejmu.

I historia się powtórzyła?

Nie do końca, bo projekt nie zniknšł tylko najpierw długo leżał w Sejmie. Potem gdy pojawił się nowy wiceminister w resorcie administracji i spraw wewnętrznych, czyli Staszek Huskowski, samorzšdowiec pierwszej kadencji, zaczęło to trochę iœć do przodu, choć dyskusje były trudne. PóŸniej Waldy Dzikowski, też samorzšdowiec z pierwszej kadencji, popchnšł ten projekt w komisji. Ale on nigdy nie trafił do drugiego czytania. Ktoœ uznał, że jest zbyt ryzykowny.

Co było w nim takiego ryzykownego?

Za duży był udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Zaproponowaliœmy formułę wysłuchania obywatelskiego, obywatelskš inicjatywę uchwałodawczš, referendum bez progu, a więc wišżšce dla władzy bez względu na liczbę uczestniczšcych w nim osób. Takie referendum byłoby możliwe do przeprowadzenia w każdej sprawie, poza odwołaniem wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. W tym przypadku uznaliœmy, że do referendum musi się stawić tyle samo osób, ile głosowało za danym włodarzem.

Samorzšdowcy powinni być zadowoleni, bo przy obecnych przepisach odwołanie burmistrza czy prezydenta bardzo rzadko dochodzi do skutku.

Ale te inne referenda im się nie podobały, bo było wiadomo, że wójt czy burmistrz musiałby ze społecznoœciš konsultować każdy wydatek. No i większoœć kolegów z samorzšdu zakrzyknęła – nie, to będzie anarchia, nie można takich rzeczy robić. Wtedy dołożyliœmy bezpiecznik, że jeżeli w wyniku referendum mogłyby powstać dodatkowe wydatki z budżetu gminy, to wówczas wójt, burmistrz czy prezydent miałby prawo ogłosić referendum w sprawie samoopodatkowania mieszkańców na pokrycie tych dodatkowych kosztów. I jeżeli wyniki referendum podatkowego byłby negatywny, to wynik referendum merytorycznego nie byłby stanowišcy. Ale widocznie nie tylko o to chodziło samorzšdowcom.

Skoro pan jest takim znawcš i miłoœnikiem samorzšdnoœci, to co by pan odpowiedział na zarzut PiS, że wieloletnie sprawowanie władzy przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powoduje skostnienie samorzšdów, a także sprzyja powstawaniu układów?

Lekarstwem na to jest właœnie bezprogowe referendum, ponieważ zmuszałoby włodarza do nieustannego dialogu z obywatelami. Jeżeli referendum jest progowe to główne hasło prezydenta brzmi – nie idŸ na referendum. Czyli uciekamy od dyskusji merytorycznej, a przechodzimy w sferę emocji. Ale gdy referendum jest bezprogowe, to rzšdzšcy musi przekonać wyborców, żeby poszli i zagłosowali zgodnie z jego wolš, a więc musi przedstawić im porzšdne argumenty.

To może należałoby podsunšć tę ustawę PiS?

Na razie zgłosili się do mnie posłowie z Ruchu Kukiz'15. Uważam, że warto o tych rzeczach mówić. Widzę skostnienie samorzšdów, ich słaboœci, skłonnoœć do otorbiania się, ale uważam, że sš one wielkš wartoœciš.

Jest pan autorem dwóch ustaw, które nigdy nie ujrzały œwiatła dziennego. Dwukrotnie wykonał pan kawał dobrej i – jak się okazało – nikomu niepotrzebnej roboty. Czy nie pomyœlał pan wtedy – do diabła z tš Platformę Obywatelskš, ona w ogóle nie jest obywatelska?

Nie patrzę na sprawy w ten sposób. Zresztš kilka innych ustaw udało nam się przeforsować, choć też z dużym trudem. Np. ustawę o innowacyjnoœci, która dzisiaj jest kontynuowana i wzbogacana wyższymi ulgami podatkowymi. Bardzo ważna była też ustawa o ochronie i kształtowaniu krajobrazu, choć została w Sejmie mocno przerobiona.

Pewnie pan sšdził, że jeszcze sporo uda się panu zrobić, bo Bronisław Komorowski zostanie prezydentem na drugš kadencję?

Tak. Tak samo jak wiele innych osób.

A czy obserwujšc kampanię, nie miał pan wrażenia, że to wszystko może się skończyć Ÿle?

Po pierwsze, nie bardzo miałem czas na te obserwacje, bo nieustannie chodziłem do Sejmu. W końcówce kadencji mieliœmy do przeprowadzenia kilka trudnych ustaw i tym byłem głównie zajęty. Po drugie, pan prezydent na samym poczštku przyjšł zasadę rygorystycznego oddzielenia kampanii prezydenta od pracy Kancelarii. W pewnym momencie zaczšłem się oczywiœcie orientować, że coœ z tš kampaniš jest nie tak. Wówczas trzeba było albo zdecydować się na jakšœ aktywnoœć, albo robić swoje.

Pan uznał, że należy robić swoje?

Tak. Czasem żałuję, że tylko robiłem swoje. Nie wiem, co mógłbym doradzić prezydentowi czy sztabowi, ale mam poczucie, że w tej sprawie popełniłem grzech zaniechania. Może mogłem lepiej tłumaczyć idee Bronisława Komorowskiego? Bo to wszystko polega na tłumaczeniu. Od poczštku mojej pracy w Kancelarii Prezydenta starałem się otwierać ten urzšd na różne œrodowiska. Organizowaliœmy debaty, które były nagrywane, umieszczane w internecie. Ale to wszystko się nie przebijało do opinii publicznej. Nie wiem, może było to robione za mało ciekawie, być może dobór tematyki debat był zły? Trudno powiedzieć.

Czy to była jedna z przyczyn porażki Bronisława Komorowskiego?

Pewnie tak. Poza tym kwestia niedocenienia wpływu mediów społecznoœciowych. Myœmy się zastanawiali, czy wchodzić w te media więcej czy mniej. Na ile taka komunikacja jest odporna na nieracjonalne przekazy, które stanowiš zagrożenie dla modelu demokracji opartej na starciu racji. Ten model demokracji zaczyna zanikać i to jest bardzo niebezpieczne. Mamy demokrację opartš na starciu emocji, a człowiek jest istotš rozumnš i przez to odpowiedzialnš. Tymczasem w emocjach gubi się odpowiedzialnoœć. Myœmy po prostu nie mieli tego wszystkiego dobrze rozpoznanego, bo od lat nikt nie prowadzi gruntownych badań socjologicznych. Ja z tym problemem zetknšłem się w czasie mojej drugiej kadencji w samorzšdach. Chcieliœmy wtedy podwyższyć ceny biletów komunikacji miejskiej, bo pokrywały zaledwie 40 proc. kosztów transportu miejskiego. Wyliczyliœmy, że podwyżka cen biletów powinna wynieœć 70 proc. Zrobiła się o to straszna awantura, a niestety, okazało się, że nie było żadnych badań jak duże rodziny mieszkajš w Warszawie, ile wydajš na komunikację i jak wielki wpływ na ich budżet miałyby nowe ceny biletów. Ten brak badań, rozpoznania problemów był dla nas problem wtedy i podczas kampanii prezydenta Komorowskiego też.

—rozmawiała Eliza Olczyk (dziennikarka tygodnika „Wprost")

Olgierd Dziekoński był ministrem Kancelarii Prezydenta oraz szefem doradców Bronisława Komorowskiego.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL