Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Terlikowski: Nieodkryta tajemnica Fatimy

Fotorzepa, Waldemar Kompala
Setna rocznica rozpoczęcia objawień fatimskich odnawia dyskusję o tym, czy wszystko, co dotyczy tamtych wydarzeń, zostało już odkryte. I trzeba powiedzieć otwarcie: nie!

13 paŸdziernika 1917 roku według tradycji Koœcioła katolickiego miało miejsce ostatnie objawienie Matki Bożej w portugalskiej Fátimie, podczas którego doszło do tzw. Cudu Słońca. W rocznicę tego wydarzenia przypominamy tekst z 12 maja 2017 roku.

Od momentu, gdy œw. Jan Paweł II zdecydował się ujawnić tekst III tajemnicy fatimskiej, nie ustaje dyskusja na temat tego, czy rzeczywiœcie Koœciół ujawnił już całš treœć tajemnicy i czy może istnieje jakaœ dodatkowa, czwarta (albo dalszy cišg trzeciej) tajemnica, w której zawarte majš być straszliwe prawdy na temat teraŸniejszoœci i przyszłoœci Koœcioła, wielkiego odstępstwa czy gigantycznych katastrof. Powstajš na ten temat ksišżki, prowadzi się debaty, przekonuje, że ujawnienie pełnej prawdy wcišż przed nami. I choć Koœciół (ostatnio za sprawš wypowiedzi kard. Angelo Amato, który zaznaczył, że nie ma żadnej dodatkowej tajemnicy) jednoznacznie odrzuca takie sugestie, to debata wcišż trwa.

I niestety w ten sposób niknie nam z oczu to, co dla objawień fatimskich najistotniejsze, a mianowicie wezwania, jakie Matka Boża kieruje do nas. W centrum przesłania skierowanego do pastuszków leży bowiem nie tyle przepowiednia na temat przyszłoœci œwiata i Koœcioła (choć w znaczšcym stopniu się ona zrealizowała), ile bardzo konkretne wezwanie skierowane do ludzi wierzšcych. Jego częœć skierowana jest do papieży (i w tej kwestii także wcišż trwa dyskusja, czy i który z nich wypełnił wezwania Matki Bożej), ale częœć do każdego z nas. I skupienie się właœnie na nich jest najistotniejsze w setnš rocznicę Fatimy. To jest najważniejsza tajemnica.

O co chodzi? Maryja prosi dzieci o kilka spraw. Najogólniej o modlitwę różańcowš i pokutę. Gdyby każdy katolik codziennie odmawiał różaniec, gdyby każdy codziennie podejmował pokutę i umartwienie, œwiat już wyglšdałby zupełnie inaczej. Modlitwa, przypomina Matka Boża, ma moc zmieniania œwiata, a pokuta i umartwienie wzmacnia siłę samej modlitwy. I nie chodzi o drobne umartwienia, ale jak pokazuje przykład błogosławionych (lecz już za moment œwiętych Hiacynty i Franciszka Marto), o umartwienia jak najbardziej fizyczne, i to ciężkie. Gdy dzieci znalazły bardzo ostry sznurek, pocięły go na kawałki i obwišzały się nim, tak by nawet chodzenie sprawiło im ból, Matka Boża wcale nie wezwała ich do rezygnacji z umartwienia, nie powiedziała, że to przesada i fanatyzm, a jedynie zasugerowała, by na noc zdejmowały sznurki i spały spokojnie. A mówimy o dzieciach, a nie o dorosłych. Jeœli dzieci fatimskie mogły się umartwiać tak mocno, to możemy również i my.

A gdy już podejmiemy wyzwanie różańca i pokuty, warto pójœć o krok dalej i rozpoczšć nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesišca, o które także prosi Maryja. W największym skrócie chodzi o to, by przez pięć pierwszych sobót wyspowiadać się z intencjš wynagrodzenia za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, przyjšć komunię w tej samej intencji, odmówić pięć tajemnic różańcowych i przez kwadrans je rozważać. A wszystko z odpowiednim nastawieniem, nie dla siebie, ale dla zadoœćuczynienia. Z nabożeństwem tym (podobnie jak z ofiarowaniem przez papieża Rosji opiece Niepokalanego Serca Maryi) Maryja zwišzała szczególne obietnice. „Jeżeli moje życzenia zostanš spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeœli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po œwiecie, wywołujšc wojny i przeœladowanie Koœcioła. Dobrzy będš męczeni, Ojciec Œwięty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginš, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje" – powiedziała Maryja. I z naszego, œwieckich i duchownych, punktu widzenia to jest najważniejsze. Dlatego zamiast zastanawiać się, co jeszcze jest ukryte i co nas czeka, lepiej odmawiać różaniec i odprawiać nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesišca. Do czego w setnš rocznicę pierwszego objawienia szczerze zachęcam.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL