Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

Dłużnik alimentacyjny nie dostanie trzynastki, całš zabierze komornik

Adobe Stock
Dłużnik alimentacyjny nie skorzysta z przyznanego mu rocznego wynagrodzenia. W całoœci podlega ono zajęciu na poczet alimentów. W przypadku egzekucji innych należnoœci, trzynastkę dodaje się do pozostałych składników płacy z danego miesišca i od całoœci ustala potršcenie, stosujšc jednš kwotę wolnš od ujęć w wysokoœci obowišzujšcej w roku, w którym następuje wypłata.

Wraz z podwyżkš ustawowej płacy minimalnej, zwiększeniu podlegajš m.in. kwoty wolne od potršceń. Stanowiš one istotny element ochrony wynagrodzenia i sš gwarantem pewnego minimum bytowego pracownika.

W myœl regulacji kodeksowych, potršcenia z wynagrodzenia za pracę mogš być dokonywane:

- w razie egzekucji œwiadczeń alimentacyjnych – do wysokoœci 3/5 wynagrodzenia,

- w przypadku egzekucji innych należnoœci lub potršcania zaliczek pieniężnych – do wysokoœci 1/2 wynagrodzenia,

- przy zbiegu potršceń z różnych tytułów dotyczšcych egzekucji na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należnoœci innych niż œwiadczenia alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych – do wysokoœci 1/2 wynagrodzenia, a łšcznie z potršceniami należnoœci alimentacyjnych – do 3/5 płacy,

- na kary pieniężne, o których mowa w art. 108 kodeksu pracy – w razie jednego wykroczenia i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy do wysokoœci jednodniowego wynagrodzenia; łšcznie kary nie mogš przewyższać 1/10 wynagrodzenia przypadajšcego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potršceń na podstawie tytułów wykonawczych i zaliczek.

Potršcenia w całoœci

Nieco inaczej trzeba podchodzić do zajmowania nagród rocznych. Podlegajš one egzekucji na zaspokojenie œwiadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokoœci. Przesšdza o tym art. 87 § 5 kodeksu pracy.

Nie tylko trzynastkę można zabrać w całoœci na poczet alimentów. Dotyczy to również nagród z zakładowego funduszu nagród oraz należnoœci przysługujšcych pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.

W przypadku egzekucji niealimentacyjnych, potršceń w odniesieniu do tych œwiadczeń dokonuje się na ogólnych zasadach.

Kwoty pod ochronš

Nierzadko zdarza się, że pracodawcy opłacajš swych podwładnych z przesunięciem na kolejny miesišc, czyli np. pensję grudniowš płacš w styczniu. Firmowe systemy wynagrodzeń przewidujš ponadto czasami również składniki za okresy dłuższe niż miesišc. Wœród nich bardzo popularne sš nagrody roczne, które trafiajš do kieszeni zatrudnionych osób dopiero po zakończeniu danego roku. Przy realizowaniu potršceń w opisanych okolicznoœciach trzeba pamiętać przede wszystkim o stosowaniu właœciwej kwoty wolnej od ujęć.

Istotne jest, że sš dwa stanowiska w kwestii kwoty wolnej na przełomie roku >patrz tabela 1.

Bardziej słuszne wydaje się podejœcie PIP. Uwzględnia bowiem przeznaczenie kwoty wolnej majšcej zagwarantować pracownikowi minimum bytowe w miesišcu wypłaty wynagrodzenia. To rozwišzanie dla pracownika – dłużnika jest oczywiœcie korzystniejsze, gdyż w kieszeni zostaje mu więcej, niż gdyby pracodawca posłużył się w styczniu kwotš gwarantowanego minimum z poprzedniego roku.

Proporcjonalnie do etatu

Na poziom kwoty wolnej od potršceń wpływa:

- wysokoœć płacy minimalnej, która w 2018 r. dla pracowników na pełnym etacie wynosi 2100 zł brutto,

- rodzaj potršcenia,

- wskaŸniki podatkowe, takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszajšca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2,

- wymiar czasu pracy.

Dla pracownika wykonujšcego swoje obowišzki służbowe na częœć etatu kwotę chronionš ustalamy w sposób proporcjonalny do wymiaru czasu pracy. W tym celu w pierwszej kolejnoœci wyznacza się kwotę minimalnego wynagrodzenia w proporcji do etatu, a następnie od otrzymanej wartoœci odejmuje składki zusowskie i zaliczkę na podatek.

Ten sam tryb postępowania dotyczy potršceń dobrowolnych (stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy, który w piœmie z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560-8-1/11/PE/RP).

Przykład

Wynagrodzenie pracownicy zatrudnionej na 1/3 etatu jest zajęte na poczet należnoœci niealimentacyjnych. Ma ona prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów, a pracodawca jest upoważniony do stosowania kwoty zmniejszajšcej zaliczkę na podatek.

Kwotš wolnš brutto jest 100 proc. minimalnej płacy proporcjonalnej do 1/3 etatu, tj. 700 zł (2100 zł x 1/3 etatu). Należy jš pomniejszyć o obowišzkowe daniny >patrz tabela.

Ujęcia od sumy składników

W miesišcu, w którym pracownik uzyskuje kilka różnych składników wynagrodzenia, potršcenia dokonuje się od łšcznej ich kwoty, stosujšc jednš kwotę wolnš. Dotyczy to także sytuacji, gdy w obrębie jednego miesišca wypłacane sš:

- œwiadczenia ze stosunku pracy z różnych tytułów (np. pensja za pracę, nagroda jubileuszowa, pieniężny ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy itp.),

- zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i wynagrodzenie za okresy nieobecnoœci w pracy z powodu choroby, urlopu wypoczynkowego czy okolicznoœciowego,

- składniki za różne okresy, np. za miesięczne i roczne lub kwartalne.

Powyższe znajduje potwierdzenie w piœmie Głównego Inspektoratu Pracy z 19 listopada 2012 r. (znak: GNP-364/306-072-43-1/12).

Inaczej jest natomiast w przypadku zasiłków z ubezpieczenia społecznego należnych w razie choroby lub macierzyństwa. W stosunku do nich potršcenia i kwoty wolne od zajęć ustala się odrębnie (nie wolno ich sumować z innymi przychodami ze stosunku pracy).

Jeżeli w danym miesišcu, obok zwyczajowej pensji, do dyspozycji zatrudnionego, który ma do spłacenia alimenty, zostanie postawiona także nagroda roczna, wówczas najlepiej sporzšdzić osobnš listę płac na trzynastkę. Pozwoli to w razie koniecznoœci przekazać całoœć tej kwoty organowi egzekucyjnemu. Taki sposób postępowania będzie najbardziej przejrzysty.

Przykład

Pełnoetatowy pracownik otrzymujšcy stałe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3500 zł brutto (płatne na koniec miesišca, za który jest należne), zawsze w pierwszej połowie stycznia otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za poprzedni rok. Ma on prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszajšcej podatek. Na jego pensji cišży zajęcie komornicze dotyczšce egzekucji należnoœci alimentacyjnych na łšcznš kwotę ponad 8000 zł.

Trzynastka za 2017 r. wyniosła 3000 zł brutto i została przyznana 8 stycznia 2018 r. Potršceniu na rzecz komornika podlega jej cała kwota netto, która została wyliczona jak poniżej (bez stosowania kosztów uzyskania i kwoty zmniejszajšcej podatek, gdyż te zostanš uwzględnione przy rozliczaniu styczniowej pensji):

Jak wynika z przedstawionych wyliczeń, ze œwiadczeń naliczonych pracownikowi w styczniu łšcznie z tytułu zadłużenia w alimentach powinna zostać potršcona kwota 3647,97 zł (1557,25 zł + 2090,72 zł). ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL