Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Pada mit niskiej inflacji

Fotorzepa/Jerzy Dudek
Jeœli Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych, inflacja przekroczy granicę 3 proc. już w przyszłym roku.

Struktura wzrostu gospodarczego w Polsce w tej postaci, z jakš mieliœmy do czynienia w drugiej połowie ubiegłego roku i w pierwszej bieżšcego, jest jawnie proinflacyjna. Wzrost z tak dużš wagš konsumpcji i bez inwestycji nie wzmacnia potencjału gospodarki. Niski potencjał i wysokie tempo wzrostu obserwowanego PKB szybko zamyka lukę produktowš. To podręcznikowe œrodowisko dla wzrostu inflacji.

Tendencje proinflacyjne potęgowane sš przez strukturalne niedopasowanie podaży do popytu na rynku pracy. Równoczeœnie jednak dekompozycja PKB z tak dużš dynamikš wzrostu konsumpcji, brakiem wydatków inwestycyjnych i poprawš płynnoœci FUS wpływa korzystnie na bieżšcš sytuację budżetu państwa. Działa to usypiajšco zarówno na decydentów, jak i opinię publicznš.

Trend nie do zatrzymania

Proinflacyjnego charakteru naszego wzrostu gospodarczego przez dłuższy czas nie było widać w bieżšcych wskaŸnikach inflacji konsumenckiej. Jeszcze w sierpniu inflacja CPI wyniosła tylko 1,8 proc. rok do roku, przy spadku liczonym miesišc do miesišca rzędu -0,1 proc. We wrzeœniu było już gorzej: 2,2 proc. inflacji w ujęciu rocznym niektórych mocno zaskoczyło. Wbrew temu, co twierdzi kilku reprezentantów Rady Polityki Pieniężnej (RPP) tego trendu wzrostowego w œrednim i dłuższym czasie nie da się zatrzymać. A z pewnoœciš nie przy biernej postawie władz monetarnych i jej uspokajajšcych, mylšcych rynek komunikatach.

Merytoryczna analiza pozwala stwierdzić, że dynamika wzrostu inflacji, zarówno wskaŸnika headline (CPI – red.), jak i wskaŸników bazowych, jest – wbrew pozorom – wysoka. Nawet w sierpniu, kiedy nieznacznie spadł wskaŸnik core (inflacji bazowej – red.) z wyłšczeniem cen o największej zmiennoœci (z 0,8 proc. do 0,7 proc. r./r.), równolegle wzrosły dwie pozostałe miary inflacji bazowej (po wyłšczeniu cen administrowanych i œrednia obcięta). Fundamentalna presja inflacyjna, widoczna we wskaŸnikach bazowych, wyraŸnie się więc wzmaga, choć jest to proces stopniowy.

Na spowolnienie presji inflacyjnej wpływało dotychczas postępujšce wykorzystanie prostych rezerw w podaży pracy oraz import pracowników z zagranicy, co temperowało wzrost oczekiwań płacowych. Ale te proste rezerwy nieuchronnie się wyczerpujš. Œwiadczy o tym statystyka jednostkowych godzinowych kosztów pracy, które wzrosły w Polsce w II kwartale o 8,3 proc. r./r., po 2,8 proc. w I kwartale.

Spadek wskaŸnika bazowego z wyłšczeniem cen żywnoœci i energii w sierpniu wynikał przy tym głównie ze spadku cen usług i sprzętu telekomunikacyjnego, ksišżek oraz usług finansowych. Sš to czynniki jednorazowe. Wzrost cen paliw zaœ, który również dał o sobie znać w sierpniu, ma charakter cišgniony: oznacza wzrost cen usług transportowych w kolejnych miesišcach.

W połšczeniu z wyższymi cenami leków i odzieży przełoży się to na nieunikniony, choć nie szokowy, wzrost głównej miary inflacji bazowej w 2017 r. Ale już w 2018 r. inflacja bazowa ostro przyspieszy, bo osłabnie wykorzystanie prostych rezerw amortyzujšce częœciowo spadek podaży pracy. Strukturalne niedopasowanie popytu do podaży na rynku pracy musi znaleŸć ujœcie w inflacji płacowej, która – cudów nie ma – pocišgnie za sobš wzrost cen konsumpcyjnych. Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce sš zbyt niedojrzałe i niekonsekwentne, by podawać w wštpliwoœć działanie krzywej Phillipsa (pokazujšcej zależnoœć między bezrobociem a inflacjš – red.), jak dzieje się to czasem w przypadku USA czy strefy euro.

Warto przy tym pamiętać, że GUS, który opublikował szacunek zbiorów rolnych i ogrodniczych na ten rok na bazie analiz historycznych korelacji, wskazuje na potencjał wzrostowy dynamiki cen owoców i warzyw. Nie jest on co prawda gigantyczny, ale i tak dołoży do wskaŸnika CPI 0,1-0,2 pkt proc. Impuls inflacyjny we wskaŸniku headline zostanie też dodatkowo wzmocniony o kolejne 0,1–0,2 pkt proc. ze strony rynku paliw.

Bariera braku kandydatów

Do niedowiarków przemówić wreszcie powinny bardzo jednoznaczne sygnały płynšce regularnie ze wskaŸników wyprzedzajšcych koniunktury. Ekspansja na rynku pracy sygnalizowana przez subindeks zatrudnienia w PMI była już w sierpniu najsłabsza od trzech lat (ostatni taki słaby odczyt odnotowano w momencie wprowadzenia sankcji unijnych skierowanych przeciw Rosji w sierpniu 2014 r.). OpóŸnienia produkcyjne (sygnalizowane po raz pierwszy od lutego 2015 r.) i rosnšce zaległoœci były – jak wynika z ankiet wœród przedsiębiorstw – ewidentnie następstwem napotkania barier zatrudnienia.

Wrzesień zaœ definitywnie zamknšł trwajšcy od ponad czterech lat okres nieprzerwanego tworzenia nowych miejsc pracy. Subindeks zatrudnienia spadł do progowej wartoœci 50 pkt. Zatrudnienie w Polsce już jest w stagnacji. Nie da się tego powiedzieć o popycie na pracę. Podaż jednak nie nadšża za popytem. Dynamika zatrudnienia nieuchronnie zmierza do zera.

Badania ankietowe wskazujš na logicznš reakcję obronnš firm przed brakami na rynku pracy. Następuje wzrost wydajnoœci, bo przedsiębiorstwa nie rekrutujš nowych pracowników na miejsca tych, którzy odchodzš na emerytury. Ten wzrost wydajnoœci jest rekompensowany wzrostem płac. Ale mamy też bardzo poważny wzrost wynagrodzeń nieopłacanych wzrostem wydajnoœci. Widać to zarówno w danych ze sfery przedsiębiorstw (wydajnoœć pracy w przemyœle w okresie styczeń–sierpień wzrosła o 2,9 proc. r./r., czemu towarzyszył wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 5 proc.), jak i usług.

Stšd mocne przyspieszenie inflacji kosztowej. We wrzeœniu producenci raportowali najszybszy od kwietnia 2011 r. wzrost kosztów produkcji. W ankietach zebranych dla konstrukcji PMI przedsiębiorstwa przyznajš, że coraz częœciej przerzucajš rosnšce koszty produkcji (surowcowe i płacowe) na ceny finalnych wyrobów.

Kiedy dynamika zatrudnienia zmierza do zera, kiedy koszty płacowe i materiałowe rosnš, kiedy roœnie popyt w gospodarce – wynik jest przewidywalny. To nie totolotek. I niewiele tu miejsca na spekulacje o nadziejach. Presja płacowa będzie coraz silniejsza. Może wynagrodzenia nie będš pędziły tak, jak w innych krajach naszego regionu, gdzie ich dynamika jest dwucyfrowa, bo niska była baza startowa. Ale i my będziemy coraz bliżej tej symbolicznej granicy 10 proc. W niektórych branżach i sektorach z pewnoœciš zaœ jš przełamiemy. Bo sektorowe zróżnicowanie płac będzie coraz bardziej widoczne.

Przy tej dekompozycji wzrostu gospodarczego i przy dynamice obserwowanego PKB o blisko 2 pkt proc. powyżej potencjału wzrost inflacji jest nieuchronny. Rezerwy na rynku pracy zwiększajšce podaż nie sš niewyczerpane, a polityka gospodarcza skutecznie wzmacnia niekorzystne trendy demograficzne.

Według moich prognoz, które uwzględniajš już wzrost stop procentowych w drugiej połowie 2018 r. o 50 pkt baz., œrednioroczna inflacja wyniesie 2,6 proc. W 2019 r. zaœ CPI przekroczy 3 proc. A bez podwyżek stóp granica 3 proc. inflacji padnie już w przyszłym roku. Rynek jeszcze niedawno spodziewał się pierwszych podwyżek stóp NBP na poczštku 2019 r. Po wrzeœniowym skoku inflacji przesunšł się lekko na przełom tego i kolejnego roku. Ale wcišż bardzo się myli, wyceniajšc cały pięcioletni cykl podwyżek na ok. 100 pkt baz. Obawiam się, że tak lekko jednak nie będzie.

Janusz Jankowiak jest głównym ekonomistš Polskiej Rady Biznesu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL