Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Zestawienie kluczowych danych

Raporty roczne spółek publicznych sš najważniejsze w komunikacji z rynkiem. Ocenimy je w XII edycji konkursu „The Best Annual Report”.

Wiele badań przeprowadzonych przez naukowców oraz wyspecjalizowane agencje krajowe i zagraniczne potwierdza, że raport roczny jest najbardziej wiarygodnym i najobszerniejszym dokumentem opisujšcym spółkę. Zawiera wymagane przez ustawy i rozporzšdzenia informacje, zweryfikowane przez biegłego rewidenta.

Najważniejszym elementem raportu rocznego jest sprawozdanie finansowe. Jest to dokument audytowany przez biegłego rewidenta, dokładnie analizowany i weryfikowany przez różne jego komórki.

Trochę słabiej wyglšda sprawozdanie z działalnoœci, ponieważ biegły rewident jest zobowišzany do potwierdzenia zgodnoœci danych finansowych prezentowanych w tej częœci raportu z danymi ze sprawozdania finansowego oraz potwierdzenia, że sytuacja zaprezentowana w sprawozdaniu z działalnoœci nie zniekształca w istotny sposób obrazu spółki.

Miejsce na subiektywizm

Osobiœcie uważam, że wypowiadanie się biegłego rewidenta na temat zniekształceń wprowadza pewnš dozę subiektywizmu w ocenie, ponieważ zależy głównie od know how konkretnej osoby lub firmy audytorskiej, które niekoniecznie muszš znać specyfikę branży etc.

Postawa audytora stanowi więc motywację dla spółki, by coœ zmienić albo wręcz przeciwnie. Zaobserwowaliœmy tu dwa zjawiska: albo spółka ma taki sam schemat sprawozdania z działalnoœci od momentu debiutu i z roku na rok aktualizuje tylko dane finansowe, albo co roku weryfikuje zawartoœć tej częœci raportu rocznego, zarówno w treœci, jak i formie, co wskazuje na większš dbałoœć o rzetelniejsze informowanie rynku o swojej sytuacji.

Ważne, aby utrzymywać wysoki poziom raportowania nie tylko wobec instytucji nadzorujšcych rozwój rynku, ale również w odniesieniu do konkurentów, ponieważ wpływa to na wycenę i zwiększenie konkurencyjnoœci spółki.

Pamiętać należy, że analitycy i inwestorzy oceniajš „przeszłoœć", czyli sprawozdanie finansowe, ale kupujš „przyszłoœć", czyli informację zawartš w sprawozdaniu z działalnoœci. Dlatego warto zadbać o właœciwš prezentację spółki, jej modelu biznesowego, plany na przyszłoœć etc., aby pozostali odbiorcy raportów rocznych otrzymywali satysfakcjonujšcš ich informację.

12. edycja konkursu

Dobrym wstępem do modyfikacji raportu rocznego jest udział w konkursie „The Best Annual Report", organizowanym przez Instytut Rachunkowoœci i Podatków. Instytut już po raz 12. ogłasza kolejnš edycję konkursu. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie raportów rocznych o największej wartoœci użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. To najważniejsza grupa odbiorców (czytelników) raportów rocznych, którzy oczekujš informacji wiarygodnych i rzetelnych, opublikowanych w możliwie najkrótszym terminie.

W konkursie biorš udział spółki z rynku regulowanego, które sporzšdzajš skonsolidowane sprawozdania finansowe według standardów MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, które sporzšdzajš sprawozdania finansowe wg znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci lub MSSF/MSR.

Zwycięstwo w konkursie jest efektem pracy zespołowej: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, zarzšdów, działów relacji inwestorskich, marketingu i reklamy, nadzorów właœcicielskich.

W naszym konkursie nie ma przegranych. Sam udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarzšd spółki chce prowadzić transparentnš politykę informacyjnš, co jest jednš z największych wartoœci dodanych konkursu. Ponadto każda spółka bioršca w nim udział otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można z roku na rok doskonalić raport roczny.

Instytut Rachunkowoœci i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjnš. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag kapituły konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród. Dodatkowym elementem edukacyjnym jest ksišżka „Raport roczny spółki publicznej", wydana przez Instytut Rachunkowoœci i Podatków, będšca praktycznym podręcznikiem dla zespołów przygotowujšcych raporty roczne.

Ważny internet

Od dziewięciu lat promujemy w konkursie raport roczny w internecie, a od dwóch lat raport zintegrowany, który jest nowš rekomendowanš przez Komisję Europejskš formš raportowania korporacyjnego.

Nie wszystkie spółki rozumiejš, że internet jest najszybszym Ÿródłem informacji i na stronie internetowej emitenta powinien znajdować się raport roczny użyteczny dla akcjonariuszy i inwestorów, zaprezentowany przystępnie z punktu widzenia możliwoœci, które daje technologia informatyczna.

Regulamin konkursu szczegółowo okreœla warunki dopuszczenia raportu rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji to analiza opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy raport roczny jest oceniany przez cztery zespoły, które oceniajš sprawozdanie zarzšdu z działalnoœci, zastosowanie MSSF/MSR, wartoœć użytkowš raportów marketingowych, online lub zintegrowanych. Suma pracy tych zespołów może dać maksymalnie 100 punktów.

Szeœć lat temu kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych The Best of The Best dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które trzy razy zdobyły nagrodę głównš w naszym konkursie. Miło jest nam poinformować, że prawo do tytułu modelowego raportu rocznego utrzymały: KGHM Polska MiedŸ, PKN Orlen, mBank, PKO Bank Polski, Grupa Tauron Polska Energia. Spółki te, tworzš Klub The Best of The Best.

Zapraszamy wszystkie spółki z rynku regulowanego i alternatywnego do udziału w kolejnej edycji konkursu „The Best Annual Report 2016". Szczegółowe informacje na stronie: http://irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report

Autorka jest prezesem Instytutu Rachunkowoœci i Podatków, organizatora konkursu „The Best Annual Report 2016". „Rzeczpospolita" jest patronem medialnym konkursu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL