Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Małgorzata Militz: Firmy nie potrafiš się bronić przed karuzelami VAT

123RF
Małgorzata Militz, doradca podatkowy GWW

Rz: 1 marca weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego. Co oznacza dla firm?

Małgorzata Militz: Wprowadza surowe kary za tworzenie faktur nieodzwierciedlajšcych rzeczywistych transakcji, faktur przerobionych i podrobionych. Przestępstwem będzie zarówno podrobienie czy przerobienie faktury, jak i poœwiadczenie nieprawdy majšce wpływ na wysokoœć zobowišzania podatkowego. Grozić będzie nawet 25 lat więzienia za wystawienie takich faktur, gdy wartoœć na fakturze przekroczy 10 mln zł. Prawodawca to przestępstwo traktuje jako jedno z najpoważniejszych, mogšce zagrażać stabilnoœci budżetu państwa.

Czy kary będš grozić tylko za wystawienie fikcyjnych faktur?

Karalne będzie nie tylko wystawienie fikcyjnych faktur, ale również ich użycie, nawet jeœli nie prowadzi do rzeczywistego uszczuplenia podatkowego. Przez użycie należy rozumieć zewidencjonowanie faktury, ujęcie jej w księgach podatkowych czy rejestrach VAT.

Jak będzie przebiegać postępowanie dotyczšce wyłudzenia VAT?

Postępowanie będzie prowadził prokurator lub policja, co ma gwarantować prawidłowš ocenę strony podmiotowej przestępstwa. Umyœlne zachowanie sprawcy trzeba będzie jednoznacznie udowodnić, jednak do jej wykazania wystarczy dowieœć, że podatnik przewidywał i godził się na naruszenie prawa. Można mieć wštpliwoœci, czy przedsiębiorca uwikłany w karuzelę podatkowš przez własnš lekkomyœlnoœć lub brak odpowiednich procedur będzie mógł się wybronić od postawienia mu zarzutu działania z zamiarem ewentualnym. Często o danej transakcji decyduje pracownik działu handlowego, podczas gdy faktura przekazywana jest do działu księgowego. Pytanie, czy handlowiec wiedział, że dokonuje zakupu i sprzedaży towaru będšcego przedmiotem wyłudzeń. Kto poniesie odpowiedzialnoœć: dyrektor finansowy, księgowa czy handlowiec?

Co powinni zrobić przedsiębiorcy, by uniknšć takich sytuacji?

Większoœć nie ma procedur zabezpieczajšcych ich przed udziałem w karuzeli podatkowej. Brakuje też œwiadomoœci konsekwencji. Dlatego podstawš jest wdrożenie przez firmę wewnętrznych procedur weryfikacji kontrahentów oraz procedur dekretacyjnych, czyli zwišzanych z akceptacjš faktur jako rzetelnych i ich ujęciem w księgach rachunkowych. Ważne jest ustalenie osób odpowiedzialnych za ujęcie faktur, a także weryfikacja tych czynnoœci przez innš osobę, okreœlenie zasad i terminu korekt dokonanych rozliczeń. Przedtem konieczne jest oczywiœcie sprawdzenie wiarygodnoœci nabywcy i/lub dostawcy oraz analiza okolicznoœci transakcji, zgodnoœci z umowš, zamówieniem.

—rozmawiała Monika Pogroszewska

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL