Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Ptaki nie zmieniły decyzji, ale elektrowni wiatrowych nadal nie ma - wyrok WSA

Fotorzepa/Krzysztof Skłodowski
Przeciwnicy budowy farmy wiatrowej mieli opinię eksperta ornitologicznego, lecz przegrali w starciu z przepisami proceduralnymi

O budowie elektrowni wiatrowej w miejscowoœci Orle w gminie Liniewo w woj. pomorskim postanowiła Rada Gminy, w uchwale z 2008 r. o przeznaczeniu gruntów pod takš inwestycję. ? Opierajšc się na raporcie œrodowiskowym, przedstawionym przez inwestora, wójt gminy wydał œrodowiskowe uwarunkowania zgody na realizację farmy wiatrowej, a starosta koœcierski — pozwolenie na budowę.

Rozbieżne raporty

Elektrownia składała z 17 wież o 180 m wysokoœci. Gmina liczyła na 1-1,5 mln zł z podatku od nieruchomoœci, a właœciciele gruntów na dochody z ich wydzierżawienia, ale nie wszystkich to cieszyło. Zaczęły się protesty, a w 2010 r. powstało Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Œrodowiska Wietcisa. Jego prezes, Eugeniusz Cempa, przekonywał, że powstanie elektrowni doprowadzi do nieodwracalnej degradacji unikalnego œrodowiska w dolinie Wietcisy.

Takie opinie i konflikty nie sš odosobnione. Opierajšc się na wynikach kontroli z lat 2014 i 2016, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że dochodziło do nich w jednej trzeciej skontrolowanych gmin, w której powstawały wiatraki. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej twierdzi, że konflikty występowały tylko w 8 proc. gmin.

W 2011 r. członkini Stowarzyszenia Wietcisa, Brygida R.,właœcicielka jednej z nieruchomoœci w Orlach, wystšpiła do wójta gminy Liniewo o wznowienie postępowania w sprawie budowy farmy wiatrowej i o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na œrodowisko. Wyszło bowiem na jaw, że oprócz raportu œrodowiskowego spółki, wykonany został raport ornitologiczny w zwišzku z przystšpieniem właœcicieli jednej z nieruchomoœci do unijnego programu rolnoœrodowiskowego.

Decyzje i wyroki

Ekspert ornitologiczny stwierdził występowanie na tym terenie rzadkich i chronionych gatunków ptaków. Istnienie dwóch rozbieżnych raportów œrodowiskowych uzasadniało wniosek o wznowienie postępowania. Z analogicznym wnioskiem wystšpiło Stowarzyszenie Wietcisa.

Wójt gminy nie uwzględnił żadnego z wniosków. Stwierdził, że Brygida R. nie ma interesu prawnego we wznowieniu postępowania, gdyż nie była jego stronš, a jej działka nie sšsiaduje bezpoœrednio z terenem inwestycji. tylko jest w jej bezpoœrednim oddziaływaniu. Nie miało go także, w ocenie wójta, stowarzyszenie Wietcisa, ponieważ ustawodawca nie przewidział dla organizacji ekologicznej uprawnienia do wystšpienia z żšdaniem wznowienia postępowania.

W dalszej kolejnoœci pojawiły się orzeczenia Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego, wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gdańsku z 2013 r., kolejne odmowne decyzje wójta, wreszcie obecny wyrok WSA, oddalajšcy skargę Brygidy R. Sšd orzekł, że dokumentacja ornitologiczna, sporzšdzona przez eksperta w 2013 r., nie mogła spowodować wznowienia postępowania.Chociaż dotyczyła 2008 r., nie była nowš okolicznoœciš, istniejšcš w dniu wydania decyzji œrodowiskowej w 2008 r. — czego wymaga wznowienie postępowania.

Do końca 2016 r. nic się na terenie inwestycji nie działo, więc zainteresowani mieszkańcy złożyli wniosek do Starostwa Powiatowego w Koœcierzynie o wygaszenie pozwolenia na budowę. Nie przyniósł efektu, a z uzyskanej informacji Biura Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koœcierzynie wynika, że spółka zgłosiła rozpoczęcie wytyczania geodezyjnego terenu. Nie wiadomo natomiast, czy budowa, której z powodów proceduralnych nie powstrzymano, rzeczywiœcie trwa, i kto jš obecnie kontynuuje, gdyż podobno pozwolenie na budowę zostało przeniesione na innš firmę.

Wójt gminy Liniewo, Mirosław Warczak, mówi, że pozwolenie na budowę jest w mocy, ale gmina nie ma kontaktu z inwestorem, ani informacji, kiedy miałyby powstać wiatraki.

Obecne przepisy przewidujš bowiem, że nowe elektrownie wiatrowe będš mogły być lokalizowane wyłšcznie na podstawie planu miejscowego, w odległoœci o zabudowań nie mniejszych niż 10-krotnoœć wysokoœci turbin. Wzrosło również, i to znacznie, obcišżenie podatkowe wskutek zmiany jego zasad, a projekt przywracajšcy poprzednie zasady dopiero trafił do konsultacji.

sygn. akt II SA/Gd 719/16

682 MW mocy zainstalowano w elektrowniach wiatrowych w Polsce w 2016 r.

5782 MW wynosiła łšczna moc elektrowni wiatrowych w Polsce na koniec 2016 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL