Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

OEES

Czas na odpowiedzialne marki

123RF
Chcšc osišgnšć rynkowy sukces, firmy powinny budować obraz marka – kultura, nastawiajšc się na trwałe relacji z konsumentami i dbajšc o etykę poddostawców.

– W marce kultura jest mnóstwo wartoœci poza samym produktem i jego cenš. Jeœli firma chce dotrzeć do ludzi ze swojš markš, to musi wytworzyć w jej komunikacji jakšœ wiarygodna treœć – podkreœla Mateusz Zmyœlony, dyrektor kreatywny Open Eyes Economy Summit.

Jacek Kall, ekspert ds. zarzšdzania markš i profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, potwierdza, że trudno jest dzisiaj zbudować silnš markę, nie odwołujšc się do wartoœci. O ile kiedyœ marka była gwarancjš jakoœci oferty danej firmy, zyskujšc z czasem aspekt ekspresyjny i aspiracyjny, o tyle obecnie konsumenci oczekujš od marek czegoœ więcej niż tylko sprzedaży produktów albo usług. Chcš także gwarancji, że firmie nie chodzi wyłšcznie o biznes, ale również o wartoœci – o pozytywny wpływ na życie ludzi.

– Będš zyskiwać marki, które potrafiš udowodnić, że poprawiajš jakoœć życia swoich klientów i społeczeństwa. Nie wystarczy działać uczciwie; dobrze płacić pracownikom i nie zatruwać œrodowiska, trzeba też dbać o swoich dostawców, o partnerów biznesowych – przewiduje prof. Kall.

Łańcuchy dostaw będš podczas tegorocznego OEES jednš z kluczowych kwestii debat na temat marka – kultura. Organizatorzy chcš zwrócić uwagę, że odpowiedzialne firmy powinny zatroszczyć się o to, by cały łańcuch ich dostaw był oparty na społecznej odpowiedzialnoœci i zasadzie fair play.

– Dojrzali konsumenci kupujš coraz więcej produktów i usług od marek godnych zaufania, a coraz mniej od bezrefleksyjnych firm. Ten globalny proces jest w różnym stopniu zaawansowany w różnych częœciach œwiata, ale zmiany sš widoczne – podkreœla Zmyœlony. Według niego szybko będzie rosła liczba osób kupujšcych wyłšcznie œwiadomie – także w Polsce.

Na znaczenie łańcucha dostaw zwraca także uwagę Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), największa w Polsce organizacja pozarzšdowa zajmujšca się CSR. Tadeusz Joniewicz, menedżer projektów w FOB, podkreœla, że odpowiedzialne firmy, decydujšc się na rozbudowę łańcucha dostaw, powinny dbać o warunki u swoich podwykonawców.

Niedopatrzenia w tym obszarze coraz częœciej sš nagłaœniane, zwłaszcza gdy dotyczš znanych marek – jak np. Apple'a czy sieci odzieżowej Zara, co opisywały niedawno œwiatowe media. Klienci Zary w Stambule znaleŸli w kieszeniach ubrań kartki z informacjš, że osoba, które je uszyła, nie dostała wynagrodzenia za pracę. Okazało się, że spółka Bravo Textil, szyjšca m.in dla Zary, Mango czy Next, zlikwidowała przed kilkoma miesišcami biznes i zniknęła z rynku, nie płacšc pracownikom.

Z kolei listopadowy debiut iPhone X zbiegł się w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech z protestami przed sklepami Apple'a. Ich uczestnicy domagali się m.in. podwyżek płac w fabrykach produkujšcych iPhone'y. Zdaniem Joniewicza te wydarzenia pokazujš, jak istotne jest monitorowanie łańcucha dostaw i analiza zwišzanych z nim ryzyk. Wizerunkowe koszty zaniedbań na tym polu mogš być znaczšce.

– W umowach z podwykonawcami bardzo ważne jest zawarcie wymagań dotyczšcych nie tylko jakoœci produktu, ale też warunków produkcji, w tym przestrzegania praw człowieka i przepisów œrodowiskowych. Firma musi także te wymagania egzekwować – zaznacza ekspert FOB.

Dodaje, że wszystkich zagrożeń nie da się szybko wyeliminować. Dlatego też firmy, które aktywnie monitorujš swoje łańcuchy dostaw, powinny komunikować, co robiš, zbudować system wykrywania problemów i w razie potrzeby szybko reagować, rekompensujšc szkody, także te niezawinione (Zara tworzy teraz fundusz majšcy zapewnić wsparcie pracownikom poszkodowanym przez nieuczciwego pracodawcę). – Dopóki te elementy nie stanš się nieodłšcznym elementem strategii firmy, będzie ona narażona na straty zarówno wizerunkowe, jak i ekonomiczne – podkreœla Joniewicz.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL