Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Rój robotów w Wenecji

Podwodne roboty wzorowane sš na nenufarach, rybach i małżach
mat. pras.
Międzynarodowe konsorcjum uniwersyteckie testuje stado samodzielnych podwodnych automatów.

Konstruktorzy wzorowali się na żywych organizmach. Roboty będš œledziły wpływ turystyki na jedno z najczęœciej odwiedzanych miejsc na œwiecie. Wenecja będzie poligonem doœwiadczalnym dla zakrojonego na szerszš skalę projektu polegajšcego na stworzeniu armii robotów monitorujšcych głębiny morskie. Nad tym projektem – największym na œwiecie systemem podwodnych robotów – pracujš naukowcy z uniwersytetów we Włoszech, w Austrii, Belgii, Niemczech, Chorwacji i we Francji.

Testowy rój w Wenecji liczy 120 maszyn wyposażonych w czujniki mierzšce różne parametry œrodowiska. Projekt nosi nazwę „Cocoro” (Collective cognitive robots). W skład roju wchodzš trzy „gatunki”, a inspiracjš dla ich konstruktorów sš nenufary, ryby i małże. Największymi eksperymentalnymi maszynami sš aPady. Urzšdzenia te pływajš po powierzchni wody i umożliwiajš przekazywanie poleceń operatora całej flocie. Służš one także do pomiarów nasłonecznienia, informujš cały rój o przeszkodach, przepływajšcych statkach, motorówkach i gondolach. Ponieważ sš wystawione na działanie promieni słonecznych, pełnš funkcję ładowarek akumulatorów dla innych robotów.

Roboty aFish – wzorowane na rybach – sš szybkie i zwinne. Mogš patrolować w kanałach rejony najtrudniej dostępne i zmšcone. Przekazujš informacje, jakimi dysponujš, do innych robotów mijanych po drodze. Dzięki ich ruchliwoœci polecenia operatorów sš transmitowane do innych maszyn przebywajšcych w głębinach, których nie można kontrolować sygnałami radiowymi.

Rybie roboty wyposażone sš w kamery. Umieszczono na nich elektrody wytwarzajšce wokół nich niewielkie pole magnetyczne umożliwiajšce „dostrzeganie” mijanych obiektów. W ten sposób skutecznie poruszajš się w nocy lub w warstwach wody, gdzie nie dociera już œwiatło.

Roboty aMussel, podobnie jak mięczaki, w zasadzie pozostajš nieruchome na dnie. Każdy testowany aMussel wyposażony jest w kamerę, termometr, czujniki rejestrujšce chemiczny skład wody i osadów na dnie. Sš przystosowane do œledzenia zmian w otoczeniu, np. wzrostu iloœci alg czy bakterii. Ponieważ nie poruszajš się samodzielnie, sš uzależnione od mechanicznych ryb aFish, które przekazujš im informacje, gdy bateria jest bliska wyczerpania. aMussel może się przemieœcić pionowo, wynurzyć się na powierzchnię oraz wezwać nenufarowego aPada, aby naładował baterie i – ewentualnie – umieœcił go na dnie w innym miejscu.

Mechaniczny rój jest czymœ w rodzaju społeczeństwa robotów zdolnych do komunikowania się między sobš, reagowania w zależnoœci od otrzymywanych informacji w długim okresie, od kilku dni do kilku tygodni. Ich potencjalne możliwoœci zastosowania nie ograniczajš się do œledzenia głębin morskich oraz innych akwenów pod kštem ekologicznym. Konstruktorzy wyobrażajš sobie np., że bioniczne, naœladujšce żywe organizmy, współpracujšce ze sobš roboty będš w stanie systematycznie przeszukiwać jakiœ rejon oceanu w poszukiwaniu czarnej skrzynki po katastrofie samolotu czy statku. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL